Toelichting geconsolideerde Winst- en Verliesrekening Rabobankorganisatie 1983 1982 (bedragen x1000) Interest f 3 458 906 f 3232 160 Dit hoofd omvat het voordelig saldo tussen de interestbaten uit kredietverlening en beleggingen enerzijds en de interestlasten van de door ons opgenomen en aan ons toevertrouwde gelden anderzijds, alsmede provisies uit hoofde van kredietverlening. Provisie f 418 209 f 366550 Hieronder zijn opgenomen de opbrengsten uit dienst verlening zoals binnen- en buitenlands betalingsverkeer, reisbemiddeling, verzekeringen en effectenzaken. Andere baten f 84 302 f 103 672 Bestaande uit resultaten niet geconsolideerde deelnemingen, al dan niet gerealiseerd koersresultaat vreemde valuta alsmede gerealiseerd koersresultaat effecten. Salarissen, pensioenen en sociale lasten f 1 608 335 f 1607 548 Hieronder zijn mede begrepen kosten welke verband houden met de vrijwillig vervroegde uittreding en de secundaire arbeidsvoorwaarden. Andere lasten f 614 702 f 590402 De belangrijkste posten onder dit hoofd zijn: kantoorbehoeften en porti, publiciteitskosten, huur en onderhoud gebouwen, afschrijving goodwill en afschrijving assurantieportefeuilles. 52 1983 1982 Afschrijving op vaste activa f 243 885 f 173344 Dit betreft: Onroerende goederen f 142 412 f 78 477 Inventaris f 101473 f 94867 f 243 885 f 173344 De stijging van de afschrijving onroerende goederen houdt in hoofdzaak verband met duurzame waarde vermindering. Belastingen f 253 737 f 261632 Bij de bepaling van de belasting is rekening gehouden met deelnemingsvrijstelling en vermogensaftrek. Beloning leden Raad van Toezicht Rabobank Nederland De vaste vergoeding voor de 18 1 7leden van de Raad van Toezicht heeft in totaal f 1 63 (f 1 65) belopen. Utrecht, 2 maart 1984 De Raad van Beheer O.W.A. van Verschuer C.G.A. Mertens E.J.M. Kolfschoten J.L.M. Niers R. Renkema B. Heringa N.H. Douben D. Luteijn De Hoofddirectie P.J. Lardinois H J.A.E.M. Klarenbeek T.J.Jansen Schoonhoven G.J.M. Vlak R.B.J. van Eldik H. HF. Wijffels P.M. Burghouts F.H.J. Boons 53

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1983 | | pagina 28