Middelen Het jaar 1990 liet een tevreden- stemmende groei zien van het volume aan spaarmiddelen, een aanwas die per saldo volledig was toe te schrij ven aan termijndeposito's. Deze ontwikkeling hing samen met het relatief aantrekkelijke rendement op deze spaarvorm. Voor de Rabobank- organisatie werd daarmee de grond stof voor kredietverlening echter duurder. SPAARMIDDELEN Het opmerkelijke herstel in 1989 van de ontwikkeling van spaarmiddelen zette in het verslagjaar door. De groei kwam vol gens oude definities uit op f 7,1 (4,5) mil jard. Tengevolge van de consolidatie van Interpolis komt dat anders tot uitdruk king in onze geconsolideerde balans. Daar zijn de door Interpolis bij Rabobanken geplaatste spaargelden die samenhangen met de Rabo-koopsom- polissen voor een bedrag van f 0,8 miljard opgenomen onder het hoofd Technische voorzieningen. De sterke toename van spaarmiddelen is uit verschillende factoren te verklaren. Allereerst ging de invoering van het nieuwe stelsel van loon- en inkomsten belasting gepaard met een forse tariefs verlaging, waardoor de beschikbare inkomens sterk konden stijgen. Daarnaast maakte de hoge rente, zeker gegeven de relatief lage inflatie, het aan trekkelijk om te sparen. In dat kader speelde zeker ook een rol dat het rende ment op alternatieve beleggingsvormen zich minder gunstig ontwikkelde. De over het algemeen gedaalde aandelen koersen en het onzekere beursklimaat hebben vele beleggers ertoe gebracht hun middelen weer op een veilig spaar- deposito te plaatsen. Binnen de spaarmiddelen zijn gelden van spaarrekeningen overgeheveld naar deposito-rekeningen. Het dientengevolge enigszins gedaalde uitstaande bedrag op spaarrekeningen werd ruimschoots gecompenseerd door een explosieve groei van particuliere deposito's. Met name de saldi op direct i? Rabobankorganisatie via de meest moderne echnologie verbonden met de internationale professionele middelen- opvraagbare spaarvormen liepen terug, met uitzondering van de Rabo Rendement Rekening. Wel was er een grotere belangstelling voor de lange vas te termijn spaarrekeningen. Minder traditionele vormen van spaar middelen zijn die uit hoofde van de eigen koopsompolissen en de Spaar- Optimaalhypotheek. De spaarmiddelen van het eerstgenoemde produkt zijn van wege de consolidatie met Interpolis opgenomen onder Technische voorzie ningen. De middelen uit de Spaar- Optimaalhypotheek vormen zo kort na de introductie nog een beperkt bedrag. Eind 1990 was aan onze organisatie voor een bedrag van f77,0 (70,7) miljard aan spaarmiddelen toevertrouwd. Ons marktaandeel kon daarmee enigszins worden verstevigd. OPGENOMEN GELDEN De groei van de toevertrouwde middelen bij de aangesloten banken overtrof in het verslagjaar de toeneming van de krediet verlening. Het spreekt voor zichzelf dat daardoor weinig behoefte was aan aan vullende lange middelen voor het bin nenlandse bedrijf. Ook de in het eerste kwartaal van 1990 nog van kracht zijnde BETAALREKENINGEN De aanwas van de tegoeden op betaalre keningen bedroeg f 0,7 (0,6) miljard, waarmee de stand ultimo 1990 op f 10,4 (9,7) miljard uitkwam. De groei is te ver klaren uit de toename van het aantal rekeninghouders (tot boven de 4 mil- De hoge rente en joen) en het hogere gemiddelde saldo de lage inflatie maakten Op de rekeningen. het sparen aantrekkelijk. ZAKELIJKE MIDDELEN De verruimde liquiditeitsverhoudingen in de bedrijvensector, dankzij de gunsti ge ontwikkeling in grote delen daarvan, leidden tot een forse groei van zakelijke middelen. De relatief aantrekkelijke depositorente gaf hiertoe nog een extra stimulans. De toename van de zakelijke middelen concentreerde zich dan ook op de zakelijke deposito's. Het saldo op zakelijke rekeningen-courant gaf slechts een bescheiden groei te zien. 27

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1990 | | pagina 15