1981 970 3 071 27 938 950 000 8 510 000 2 840 000 410000 920 000 Kerngegevens Belasting Winst 110 433 5 003 4 164 3 223 67 824 5 040 20 810 52 006 5 354 4 401 4 681 3 358 2 074 473 286 525 5 492 7 Aantallen Aangesloten banken Vestigingen Personeelsleden Leden Spaarrekeningen Privé-rekeningen Overige rekeningen-courant Leningen 1980 978 3 087 26914 950 000 8 300 000 2 745 000 405 000 920 000 6 (bedragen in miljoenen guldens) 1981 1980 Balanstotaal Uitzettingen Toevertrouwde middelen Schatkistpapier Uitzettingen op korte termijn Effecten Kredietverlening Beleggingen op lange termijn Middelen op termijn Spaarmiddelen Rekening-courant: privé-rekeningen overige rekeningen Reserves Baten Lasten Toevoeging voorziening voor algemene risico's 97 557 3 987 3 275 2 634 65 788 3 547 18 777 47 350 4 230 4 128 3 105 1 898 377 301 529

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1981 | | pagina 5