- - - - - Balanshoofden en toelichting (bedragen x 1 000) Passiva Reserves De specificatie van deze post luidt als volgt: Algemene reserve Herwaarderingsreserve Reserve koersverschillen effecten Reserve waardeverschillen deelnemingen Reserve niet uitgekeerde resultaten minderheidsdeelnemingen 1983 1982 f 5 790 634 f 5220 721 f 5 300 605 f 4 728591 f 451182 f 477997 f 22 000 f f 1 772 f f 15075 f 14133 f 5 790 634 f 5220 721 Het verloop van de reserves was als volgt: AIgemene reserve De stand per 1 januari bedroeg Toegevoegd uit beschikbare winst Overboeking van herwaarderingsreserve Stand per 31 december f 4728591 f 563 807 f 8 207 f 4237 676 f 487915 f 3000 f 5 300 605 Herwaarderingsreserve De stand per 1 januari bedroeg Overboeking naar algemene reserve Herwaarderingsverschillen Stand per 31 december Reserve koersverschillen effecten De stand per 1 januari bedroeg Herwaarderingsverschillen Stand per 31 december Reserve waardeverschillen deelnemingen De stand per 1 januari bedroeg Mutaties Stand per 31 december Reserve niet uitgekeerde resultaten minderheids deelnemingen De stand per 1 januari bedroeg Mutatie door verkopen en herwaardering Winstverdeling Stand per 31 december f 477 997 f 443 163 f"/- 8 207 f-/- 3000 f"/- 18 608 f 37834 f 451182 f 477997 f f f 22 000 f f 22 000 f f f f 1 772 f f 1 772 f f 14133 f 13577 f"/- 823 f-/- 548 f 1 765 f 1 104 f 15 075 f 14 133 Ledenaansprakelijkheid Aansprakelijkheid f 4 400 000 (f 4 550 000) Aantal leden 880 000 (910 000) Achtergestelde leningen f 60 000 f 70000 Onder dit hoofd zijn opgenomen 9'/2% kapitaal obligaties 1974-80/89. De obligaties van deze lening zijn achtergesteld bij alle tegenwoordige en toekomstige verplichtingen van Rabobank Nederland. 50 Passiva 1983 1982 Minderheidsbelang van derden Dit betreft het belang van derden in het vermogen van meerderheidsdeelnemingen, welke volledig zijn geconsolideerd. 2999 Waardepapieren en niet achtergestelde leningen Dit hoofd omvat: Obligatieleningen Pandbrieven Euronotes Overige leningen en waardepapieren Hiervan is de oorspronkelijke looptijd: 1 jaarf982 785 (f488 225) 1 jaarf 12 591 396 (f 13 130872) f 13574 181 f 13 619097 510385 3 594 004 479 837 8 989 955 f 13574 181 555 785 3 623901 150000 9289 411 f 13 619097 Onder overige leningen zijn begrepen, middelen opgenomen bij deelnemingen f 63 000 (f 69 000) Spaargelden Onder dit hoofd zijn opgenomen de direct opvraagbare spaartegoeden en de termijnspaargelden alsmede de particuliere deposito's. Hiervan is de oorspronkelijke looptijd. 1 jaarf 40 945 699 (f41 302 122) 1 jaarf 13 836 962 (f 13 457 243) f 54 782 661 f 54 759365 Deposito's Onder deposito's zijn opgenomen de niet particuliere termijndeposito's en andere opgenomen middelen. Hiervan is de oorspronkelijke looptijd: 1 jaarf 8 035 598 (f5 845 252) 1 jaarf 639 337 (f448 175) f 8 674 935 6293 427 Crediteuren Hieronder zijn opgenomen de creditsaldi van rekening-couranthouders f5941 000 (f 5 238 000), privé-rekeninghouders f6145 000 (f 5 780 000), acceptkredieten, alsmede te betalen belasting, voorziening latente belastingverplichtingen, voorziening algemene risico's, te betalen interest en kosten en verschuldigde c.q. vooruitontvangen bedragen. f 18 507 278 f 16265924 Bankiers in binnen- en buitenland Deze post bestaat uit: Terstond opeisbare tegoeden Niet terstond opeisbare tegoeden Hiervan is de oorspronkelijke looptijd: 1 jaarf 14 705 304 (f12 875 823) 1 jaarf 787 084 (f436 333) f 15 492 388 f 286 307 f 15206081 f 15 492 388 f 13312 156 f 451436 f 12860 720 f 13312 156 Opgenomen gelden Hieronder zijn o.a. opgenomen de schuld aan De Nederlandsche Bank en de daggeldleningen. f 1 362312 614469 51

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1983 | | pagina 27