Aan de Algemene Vergadering Bijgaand wordt u het'geconsolideerde verslag over het boekjaar 1 983 van de Rabobankorganisatie aangeboden. In dit verslag wordt een overzicht gegeven van de gang van zaken in het afgelopen jaar bij de Rabobankorganisatie. Het verslag bevat de geconsolideerde balans en de resultatenrekening. Op 2 juni 1 983 heeft de Algemene Vergadering tot lid van de Raad van Beheer herkozen de heren prof.dr. N.H. Douben en R. Renkema. Tijdens deze vergadering heeft de heer C.G.A. Mertens het voorzitterschap van de Raad van Beheer overgedragen aan mr. O.W.A. Baron van Verschuer. De heer Mertens heeft als eerste voorzitter van de Raad van Beheer van Rabobank Nederland gestalte gegeven aan de fusie in 1 972 tussen de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank en de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank en daarmede de weg gebaand voor de verdere ontplooiing van de Rabobankorganisatie. Wij zijn de heer Mertens voor de wijze waarop hij gedurende meer dan 25 jaar leiding heeft gegeven aan en zich heeft ingezet voor de Rabobankorganisatie, grote dank verschuldigd. In het boek Man en Paard, dat ter gelegenheid van het afscheid van de heer Mertens als voorzitter van de Raad van Beheer is uitgegeven, worden de belangrijkste ontwikkelingen van de Rabo bankorganisatie in de periode 1 957-1 983 beschreven. De heer Mertens blijft als plaatsvervangend voorzitter deel uitmaken van de Raad van Beheer van Rabobank Nederland. Voorts heeft tijdens de Algemene Vergadering mr. J.S. Biesheuvel, secretaris van de Raad van Beheer, om gezondheidsredenen zijn functie in dit College neergelegd. In 1 966 werd de heer Biesheuvel lid van het bestuur van de voormalige Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank en na de fusie lid van de Raad van Beheer van Rabobank Nederland. Wij zijn de heer Biesheuvel voor hetgeen hij als bestuurder voor de Rabobankorganisatie heeft gedaan, zeer erkentelijk. De Raad van Beheer heeft de heer E.J.M. Kolfschoten benoemd tot secretaris en de heer R. Renkema tot plaatsvervangend secretaris van de Raad van Beheer. De Algemene Vergadering heeft voorts tot lid van de Raad van Toezicht herkozen de heren G.J.M. Berendsen en J.F. Marsman. Als nieuwe leden van dit College zijn gekozen de heren drs. J.J. Schouten en M.J. Varekamp. Tijdens deze Vergadering heeft de heer N. Huyts zijn functie als lid en secretaris van de Raad van Toezicht neergelegd. De heer Huyts werd in 1 962 gekozen tot lid van de Raad van Toezicht van de voormalige Coöperatieve Centrale Boerenleenbank. Vanaf de fusie in 1972 maakte de heer Huyts deel uit van de Raad van Toezicht van Rabobank Nederland. Wij danken de heer Huyts zeer voor hetgeen hij gedurende vele jaren voor de Rabobankorganisatie heeft gedaan. Door de Raad van Toezicht is de heer G.J.M. Berendsen benoemd tot secretaris en ir. G.A.A. Horsmans tot plaatsvervangend secretaris van de Raad van Toezicht. 12 13

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1983 | | pagina 8