O 10 20 30 40 50 60 70 80 Middelen in rekening-courant van zakelijke relaties namen in het verslagjaar toe met f 703 (837) miljoen. Dat is wederom een aanzienlijke stijging. Verruimde liquiditeitsposities van niet- agrarische bedrijven en uitbreiding van ons marktaandeel in deze sector vormen de verklaring. De minder krachtige groei op het platteland houdt verband met het feit dat de oplopende investeringen daar mede uit eigen middelen worden gefinancierd. In maart 1 983 heeft Rabobank Nederland voor het eerst een US-dollarlening geplaatst op de eurokapitaalmarkt. Het betrof een lening ter grootte van US$ 75 miljoen. In november werd bovendien een f 100 miljoen guldennotes lening geplaatst. Per saldo namen de op de openbare kapitaalmarkt aangetrokken gelden af met bijna f 200 miljoen tot ruim f 7,3 miljard. De hierin begrepen pandbrieven van de Rabohypotheekbank N.V. ad f 3,6 miljard ondergingen uiteindelijk qua volume vrijwel geen wijziging. Voor waardepapieren (niet op naam gesteld) bestond wederom nauwelijks belangstelling; het uitstaande bedrag liep terug tot f 2,7 miljard. Tegen de achtergrond van de ruime, maar in het verslagjaar afnemende liquiditeitspositie namen ook de door Rabobank Nederland en de Rabohypotheekbank N.V. op de onderhandse kapitaalmarkt opgenomen middelen nauwelijks toe. De toevertrouwde middelen in totaliteit stegen uiteindelijk met f 3,4 miljard of 4 (3)%. Ultimo 1983 kwam het totaal op f 89,2 (85,8) miljard. Internationale activiteiten Ook het afgelopen jaar stonden de ontwikkelingen op de internationale kredietmarkt in belangrijke mate in het teken van de schuldenlastproblemen van een groot aantal landen in Latijns- 24 Amerika en Afrika. Hun situatie bracht een serie aanvragen op gang voor herstructurering van schulden en een groot aantal verzoeken aan het Internationale Monetaire Fonds (I.M.F.) om bijstandskredieten. In nauwe onderlinge samenwerking hebben de centrale banken, de commerciële banken, het I.M.F., de westerse overheden en de debiteurlanden een acute crisis weten te voorkomen. In de gekozen aanpak van directe onderhandelingen per land met het I.M.F. en de crediteuren stonden drie onderling verbonden elementen centraal: herstructurering van de bestaande schuld, het verschaffen van nieuwe kredieten en de noodzaak van een adequaat aanpassingsproces in de debiteurlanden. Mede door het inmiddels op gang gekomen economisch herstel in enkele belangrijke industrielanden heeft deze aanpak, die is gericht op afwending van het gevaar van een internationale liquiditeitscrisis, goede kans van slagen. De Oostbloklanden konden hun situatie in de loop van het jaar aanzienlijk verbeteren. Toch zijn er in de komende jaren in een groot aantal landen nog veel moeilijkheden te overwinnen. Deze ontwikkeling leidde tot een sterk terughoudende opstelling van het bankwezen bij het verstrekken van nieuwe internationale kredieten. Dit heeft in 1 983 geleid tot een verdere afname van de groei van de internationale bancaire kredietverlening. Daar staat tegenover dat de internationale obligatiemarkt - waar overigens slechts eerste klas kredietnemers worden geaccepteerd - in de afgelopen jaren een sterke groei heeft gekend. Ons beleid met betrekking tot het eurodepositobedrijf bleef in het licht van het vorenstaande gericht op een gematigde ontwikkeling. De bij bankiers in binnen- en buitenland opgenomen middelen namen met f 2,2 miljard toe, hetgeen in belangrijke mate was toe te schrijven aan de gestegen dollarkoers. Onze organisatie heeft met kracht verder gewerkt aan de verster king van haar positie in het buitenlandse betalingsverkeer en de be geleiding van de internationale goederenstroom van onze cliënten. In het verslagjaar werd in dat kader het bedrijf in het buitenland verder uitgebouwd. In april 1 983 werd een vertegenwoordiging te Londen geopend. Eind 1 983 werd 84% van de aandelen van de Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt (ADCA-BANK A G.) overgenomen. Deze bank beschikt in de Duitse Bondsrepubliek overkantoren in Frankfurt, Berlijn, Bonn, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München en Stuttgart. De overneming heeft ten doel onze bedrijfscliënten beter te begeleiden binnen de landsgrenzen van onze belangrijkste handelspartner. De ontwikkeling in 1 983 van ons kantoor in New York is bevredigend. Dit geldt vooral voor het vinden van aanknopings punten in de voor ons belangrijke agri-sector. De gang van zaken bij onze vestigingen op Curacao stemt tot tevredenheid. Ook onze buitenlandse minderheidsdeelnemingen rapporteerden goede resultaten. In het samenwerkingsverband van de zes grote Westeuropese 25

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1983 | | pagina 14