Uitzettingen Door tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden te voldoen aan een hoge financieringsvraag is ook in 1990 de primaire doelstelling van onze coöperatieve bankorganisatie verwezenlijkt. ontwikkelingen en de vlakke -aan het begin en einde van het jaar zelfs omge keerde- rentestructuur leidden ertoe dat het accent wederom op de verstrekking van leningen lag. De belangstelling voor de relatief duur dere kredieten in rekeningen-courant stagneerde. Bij particulieren deed zich een lichte terugval voor in de vraag naar woningfinancieringen. Met uitzondering van de Rabohypotheek- bank lieten onze belangrijkste bancaire deelnemingen een voortgaande groei van financieringsactiviteiten zien. Ook de kredietverlening door buitenlandse kan toren kwam fors hoger uit dan in het voorafgaande jaar. In totaal beliepen de nieuw verstrekte leningen f 30,1 (in 1989: f 27,3) miljard. KREDIETVERLENING De Rabobankorganisatie heeft een marktaandeel van ongeveer 90% in de agrarische sector. Maar ook in het mid den- en kleinbedrijf is sprake van een krachtige positie. Circa 40% van de ondernemers in deze sector beschouwt de Rabobank als huisbankier. Voorts ver zorgt onze organisatie grosso modo één op de vier particuliere woningfinancie ringen in ons land. De financieringsvraag van onze leden en cliënten was in 1990 opnieuw zeer krach tig. Voor bedrijven kon een hoger bedrag aan verstrekte leningen en kredieten worden genoteerd dan in 1989. De rente- Leningen naar sectoren Agrarische sectoren in binnen- en bui tenland namen voor f7,7 (6,9) miljard aan nieuwe leningen op. Na de specta culaire groei van de verstrekkingen aan de tuinbouw in 1989, scoorde deze sec tor in 1990 enigszins lager. De nieuwe verstrekkingen kwamen uit op f 1,6 (1,7) miljard. Met name in de glastuinbouw was sprake van een lager verstrekkingsniveau dan vorig jaar. Dit is in overeenstemming met de gedaalde investeringen ten opzichte van het hoge niveau van de afgelopen jaren. In de landbouw manifesteerde zich een groei van de verstrekte leningen naar een niveau van f 4,4 (4,2) miljard. Ondanks de dalende geneigdheid tot investeren in de veehouderij deed zich nog een stijging voor in het niveau van onze verstrekkingen. In de intensieve veehouderij was sprake van een tamelijk bescheiden vraag naar nieuwe leningen. Het bedrag aan nieuwe verstrekkingen in de akkerbouw nam daarentegen fors toe. Rekening houdend met aflossingen steeg het totaal in de agrarische sector uitstaande bedrag aan leningen tot f 30,8 (28,9) miljard. De gunstige economische ontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf weerspie gelde zich in een sterke kredietvraag. Het totaal aan verstrekkingen aan bedrijven uit de handel, industrie en diensten kwam uit op f 11,3 (9,2) miljard. De gere aliseerde groei van 22 (11)% is wederom als fors te kwalificeren. Dat geldt ook voor de stijging van het in totaal uit staande bedrag tot f 46,7 miljard. Over een langere periode bezien nemen de verstrekkingen aan deze sector een steeds belangrijker plaats in. Zo was in 1986 het aandeel van de verstrekte lenin gen aan handel, industrie en diensten 25%, tegen 37% in 1990. Op de woningmarkt kwam in het ver slagjaar een einde aan de groei van de omzet. Het aantal transacties verminder de licht, terwijl ook de prijzen in de loop van het jaar iets daalden. De combinatie van een hoge hypotheekrente met min- LENINGEN IN 1990 (bedragen in miljoenen guldens) Verstrekkingen Aflossingen Toeneming Aangesloten banken 20 839 14 312 6 527 Rabohypotheekbank NV 829 1 318 -/- 489 Rabobank Nederland 8 417 5 430 2 987 Totaal 30 085 21 060 9 025 Cijfers in constante koersen ultimo 1990: koersverschillen verwerkt via verstrekkingen. Bij de plaatselijke Rabobanken was de financieringsvraag uit het midden- en kleinbedrijf opnieuw zeer krachtig. der gunstige inkomensvooruitzichten, alsmede de vrees voor nieuwe bezuini gingen door de overheid (onder meer op subsidies) en voor lastenverzwaringen (ook voor de eigen woningbezitter), deed een aantal aspirant-kopers besluiten vooralsnog af te zien van aankoop van een (nieuwe) woning. Deze aarzeling had haar weerslag op de markt voor woning hypotheken, die in bedragen gemeten terugliep. In aantallen was de terugval nog groter Daarbij speelde ongetwijfeld ook een rol dat in 1988 en 1989, veel meer dan in 1990, sprake is geweest van een groot aantal omzettingen van annuïteiten- naar verbeterde levenhypotheken. De Rabobankorganisatie slaagde erin bij een teruglopende markt haar marktaan deel enigszins te vergroten. Als saldo van de volumedaling op de markt voor woninghypotheken en het duidelijke herstel van ons marktaandeel daalde het aan woninghypotheken ver strekte bedrag enigszins. Inclusief Interpolis was metf 11,1 (11,1) miljard sprake van een stabilisatie van het totaal aan verstrekte leningen aan particulieren. Het totaal uitstaande bedrag groeide met 7 tot f 50,6 miljard. Aflossingen Door leden en cliënten werd in 1990 een bedrag van f 21,1 (21,2) miljard op leningen afgelost. Dit betrof naast con tractueel overeengekomen terugbetalin gen ook schuldvernieuwingen. Financieringen in rekening-courant De kredietverlening in de korte sfeer aan bedrijven liep in 1990 enigszins terug. Deze ontwikkeling hing samen met de

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1990 | | pagina 13