Aan de Algemene Vergadering De Rabobankorganisatie kent een coöperatieve structuur De 970 aangesloten banken met 3.071 vestigingen hebben samen zo'n 950.000 leden. Deze leden kiezen de besturen en raden van toezicht van deze zelfstandige banken, die samen weer een eigen coöperatie vormen, de centrale bank, Rabobank Nederland. Elkjaarinjuni komen de ruim 3.000 afgevaardigden van de plaatselijke banken bijeen in de Algemene Vergadering van de centrale bank. Daar spreken zij zich uit over het gevoerde en te voeren beleid. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 68 van de Statuten van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. wordt u hierbij het verslag over het boekjaar 1981 aangeboden. In dit verslag wordt een overzicht gegeven van de gang van zaken in het afgelopen jaar bij Rabobank Nederland en bij de Rabobankorganisatie als geheel. Het verslag bevat de geconsolideerde balans en de resultatenrekening van de plaatselijke Rabobanken, de gelieerde instellingen en Rabobank Nederland met haar meerder heidsdeelnemingen. Van Rabobank Nederland wordt voorts een afzonderlijke balans en resultatenrekening overgelegd. De toelichting op alle bedoelde jaarstukken is in een geheel bijeen gebracht. Het was geen opwekkend beeld, dat de economie ons in 1 981 heeft geboden. Onverwacht was dit niet, want de sombere lijnen tekenden zich reeds enige tijd tevoren waarschuwend af. Thans zijn deze lijnen op allerlei terrein veel scherper geworden. Van die ongunstige wending is ieder zich in 1981 terdege bewust geworden. Hoe ongerijmd dit ook moge lijken, daarmee is tevens aan de allereerste voorwaarde voldaan om met vereende krachten de moeizame weg in te slaan die een weder opleving van onze volkshuishouding zal bevorderen. Aan die bewustwording heeft niemand zich kunnen onttrekken: de verminderde koopkracht dwong tot beperking van de bestedingen, de vaste lasten van gezinnen stegen onder andere door de hoge rentestand welke meer in het algemeen de ondernemers de lust tot investeren verder ontnam en de woning markt dieper het dal in drukte. De overheid hield in versterkte mate haar eigen probleem: het groeiende financieringstekort, terwijl het bedrijfsleven ook met grote moeilijkheden had te worstelen, waaruit dikwijls geen andere uitweg mogelijk was dan 'afslanking' of sluiting. Het ergste was dat de werkloosheid door dit alles een nog verontrustender omvang is gaan vertonen. Gelukkig heeft 1 981 ook nog iets meer gebracht. In brede kringen groeit de bereid heid de moeilijkheden nuchter onder ogen te zien, zonder star aan het ene eigen oogmerk vast te houden. Indien deze bereidheid in 1 982 doorzet, opent dat perspectieven voor het vinden van een werkelijk door een verscheidenheid van groepsbelangen gedragen gezamenlijke aanpak. Enkele lichtpunten waren in het schaduwrijke 1981 ook te bespeuren. Zo was er een duidelijke verbetering van het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans. Mede daardoor kon de waarde van de gulden vast blijven. Dit hielp er aan mee de inflatie zoveel mogelijk buiten onze deurte houden. Ook nog vermeld worde, dat de agrarische sector in het algemeen geen ongunstige ervaringen met 1 981 heeft gehad. Noch deze lichtpunten, noch het eerder genoemde bewustzijn van de ongunst der tijden mogen ons een spoedig economisch herstel doen verwachten. De vooruitzichten in dit opzicht zijn voor 1 982 niet erg bemoedigend, al kunnen wij wellicht in het tweede halfjaar een zekere opleving van de internationale conjunctuur verwachten. Hoopgevend achten wij vooral het ontwakende nieuwe realiteitsbesef, dat wij meenden te constateren. Dit moge tot een 1 1

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1981 | | pagina 7