van aangesloten banken en Rabobank Nederland direct gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Er wordt naar gestreefd het besloten viewdata-systeem MI RA beschikbaar te stellen voor alle aangesloten banken. Het eerste deel van het Financieel Informatie Systeem (F.I.S.) voor aangesloten banken is in 1 983 in gebruik genomen. Dit was ook het geval met een nieuw geautomatiseerd systeem voor rekening courant buitenland. Naast de verenigingsadministratie is in het verslagjaar het produkt salarisadministratie beschikbaar gekomen voor onze (zakelijke) cliënten. De Lage Landen Na enkele jaren van teruggang nam de produktie bij de Financierings maatschappij'De Lage Landen' N.V. in het verslagjaar weer toe met 1 3% tot f329 (290) miljoen. Dit herstel is mede toe te schrijven aan de in 1 982 aangebrachte aanpassingen in het produktenpakket. De invloed daarvan is het sterkst waarneembaar bij de leasing-activiteiten. Eind 1 983 is besloten tot herindeling van de activiteiten op het terrein van het consumentenkrediet tussen De Lage Landen en de aangesloten banken. De specifieke deskundigheid zal daardoor beter kunnen worden benut. Aan de voorziening voor dubieuze debiteuren moest f 0,6 (7,0) miljoen méér worden toegevoegd dan in het voorgaande jaar. Uiteindelijk resulteerde een winst van f 2,0 miljoen, te vergelijken met een negatief resultaat van f 0,5 miljoen in 1 982. B.V. De Lage Landen Factors, Rabobank Nederland noteerde ultimo 1 983 1 10(65) factoring-overeenkomsten met een totaal debiteurenaantal van 27.500 1 6.500). In het produktenpakket op het terrein van administratie, bewaking, financiering en risico dekking van debiteurenportefeuilles werd een omzet van f 360 1 60) miljoen geboekt. Hiervan had bijna de helft betrekking op buitenlandse ondernemingen. Geheel overeenkomstig plan is in het laatste kwartaal 1 983 het evenwicht tussen baten en kosten bereikt. Organisatorische aspecten In 1 983 vonden negen fusies plaats tussen aangesloten banken onderling. Het aantal aangesloten banken daalde daardoor tot 955 (964). Het aantal kantoren bedroeg 2.400 (2.403) en het aantal zittingen 640 (648). De statutenwijziging van 1 980 leidde in het verslagjaar tot verdere daling van het ledental van de aangesloten banken tot 880.000 (910.000). In het verslagjaar is een belangrijke uitbreiding van het computer centrum van Rabobank Nederland in Zeist in gebruik genomen. Eind 1 983 werd een begin gemaakt met de ingebruikneming van het nieuwe hoofdkantoor aan de Croeselaan te Utrecht. Daarmee is het kantorenbestand van Rabobank Nederland thans op het vereiste niveau gebracht. 32 Balansontwikkeling en resultaat Het geconsolideerde balanstotaal van onze organisatie steeg in 1 983 met 7 1tot f 1 1 8,3 11 0,2) miljard. Deze stijging is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de mede door de sterke dollar-appreciatie gestegen omvang van het buitenlands bedrijf van Rabobank Nederland en aan de consolidatie van de ADCA-BANK (f 2,1 miljard). Als gevolg van de druk op de groei van de traditionele toevertrouwde middelen groeide het balanstotaal van de aangesloten banken slechts weinig. Dat van de Rabo- hypotheekbank N.V. nam licht af onder invloed van het per saldo geringere beroep op haar aanvullende financieringstaken. In de tweede helft van 1 982 trad een verbetering in de rentemarge in. In 1 983 kon die worden gehandhaafd, ondanks een in verhouding tot de marktrente gematigde tariefstelling van onze variabele leningen en ondanks het niet steeds doorvoeren van extra-opslagen in onze krediettarieven. De rente op de geld- en kapitaalmarkt was gemiddeld belangrijk lager dan in de voorgaande jaren. De kapitaalmarktrente bedroeg gemiddeld ongeveer 8,2%, te vergelijken met 9,9% in 1 982 en 1 1,5% in 1981. Rente op de geld- en kapitaalmarkt kapitaalmarktrente WÊ promessedisconto driemaands interbancaire depositorente Op de geldmarkt gold gemiddeld een rente van 5,6%, tegen 8,4% in 1 982 en 1 1,6% in 1981. Samen met onze tarievenpolitiek voor de merendeels variabele kredietuitzettingen leidden die rente ontwikkelingen tot een aanzienlijk verdere daling van de financie ringslasten voor onze kredietnemers. Dat dit niet ten koste ging van onze eigen rentemarge was mede een gevolg van verschuivingen in de gemiddelde balansstructuur van kort naar lang binnen de activa en in omgekeerde richting binnen de passiva. Per saldo steeg de rentewinst in het verslagjaar met 7 (9)% tot f 3.459 (3.232) miljoen. De provisie-opbrengsten namen toe met 14 (7)% tot f 41 8 (367) miljoen. Die stijging is in overeenstemming met het verhoogde 33

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1983 | | pagina 18