activiteitenniveau in met name het effectenbedrijf en bij de krediet verstrekkingen, maar ook bij de aanverwante diensten Andere baten waren met f 84 104) miljoen lager dan in 1982. De daling is geheel toe te schrijven aan de gewijzigde verwerkings wijze van de overigens gunstige koersontwikkeling van ons beperkt aandelenpakket. De onder andere baten begrepen resultaten bij instellingen waarin wij deelnemen verbeterden aanzienlijk, in het bijzonder bij Van Lanschot's Beleggings- Compagnie B.V. te 's-Hertogenbosch. De stijging van de bedrijfskosten bedroeg in het verslagjaar slechts 4 14)%, ondanks extra afschrijvingen. De sterke matiging in het stijgingstempo is ten dele te danken aan de beperkte externe loonsomstijging. In de kostenontwikkeling echter manifesteert zich thans ook duidelijk het effect van de beperkende en beheersende maatregelen bij veel aangesloten banken en bij Rabobank Nederland. Uiteindelijk werd een bruto resultaat geboekt van f 1.494 1.331 miljoen, 12 (3)% meer dan in 1 982. De kwaliteit van onze debiteurenportefeuille stond minder onder druk dan in voorgaande jaren. Ondanks de flink toegenomen kredietverlening kon de stijging van de dotatie aan de Voorziening voor Algemene Risico's daarom worden beperkt tot 1 6 (23)%. Aan deze voorziening wordt f 675 (580) miljoen toegevoegd. Na belastingen ten bedrage van f 254 (262) miljoen resteert een netto winst van f 566 (489) miljoen. Dat is 1 6% meer dan in 1 982 en 7% meer dan in 1 981 en 1 980. De ontwikkeling van onze winst heeft zich daarmee hersteld van de sedert 1 980 opgetreden stagnatie. Reeds in eerdere verslagen hebben wij erop gewezen dat onze doelstelling is gelegen in het uitoefenen van een op continuïteit gericht bankbedrijf, in het belang van leden, cliënten en overige belanghebbenden. Daarvoor kent onze organisatie onder meer een interne vermogensdoelstelling. Het thans aanwezige vermogen en de doelstelling ter zake verhouden zich op dit moment zodanig dat er aanleiding is enige accentverlegging in de winstbestemming te overwegen. Gaarne willen wij op deze plaats onze bijzondere waardering en erkentelijkheid uitspreken jegens alle bestuurders en medewerkers in onze organisatie. Het is vooral dank zij hun inzet en hun betrokkenheid bij de belangen van onze Rabobankorganisatie dat wij het moeilijke eerste deel van de jaren tachtig goed hebben doorstaan. Dat schenkt ons het vertrouwen dat ook mogelijke knelpunten in de komende jaren passend zullen kunnen worden opgevangen. Nauwere betrokkenheid bij de internationale handel was merkbaar Vele internationale handels transacties werden het afgelopen jaar door onze organisatie afgewikkeld

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1983 | | pagina 19