Toelichting geconsolideerde winst- en verliesrekening Rabobankorganisatie en winst- en verliesrekening Rabobank Nederland Rabobankorganisatie (bedragen x f 1 000) 1981 1980 Rabobank Nederland (bedragen x f 1 000) 1981 1980 2 796 517 2 538 751 561 299 1 316 648 602 765 566 203 1 216549 540 419 Rente Dit hoofd omvat het voordelig saldo tussen de rente baten uit de kredietverlening, de uitzettingen en beleggingen enerzijds en de rentelasten van de door ons opgenomen en aan ons toevertrouwde gelden anderzijds. Tevens is in de winst- en verlies rekening van Rabobank Nederland f21 937 000 (f 1 4 700 000) wegens baten uit deelnemingen onder dit hoofd opgenomen. Provisie Hieronder zijn opgenomen de opbrengsten uit dienstverlening. Personeelskosten Bestaan uit salarissen en sociale lasten. Tevens is rekening gehouden met kosten verband houdend met de vervroegde uitdiensttreding. Algemene kosten De belangrijkste posten onder dit hoofd zijn: kantoorbehoeften en porti, huur computer installaties, publiciteitskosten, huur en onderhoud gebouwen, alsmede bij Rabobank Nederland ontwikkelingskosten aangesloten banken en bijdrage Bankgirocentrale. 720 037 681 078 61 604 299 344 241 035 56 569 272 184 210 777 154 71 1 140 686 Afschrijvingen 28 467 27 204 Dit betreft: 72 555 67 151 Gebouwen 7 450 7 336 82 156 Inventaris, computerconfiguraties, inrichtings 73 535 kosten, assurantieportefeuilles etc. 21 017 19 868 154 71 1 140 686 -28 467 27 204 72 Rabobankorganisatie (bedragen x f 1 000) 1981 1980 Rabobank Nederland (bedragen x f 1 000) 1981 1980 286 119 301039 Belasting 153 768 118 600 Bij de bepaling van de belasting is rekening gehouden met deelnemingsvrijstelling en investeringsaftrek. Beloning leden Raad van Toezicht Rabobank Nederland De vaste vergoeding voor de 1 8 1 8) leden van de Raad van Toezicht heeft in totaal f161 000 (f 1 53 000) belopen. Utrecht, 5 maart 1 982 De Raad van Beheer C.G.A. Mertens O.W.A. van Verschuer E.J.M. Kolfschoten J.S. Biesheuvel J.L.M. Niers R. Renkema B. Heringa N.H.Douben De Hoofddirectie P.J. Lardinois J.A. van Ogtrop T.J. Jansen Schoonhoven G.J.M. Vlak R.B.J. van Eldik H.J.A.E.M. Klarenbeek H.H.F. Wijffels 73

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1981 | | pagina 38