Reizen De markt voor georganiseerde vakantiereizen is in 1983 verder ingekrompen. Toch steeg het aantal personen, dat via een door de Rabobank verzorgde boeking op reis ging, met bijna 10% tot 592.000(540.000). Ook de guldenomzet en de provisie-opbrengst namen toe. De toeneming van het aantal boekingen deed zich voor bij alle typen vakantiereizen met uitzondering van de treinreizen. Bemiddeling vastgoed Aangesloten banken namen in het verslagjaar initiatieven tot oprichting van drie makelaarskantoren. Daarmee komt het totale aantal regionale onroerend goed vennootschappen op twintig. Mede als gevolg van het aantrekken van de woningmarkt nam het aantal gerealiseerde bemiddelingen en taxaties flink toe. De collegiale samenwerking met andere makelaars in het land verloopt naar tevredenheid. De produktie van Vastgoed Ontwikkeling Rabo Nederland B.V. via projectfinanciering met risicoparticipatie verdubbelde in 1 983. Er werden circa 700 woningen en 6.000 m2 bedrijfsruimte verkocht. Diverse nieuwe projecten werden in ontwikkeling genomen. Gestart werd met de bouw van onder andere het nieuwe bedrijvencentrum Basis te Amsterdam. Personeel en arbeidsvoorwaarden De personeelsomvang van de Rabobankorganisatie verminderde met 219 arbeidsplaatsen. Deze vermindering was beperkter dan aanvankelijk werd verwacht, deels als gevolg van het opleven van een aantal activiteiten in het tweede halfjaar en deels door de positieve uitwerking van een aantal C.A.O.-afspraken, gericht op bevordering van de werkgelegenheid. Indien rekening wordt gehouden met 353 arbeidsplaatsen bij de ADCA-BANK steeg- omgerekend naar volledige arbeidsplaatsen - de personeelsomvang van de Rabobankorganisatie met 1 34 volledige banen tot een totaal van 27.188 per 31 december. De afgesloten C.A.O. heeft door het kostenmatigende karakter bijgedragen aan een verbetering van het rendement. De belangrijkste nieuwe bepalingen uit de C.A.O., die werd afgesloten in het tweede kwartaal van 1 983 en die een looptijd heeft van twee jaar, waren: de afspraak dat het bankbedrijf in Nederland gezamenlijk 500 jongeren een leer-/arbeidsovereenkomst zal aanbieden; de bepaling dat alle banken samen in het kader van een jeugdwerkplan ongeveer. 2.500 jongeren in deeltijd zullen aannemen, voor zover er functies beschikbaar zijn; de afspraak dat alle medewerkers - indien organisatorisch mogelijk - in de gelegenheid worden gesteld het volledige dienstverband om te zetten in een deeltijd-arbeidsovereenkomst; - het toekennen van telkens drie roostervrije dagen per medewerker per halfjaar, met ingang van het tweede halfjaar 1 983; - het instellen van een éénmalige regeling Vrijwillig Vervroegde Uittreding (V.U.T.) voor medewerkers vanaf 60 jaar; - de mogelijkheid de bedrijfstijd op grond van defensieve concurrentie-overwegingen uit te breiden door middel van zaterdagopenstellingen. Verder kwamen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers een loonsverhoging per 1 juli 1 983 en per 1 januari 1 984 van telkens 0,5% overeen. Deze C.A.O.-afspraken hadden een gunstige invloed op het aantal volledige arbeidsplaatsen en op de ontwikkeling van het aantal medewerkers. Het aantal in Nederland werkzame personeelsleden van de Rabobankorganisatie nam met 125 toe. Inclusief de buitenlandse vestigingen steeg het aantal medewerkers met 51 6 tot in totaal 28.536 (28.020), waarvan 382 in dienst van de ADCA-BANK Met name de afspraak om deeltijdarbeid te bevorderen, nog versterkt door het advies aan de aangesloten banken om waar mogelijk deeltijdbanen te creëren, leidde tot toeneming van het aantal personeelsleden. Het aantal deeltijdbanen steeg in 1 983 aanzienlijk met 1.045 (42%) tot 3.555. Dit is tevens de verklaring voor het gestegen aantal personeelsleden bij minder volledige arbeidsplaatsen. De toeneming van het aantal deeltijdbanen weerspiegelt de gevolgen van het in 1 983 ingezette beleid tot actieve stimulering van deeltijdarbeid. Vanzelfsprekend speelt daarbij ook de aard van het werkaanbod een belangrijke rol. Ervaringen hiermee en meningen daarover zijn gepeild bij een aantal aangesloten banken en directoraten van Rabobank Nederland. Inmiddels is binnen de organisatie begonnen met een algemeen inventariserend onderzoek naar verschillende vormen van arbeidsduurverkorting. Bij de aangesloten banken waren ultimo 1 983 23.530 286) personen in dienst, waaronder 140 schoolverlaters die boven de normale personeelssterkte werden aangesteld op basis van een gemengde leer-/arbeidsovereenkomst. Bij Rabobank Nederland, de gelieerde instellingen en de buitenlandse vestigingen nam het aantal medewerkers toe tot 5.006 (4.776). Bij Rabobank Nederland trad een duidelijke daling op met 1 67 (6) personen. Dat was mede het gevolg van de tot een minimum beperkte externe werving in verband met een diepgaand organisatie- en efficiency-onderzoek. Sinds januari 1 983 verricht een projectgroep samen met het betrokken management (met steun van het Adviesbureau McKinsey) een onderzoek binnen Rabobank Nederland in het kader van het 'Project Opvoering Toegevoegde Waarde'. Daarbij vindt een bezinning plaats op het nut van de huidige taken en de mogelijkheden die taken beter en/of goedkoper te verrichten. Daarnaast wordt bezien of mogelijke nieuwe (deel)taken en diensten het functioneren van Rabobank Nederland kunnen verbeteren. 28 29

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1983 | | pagina 16