Indien het voornemen bestaat om bepaalde panden te verkopen, worden deze gewaardeerd op de getaxeerde opbrengstwaarde. De uit herwaardering van gebouwen voortvloeiende vermogensmutaties worden, onder aftrek van de daarop drukkende latente belasting verplichting, verwerkt in de herwaarderingsreserve. Afkoopsommen van in erfpacht verkregen gronden worden in 331/3 jaar afgeschreven. Projectontwikkeling Onderhanden bouwprojecten worden verantwoord tegen kostprijs, met dien verstande, dat ontvangen koopsommen hierop in mindering worden gebracht. Het verkoopresultaat wordt verantwoord in het jaar waarin een project is voltooid en verkocht c.q. in exploitatie genomen. Voorzienbare verliezen worden op de waardering in mindering gebracht in het jaar waarin zij ontstaan. Inventaris De inventaris is gewaardeerd tegen historische kostprijs onder toepassing van jaarlijkse lineaire afschrijvingen, variërend van 5 tot 20%, afhankelijk van de geschatte levensduur. De W.I.R.-basispremie wordt in mindering gebracht op de investeringen en naar gelang de afschrijvingstermijnen pro rata parte ten gunste van het resultaat gebracht. Assurantieportefeuilles Deze worden geheel afgeschreven in het jaar van overname. Voorziening algemene risico's De voorziening, welke is opgenomen onder crediteuren, heeft betrekking op het algemene risico dat rechtstreeks of door deelnemingen wordt gelopen uit hoofde van kredietverlening en het overige actieve bankbedrijf. Jaarlijks wordt ten laste van de winst- en verliesrekening aan deze voorziening een bedrag toegevoegd. Voorziening voor latente belastingverplichtingen Deze voorziening is eveneens opgenomen onder crediteuren en heeft betrekking op de uitgestelde belastingverplichtingen ten gevolge van waarderingsverschillen. Berekening van deze voorziening heeft plaatsgevonden tegen het nominale belastingtarief. Regeling pensioenen en Vrijwillig Vervroegde Uittreding Het pensioenreglement is gebaseerd op het eindloonsysteem met levens- jarenbeginsel. Het arbeidsongeschiktheids-pensioenreglement voorziet in een uitkering bij arbeidsongeschiktheid in de zin van de W.A.O. en geeft een aanvulling op de W.A.O./A.A.W.-uitkeringen. Deze rechten zijn verzekerd door onderbrenging bij een afzonderlijke stichting, te weten Stichting Pensioenfonds Rabobankorganisatie, op basis van een koopsommenstelsel. Van de regeling Vrijwillig Vervroegde Uittreding (V.U.T.) kan een medewerker bij het bereiken van de 62-jarige leeftijd, indien hij tenminste 10 jaar in het bankbedrijf werkzaam is, gebruik maken. Deze regeling wordt gefinancierd via een omslagstelsel binnen de Rabobankorganisatie. 46 1983 1982 Balanshoofden en toelichting (bedragen x 1 000) Kas, kassiers en daggeldleningen Hieronder zijn mede opgenomen daggeldleningen, verstrekt aan kredietinstellingen en overheid, dan wel aan anderen tegen onderpand van schatkistpapier of effecten. f 768 093 f 1111327 Schatkistpapier De portefeuille bestaat uit: Nederlands schatkistpapier Buitenlands schatkistpapier f 4 620 954 f 4 420 048 f 200 906 f 4 665561 f 4584404 f 81 157 Onder dit bedrag is mede begrepen de lopende rente. Van de portefeuille is f 3 391 000 (f 2 890 000) niet ter vrije beschikking uit hoofde van zekerheidsstelling in het kader van geldmarkt- en deviezentransacties. f 4 620 954 f 4665561 Bankiers in binnen- en buitenland Deze post bestaat uit: Terstond opeisbare tegoeden Niet terstond opeisbare tegoeden f 19 093 948 f 1 1 19 804 f 17 974 144 f 17058594 f 957811 f 16100783 f 19 093 948 f 17058594 Effecten en syndicaten De portefeuille bestaat uit: Ter beurze genoteerde Obligaties Nederlandse overheid Overige obligaties Aandelen f 4 649 294 f 3 566 547 f 874 809 f 178510 f 3 965 971 f 3 187954 f 623 657 f 122 168 f 4619866 f 3933 779 Niet ter beurze genoteerde Obligaties Nederlandse overheid Overige obligaties Aandelen f 185 f 25 095 f 4 148 f 4582 f 22 408 f 5202 f 29 428 f 32 192 f 4 649 294 f 3965971 Onder het bezit is f 68 000 (f 1 5 000) begrepen voor handelsdoeleinden. Het restant betreft de beleggingsportefeuille. Van de effectenportefeuille is f 165 000 (f275 000) niettervrije beschikking wegens geldmarkttransacties. 47

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1983 | | pagina 25