Verzekeringen Kort nadat door een wijziging in het zogenaamde Structuurbeleid de weg werd vrijgemaakt voor samengaan van banken en verzekeringsmaat schappijen, besloten de Rabobank- organisatie en Interpolis tot een bundeling van krachten. Het resultaat van deze 'coöperatieve fusie' begint zich al af te tekenen. Het streven blijft overigens gericht op een verbreding van het coöpera tief verzekeringsplatform. COÖPERATIEVE LEEST In mei 1990 werd het besluit genomen om met Interpolis een fusie aan te gaan. Aan het einde van het verslagjaar was bijna 95% van de aandelen van Interpolis in bezit van de Rabobankorganisatie. Met grote inzet van velen werd bereikt, dat thans de voorwaarden zijn gescha pen om met kracht de gemeenschappe lijke opvattingen over een geïntegreerde financiële dienstverlening in praktijk te brengen. Deze opvattingen vinden hun basis in een coöperatieve doelstelling die in het feitelijk functioneren van Interpolis en haar werkmaatschappijen nadrukkelijk aanwezig is. Interpolis richt zich primair op het leve ren van goede verzekeringsprodukten tegen zo scherp mogelijke prijzen. Dit komt onder meer tot uitdrukking doordat zeer substantiële bedragen in de vorm van winstdelingen en kortingen aan verzekerden worden uitgekeerd. In de combinatie Rabobank - Interpolis wordt deze coöperatieve werkwijze con form de statutaire doelstelling geconti nueerd. GANG VAN ZAKEN Het jaarresultaat van Interpolis is in zeer belangrijke mate beïnvloed door de stor men van januari en februari 1990. Vastgesteld naar de waarderingsgrond slagen van het verzekeringsbedrijf, bedroeg de concernwinst, voor belastin gen maar na winstdelingen en kortingen, f 49 (132) miljoen. Overigens komt het resultaat van de deelneming Interpolis pas vanaf juni tot uitdrukking in het Interpolis en Rabobank: gemeenschappelijke opvattingen over geinte- greerde dienstverlening .tan leden en cliënten. De stormen in januari en februari drukten een zwaar stempel op het jaarresultaat. resultaat van de organisatie, maar dan volgens de waarderingsregels die voor de gehele organisatie worden toegepast. De concernomzet steeg ten opzichte van 1989 met ruim 30% tot f 2,9 miljard. Met name de resultaten van de Schadebedrijven, de Hagelunie en het herverzekeringsbedrijf Inter-Re stonden door de stormen onder zware druk. De totale bruto-stormschade bedroeg f378 miljoen, waarvan f 279 miljoen ten laste van herverzekeraars is gekomen. Het totaal resultaat voor belasting van het Schadebedrijf bedroeg f 20 (73) miljoen. De Hagelunie, die f 80 miljoen schade eigen rekening leed, had een negatief resultaat van f 30 14,6) miljoen. Het resultaat van het Levenbedrijf steeg tot f 50 (30) miljoen. Deze winststijging is vooral het gevolg geweest van hogere technische resulta ten en meer kostenoverschotten, ver band houdende met de sterke toename van de omzet. Wederom werd een zeer forse produktie- stijging van Rabo-koopsompolissen gerealiseerd. dekkingsmogelijkheden en een ruim arsenaal aan ondersteuningsmiddelen (zoals RisiCompact) kan Interpolis haar positie op de bedrijvenmarkt verder uit bouwen. NIEUW ASSURANTIE BEMIDDELINGS MODEL Begin december 1990 werd na een suc cesvolle proefperiode het Assurantie Bemiddelings Model (ABM) geïntrodu ceerd. Met dit model wordt een admini stratieve infrastructuur gecreëerd tussen de assurantieadviseur en de verzekeraar. De eerste tussenpersonen zijn intussen met de nieuwe ABM-methode gaan wer ken. In 1991 worden plaatselijke banken op ABM aangesloten, eerst voor de pro- dukten met een hoge omzetsnelheid (opstal en inboedel, auto en aansprake lijkheid) en later ook voor de meer specialistische verzekeringsvormen. Door het stroomlijnen van het admini stratieve traject dalen de kosten en wordt de prijs/prestatieverhouding meer concurrerend. De milieu-aansprakelijk heidsverzekering is een van de polissen die in het pakket van veel ondernemingen niet kan ontbreken BEDRIJFSVERZEKERINGEN Sedert medio 1989 is Interpolis bezig in snel tempo de dienstverlening aan het midden- en kleinbedrijf te vergroten. Door de toetreding per 1 januari 1991 van Covema/Agro Lloyd tot het Interpolisconcern is ook deskundigheid in huis op het gebied van industriële ver zekeringen en zijn nieuwe mogelijkhe den ontstaan voor de financiële dienst verlening in de sector handel, industrie en dienstverlening. Met een breed assortiment produkten (rubriekenpolissen), een groot scala aan

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1990 | | pagina 19