jJ, - VERSTREKTE LENINGEN NAAR SECTOREN (bedragen in miljarden guldens) Oe Rabobankorganisatii verzorgt één op de vier woningfinancieringen ir 1986 Agrarische Sector 1987 1988 1989 1990 Handel, industrie en dienstverlening Particulieren renteverhoudingen op de geld- en kapi taalmarkt, als gevolg waarvan de rente tarieven voor kredieten belangrijk boven die van leningen lagen. Daardoor ging in het afgelopen jaar, evenals in 1989, de belangstelling van geldnemers vooral uit naar leningen. De hoogte van kredietfa ciliteiten groeide enigermate, maar de benuttingsgraad daalde niet onaanzien lijk. Ultimo 1990 beliep het totaal in de korte sfeer uitstaande bedrag f 16,4 (16,5) miljard. Consumptieve kredietverlening Als gevolg van een forse koopkrachtver betering zijn de consumptieve bestedin gen in het verslagjaar sterk gegroeid. Dit gold in het bijzonder voor de duurzame consumptiegoederen. In de loop van het jaar was evenwel sprake van een dalend vertrouwen van consumenten in de eco nomische ontwikkeling. Een en ander ging gepaard met een stabilisatie van het niveau van consumptieve kredietver lening in 1990. Het aan persoonlijke leningen en doorlopende kredieten uit staande bedrag, waarvan het merendeel via De Lage Landen loopt, nam toe tot f 1,6 (1,5) miljard. Totale kredietverlening De totale bij de Rabobankorganisatie uit staande kredietverlening aan de private sector steeg in het verslagjaar met 11,0 (8,5)% in een hoger tempo dan in het voorafgaande jaar. Het met deze financieringsactiviteiten gemoeide bedrag beliep ultimo 1990 f 128,1 (115,6) miljard. In het bankbedrijf was dat f 126,8 (115,6) miljard, een stij ging met 9,7 (8,5)%. Hiervan stond 24 (25)% uit bij agrarische bedrijven, 36 (34)% bij ondernemingen in de sectoren handel, industrie en dienstverlening en 40 (41)% bij particu lieren. Van de totale kredietverlening komt 10 (8)% voor rekening van ons bui tenlandse bedrijf. Als ook het interban- caire bedrijf wordt meegeteld, bestaat f 53,8 (42,7) miljard van de totale activa van de Rabobankorganisatie uit vorde ringen op niet-ingezetenen. Overige uitzettingen De effecten portefeuille van onze organi satie vertoonde in het verslagjaar een aanmerkelijke groei. Deze uitbreiding Rabobank Garantiefonds In het verslagjaar werd het maximum van de garantieleningen van de Stichting Garantiefonds Rabobanken verhoogd van f 100.000,- naar f 200 .000,-. Door de Regionale Beoordelingscommissies wer den 254 (226) aanvragen goedgekeurd en garantieverklaringen afgegeven tot een bedrag van f 17,6 (16,4) miljoen. De met de goedgekeurde aanvragen corresponderende totale financiering bedroeg f 181,9 (193,2) miljoen. Door de plaatselijke Rabobanken werd in 1990 in het kader van het Garantiefonds daadwerkelijk voor een bedrag van f 12,4 (13,8) miljoen aan achtergestelde leningen verstrekt. Hiervan werd bijna de helft verleend aan bedrijven in de agrarische sector. Het overige werd uit gezet in de sector handel, industrie en dienstverlening Het totale bedrag van de garantiestelling door de Stichting beliep ultimo 1990 ruim f88 (81) miljoen. deed zich vooral voor bij de post obliga ties, die het overgrote deel van de effectenportefeuille uitmaakt. Daarnaast vormen certificates of deposit, commercial paper en medium term notes een belangrijk onderdeel van deze balanspost, die ultimo 1990 in totaal f 21,4 (13,5) miljard beliep. Zonder de consolidatie met Interpolis zou de effec tenportefeuille f 19,1 (13,5) miljard heb ben bedragen. Het bezit aan schatkistpapier liep enigs zins op tot f2,3 (2,1) miljard. Bij bankiers in binnen- en buitenland had de Rabobankorganisatie ultimo 1990 f35,5 (28,7) miljard uitstaan. Deze uitzettingen worden zowel vanuit Nederland als door onze buitenlandse vestigingen verricht. VERSTREKTE LENINGEN EN AFLOSSINGEN RABOBANKORGANISATIE procentuele verandering t.o.v. vorige periode (bedragen in miljoenen guldens) 198619871988198919901987198819891990 6 Landbouw 4 033 3 290 4 044 4 157 4 423 -/- 18 23 3 Tuinbouw 1 042 1 039 1 359 1 700 1 642 0 31 25 Overige agrarische bedrijven 650 725 808 1 089 1 620 12 11 35 Totaal agrarische sector 5 725 5 054 6211 6 946 7 685 -/- 12 23 12 Handel, industrie en diensten 4916 7 058 8 262 9 194 11 260 44 17 11 Totaal bedrijven 10 641 12 112 14 473 16 140 18 945 14 19 12 Overige groepen (vooral particulieren) 8 748 9 480 9 871 11 145 11 140 8 4 13 Totaal verstrekkingen 19 389 21 592 24 344 27 285 30 085 11 13 12 Totaal aflossingen 14 952 16 653 18 941 21 237 21 060 11 14 12 22 17 0 10 1 Cijfers in constante koersen per ultimo 1990; koersverschillen verwerkt via verstrekkingen. 25

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1990 | | pagina 14