Op het kunstmatige eiland Neeltje Jans tussen Schouwen en Noord-Beveland verrijzen zware pijlers. Ze zullen dienst doen in de 'pijlerdam' die de Oosterschelde afsluit maar het getij zijn gang laat gaan. Het project schept werk voor enkele duizenden mensen, de toeleveringsbedrijven meegerekend. Ook plaatselijke bedrijven varen er wel bij. Veel van deze particulieren en ondernemers zijn relaties van Rabobanken, o.a. van de Rabobank Zierikzee, waarvan het hoofdkantoor in dit fraaie pand is gevestigd. Rente en prijsstijging (jaargemiddelden in procenten) 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 Ë23 prijsstijging gezinsconsumptie werknemers I1 effectief rendement nieuwste drie staatsleningen Bron: CBS is inmiddels geïnstalleerd. Bij de uitvoering van haar taak zal zij voorrang geven aan de advisering over het beleid gericht op herindustrialisatie, te weten vergroting van het aandeel van de industrie en de commerciële dienstverlening in de Nederlandse economie. Het is verheugend dat de publieke belang stelling voor onze industrie en voor ons bedrijfsleven in het algemeen kennelijk is toegenomen. Ook de regeringsverklaring gaf hiervan blijk, waar als belangrijkste taak werd genoemd ervoor te zorgen, dat Nederland het vertrouwen in de toekomst herwint. Daarvoor is nodig een duurzame versterking van onze economische spankracht. Dat vergt - ook volgens de regeringsverklaring - een vastberaden beleid, gericht op uitbreiding en vernieuwing van het (industriële) produktie- apparaat en dus op rendementsherstel. Lonen en prijzen De inkomensontwikkeling stond onder invloed van een beperkte loonmaatregel van de regering. Daardoor werd de automatische prijscompensatie per 1 januari 1981 met 2%-punt gekort en de vakantietoeslag met '/2%-punt tot 7V2% verlaagd, zulks met een maximering tot f 5200. Wel vond de prijs compensatie per 1 juli (3,2%) ongehinderd voortgang, maar hiertegenover stonden premieverhogingen voor enkele sociale verzekeringen. Deze kwamen meer dan gebruikelijk ten laste van de werknemers. De loonsomstijging per werknemer bleef beperkt tot ongeveer 4'/2%, een percentage dat gunstig afsteekt bij het reeds relatief lage cijfer over 1 980 (6%). Door de prijsstijging voor de gezinsconsumptie en de toegenomen collectieve lastendruk bleef het reëel beschikbare inkomen zich onder de nullijn bewegen. De zogenaamde 'echte minima' ontvingen tegen het einde van het jaar een eenmalige uitkering, ten einde voor deze groep de reële inkomensdaling te beperken tot circa 1 Conform het voorgenomen inkomensbeleid liep dit koopkrachtverlies op tot 4% voor de hoogste inkomens. De prijsstijging werd, behalve door de loonmatiging, ook getemperd door het prijs beleid van de overheid en de verscherpte concurrentie, waardoor de winstmarges in vele sectoren onder toenemende druk kwamen te staan. Desondanks was de gemiddelde prijsstijging voor de gezinsconsumptie met 63A% iets hoger dan in het voorgaande jaar(6V2%). Ten dele is dit veroorzaakt door de, met name wegens hogere energiekosten, gestegen woonlasten 1 0%). Bovendien is de prijsstijging beïnvloed door de krachtige verhoging van het invoerprijspeil in verband met de ontwikkeling van de dollarkoers. Bestedingen en betalingsbalans Parallel met de koopkrachtdaling kromp het particuliere consumptievolume in met bijna 3%. Vooral de bestedingen aan duurzame goederen moesten het daarbij ontgelden (- 8%). Ondanks pogingen het investeringsklimaat onder andere door hogere Wl R-premies te verbeteren, bleken de ontwikkelingen en verwachtingen omtrent rendementen en 1977 1978 1979 1980 1981 Goederenuitvoer 100,7 100,4 1 16,8 135,5 155,3 Goedereninvoer 104,4 105,8 123,4 143,3 1 50,7 Saldo handelsbalans -3,7 -5,4 -6,6 -7,8 4,6 Dienstenverkeer e.d. 4,7 2,9 2,2 0,6 1,2 Saldo lopende rekening 1,0 -2,5 -4,4 -7,2 5,8 Kapitaalverkeer -2,6 -2,1 -0,6 0,5 - 5,4 Saldo totale rekening niet-monetaire sectoren -1,6 -4,6 -5,0 -6,7 0,4 Bankenverkeer 2,3 2,6 4,0 8,8 -2,1 Totaal 0,7 -2,0 - 1,0 2,1 - 1.7 Bron: DNB 1 5

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1981 | | pagina 9