Activa 1983 1982 Voorschotten tegen schatkistpapier en/of effecten f 210777 f 232904 Onder dit hoofd zijn opgenomen de vorderingen, voor zover ze gedekt zijn door schatkistpapier en/of effecten. Wissels f 168 495 f 189 153 Het niet-gerealiseerde disconto is opgenomen onder het hoofd crediteuren. Vorderingen op of onder garantie van de overheid f 14533512 f 12 671 819 waarvan op of onder garantie van de: Nederlandse overheid f 12 746 693 f 11 102 183 Buitenlandse overheid f 1 786819 f 1 569 636 f 14533512 f 12 671 819 waarvan private sector f (8 700 000) f (6853000) Debiteuren f 70 906 289 f 67 100494 Onder dit hoofd zijn opgenomen de kredieten in rekening-courant en leningen voor zover ze niet zijn begrepen onder een voorgaand hoofd, alsmede te vorderen interest, provisie en nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen. De debiteuren zijn als volgt te verdelen naar zekerheden: Hypothecaire zekerheid f 53017 108 f 51 809 719 Garantie van kredietinstellingen f 609 165 f 54921 Acceptkredieten f 142 855 f 72 164 Overige kredieten f 13 898 480 f 12503953 Totaal kredieten f 67 667 608 f 64440 757 Overige debiteuren inclusief te vorderen interest etc. f 3238681 f 2 659 737 f 70 906 289 f 67100494 Onder de leningen is begrepen naar oorspronkelijke looptijd: Korterdan 2 jaarf 2 708 000 (f3 515 000) 2 jaar en langerf 54 595 000 (f 51 472 000) Het relatieve belang per bedrijfstak kan, voor wat betreft het totaal der kredieten, als volgt worden weergegeven: Land- en tuinbouw, bosbouw en visserij 30% 31% Nijverheid 6% 6% Dienstverlenende bedrijven 14% 13% Financiële instellingen 1% 1% Particuliere sector 49% 49% 48 Activa 1983 1982 Deelnemingen en vorderingen op deelnemingen f 374 492 f 337299 Deze post is als volgt samengesteld: Kapitaaldeelnamen f 141 191 f 120005 Vorderingen f 229 764 f 211358 Geactiveerde goodwill f 3 537 f 5936 f 374 492 f 337299 Kapitaaldeelnamen Waarde aandelen per 1 januari f 120 005 f 102 143 Verwerving nieuwe deelnemingen f 12 303 f 5199 Kapitaalmutaties in bestaande deelnemingen f 2 033 f 13570 Winstuitkeringen f"/- 3 636 f-/- 4177 Behaalde resultaten f 10 486 f 3270 Totaal waarde aandelen per 31 december f 141191 f 120005 Het stortingsobligo op aandelen bedraagt f 1 6 000 (f 11 000) Voor een opsomming van de deelnemingen wordt verwezen naar de bijlagen op pagina 54 en 55. Onroerende goederen en inventaris f 2 960 103 f 2825036 Onroerende goederen f 2 530 628 f 2 449903 Projectontwikkeling f 2291 f 11543 Inventaris f 427 184 f 363590 f 2 960 103 f 2825036 Onroerende goederen Boekwaarde per 1 januari f 2 449 903 f 2211085 Investeringen f 303 570 f 281558 Desinvesteringen f"/- 50 431 f-/- 34 709 Herwaarderingsmutaties f "/- 30 002 f 70446 Afschrijving boekjaar f"/- 142 412 f-/- 78477 Boekwaarde per 31 december f 2 530 628 f 2 449 903 Bruto waarde per 31 december f 3 263 565 f 3083 668 Cumulatieve afschrijvingen f"/- 732 937 f-/- 633 765 Boekwaarde per 31 december f 2 530 628 f 2 449903 De totale verplichtingen terzake van nieuwbouw belopen per 31 decemberf 50 000 (f 184 000). In het kader van de W.I.R. zijn over de investeringen f26 000 (f28 000) premies geclaimd. Ten gunste van de winst- en verliesrekening is f 1 1 000 (f 11 000) gebracht. 49

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1983 | | pagina 26