mwMWiiiiim* Het Berlijnse kantoor van de Rabobank-dochter AOCA-BANK (foto) en de nieuwe vestiging in Leipzig ontplooien activi teiten op de voormalige Oostduitse markt. band met de voortdurende en noodzake lijke groei van ondernemingen. Deze groei wordt gerealiseerd door zowel omvangrijke investeringen als door acquisities van bedrijven in binnen- en buitenland. Voor bedrijven waarvoor de openbare markt thans niet of slecht toe gankelijk is, kan Rabo Merchant Bank NV tijdelijk voor verschillende vormen van risicodragend vermogen zorgen. Daarbij kan een rol spelen dat emissies en beursintroducties in het slechte beurskli- maat in 1990 niet optimaal konden wor den gerealiseerd. Mede in verband met de hoge rentestand is er een grote behoefte bij bedrijven aan financiële structuren ter verlaging van hun finan cieringskosten. Trustactiviteiten Mede door de internationalisatie van bedrijven is de behoefte aan trustactivi teiten aanzienlijk. Het gaat daarbij om het op vertrouwensvolle basis uitoefe nen van activiteiten op het gebied van het beheer van beleggingen. In het kader van relatiegericht opereren is het nood zakelijk om tegelijkertijd commercial banking, private banking en trustactivi teiten te kunnen aanbieden. In 1990 is de Rabobank Trustmaatschap pij NV te Utrecht opgericht, terwijl trust activiteiten in Curagao, Luxemburg, Zwitserland, Guernsey en Hong Kong werden ontwikkeld en voorbereid. Emissiebedrijf De emissiemarkt in Nederland, buiten die van de staatsleningen, heeft in 1990 zowel voor aandelen als voor obligaties een zeer bescheiden activiteitenniveau gekend. Desondanks heeft in de vastren- tende sfeer het emissiebedrijf van onze bank zijn rol bij de syndicaatsvorming verder kunnen versterken. Dat kwam mede tot uitdrukking door het optreden als lead-manager voor emis sies ten behoeve van Aegon NV en de Europese Investerings Bank. Institutionele relaties Het zakelijk verkeer, dat voortkomt uit de bediening van institutionele relaties in binnen- en buitenland, is in het verslag jaar verder geïntensiveerd. Voorzover dit zakelijk verkeer betrekking had op primaire en secundaire kapitaal markttransacties, is nog geen wezenlijke verandering te constateren in de sinds jaren bestaande scherpe concurrentie verhoudingen en de daarmee samen hangende smalle marges. Voor het gehele whole-sale effectenbe drijf geldt onverminderd dat er geen bevredigend evenwicht is tussen de te realiseren handelsmarges en het niveau van kosten en risico's. Voor de activiteiten van de bank op de nationale en internationale financiële markten werd op 12 oktober 1990 in het hoofdkantoor van Rabobank Nederland te Utrecht een nieuwe, moderne, geïnte greerde dealingroom in gebruik geno men. Met deze nieuwe faciliteit, die tot de meest geavanceerde mag worden gerekend, was een investering gemoeid van f 30 miljoen. INTER NATIONALE DIENSTVERLENING In 1990 werd verdere vooruitgang geboekt bij de internationale dienstverle ning. Zo lag bij de aangesloten banken de omzetgroei van het internationale betalingsverkeer op een duidelijk hoger niveau dan de totale groei van de Nederlandse import en export. Met suc ces slaagt de Rabobankorganisatie er dus in zich te profileren als een internatio naal opererende bank. In het verslagjaar werden daartoe zowel binnen als buiten onze landsgrenzen de faciliteiten verder uitgebouwd. Het aantal buitenlandse kantoren steeg met 5 tot 35 per ultimo 1990. De vestigingen in Milaan, Zürich, Brussel en Madrid werden officieel geo pend. Het kantoor in Berlijn werd uitge bouwd. In september begon het kantoor in Hong Kong, tot dan een vertegen woordiging, met haar bancaire activitei ten. In dezelfde maand ging in Indonesië PT Rabobank Duta van start, een joint venture waarin Rabobank Nederland 85% van de aandelen heeft. Tegen het Door het samen- rkingsverband met •dit Agricole krijgen Rabobankcliénten n volledig diensten- ket bij 9 300 Franse vestigingen. einde van het verslagjaar werd een vesti ging in Edinburg operationeel, terwijl voorbereidingen werden getroffen om in de eerste maanden van 1991 kantoren te openen in Leipzig (als vestiging van de ADCA-BANK) en Parijs (voorheen een ver tegenwoordiging). De Lage Landen ver wierf door overname van Centrale Factor SA nieuwe kantoren in Parijs en Milaan. Naast uitbreiding van het kantorennet in het buitenland vindt de Rabobank organisatie de totstandkoming van stra tegische allianties met buitenlandse ban ken een doeltreffende manier om haar Nederlandse relaties daar te bedienen. Met de in 1989 gestarte overeenkomst met de Spaanse Banco Popular zijn het afgelopen jaar positieve ervaringen opgedaan. In februari werd met de Belgische coöperatieve zusterorganisatie CERA een samenwerkingsovereenkomst geslo ten die zich in eerste instantie richt op gezamenlijke produktontwikkeling, onder andere op het gebied van de elek tronische distributie van bankdiensten. In juli werd in het kader van het Unico- samenwerkingsverband overeengeko men, dat de betrokken organisaties eikaars particuliere cliënten extra dien sten zullen verlenen. Dit gebeurt in de vorm van een telefonische hulplijn, het openen van rekeningen en het afsluiten van hypotheken in het buitenland. In oktober werd de samenwerking bekendgemaakt met Crédit Agricole, de Franse coöperatieve zusterorganisatie. De samenwerking heeft ten doel de cliënten van beide banken in eikaars lan den het volledige dienstenpakket te bie den. In Frankrijk beschikt Crédit Agricole over een fijnmazig net van 9.300 vesti gingen. In het voorjaar vond de introductie plaats van 'Flits', een geautomatiseerd verwerkingssysteem bij aangesloten banken, waardoor cliënten sneller en doelmatiger worden geïnformeerd over betalingen aan het buitenland. Daarnaast werd vooral voor exporteurs op Frankrijk het 'Rabobank Export Incasso Frankrijk' geïntroduceerd, waar mee cliënten hun vorderingen op Franse afnemers via elektronische weg kunnen laten incasseren. Met het naderbij komen van de integra tie van de Europese markt én als gevolg van de veranderingsprocessen in Oost- Europa is de informatiebehoefte onder bedrijfsrelaties toegenomen. Voor begin nende exporteurs ontwikkelde de bank in 1989 het 'Rabobank Export Plan', dat thans een grote belangstelling onder vindt. REIZEN In 1989 tekende zich een afvlakking van de groei van het aantal geboekte reizen af. Deze ontwikkeling was ook in 1990 waarneembaar. De provisie-inkomsten namen met 6 (5)% toe, bij een gemid deld hogere provisie per boeking. De afnemende groei in boekingen werd vooral veroorzaakt door een teruggang in vlieg- en buspendelpakketreizen. Doordat de autoreizen en de los-vervoer- reizen echter sterk toenamen, is het aan tal personen dat via de Rabobank een reis boekte verder gegroeid tot 955.000 (931.000). In 1990 is een aanvang gemaakt met maatregelen om het kostenniveau te ver lagen en de produktiviteit te verhogen. In 1991 zullen deze aktiviteiten worden geïntensiveerd. VASTGOED ACTIVITEITEN Na een jarenlange stijging consolideerde Vastgoed Rabo Nederland BV in 1990 haar positie in de sector koopwoningen. De aangegane verplichtingen in bedrijfs matig onroerend goed namen duidelijk toe. In de vorm van projectfinanciering met risicoparticipatie was deze vast goed-dochter partij bij 70 (60) projecten met in totaal 2.850 (2.770) woningen en 120.000 (82.900) mJ bedrijfsvloeropper vlakte. De projectresultaten toonden een zeer bevredigend beeld.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1990 | | pagina 18