1980 65 354 16 342 068 1 785 812 13 906 639 649 617 1 5 823 982 1 783 873 13 698 842 341 267 passiva Geconsolideerde balans Rabobankorganisatie Balanshoofden en toelichting Balans Rabobank Nederland 1981 1980 1981 1980 i Kapitaal 565 547 565 547 De aandelen zijn geplaatst bij de aangesloten banken. Het aandelenkapitaal is geheel geplaatst en volgestort. Volgens art. 1 7 lid 3 van de statuten, vloeit voor de houders van het geplaatste en volgestorte kapitaal nogmaals een aansprakelijkheid voort van f 1 131 094 000 (f 1 131 094 000). 4 680 839 4 237 676 443163 4 128 128 3 712 559 415 569 Reserves De specificatie van deze post luidt als volgt: Algemene reserve Herwaarderingsreserve 1 160140 1 125 977 34 163 995 582 962 382 33 200 4 680 839 4 128 128 1 160140 995 582 3 712 559 525 1 17 3 183 306 529 253 Het verloop van de reserves was als volgt: Algemene reserve: De stand per 1 januari bedroeg Uit beschikbare winst 962 382 163 595 833 402 128980 4 237 676 3 712 559 1 125 977 962 382 415 569 27 594 349 800 65 769 Herwaarderingsreserve: De stand per 1 januari bedroeg Herwaarderingsverschillen 33 200 963 29 800 3 400 443163 415 569 34 163 33 200 80 000 90 000 Kapitaalobligaties Onderdit hoofd zijn opgenomen 9 V2% kapitaal obligaties 1 980/1 989. De obligaties van deze lening zijn achtergesteld bij alle tegenwoordige en toekomstige verplichtingen van Rabobank Nederland. 80 000 90 000 4 298 505 608 487 3 690 018 3 775 609 590 000 3 185 609 Obligatieleningen Dit hoofd omvat: Obligaties Pandbrieven 608 487 608 487 590 000 590 000 4 298 505 3 775 609 608 487 590 000 6 630 176 7 856 742 Leningen Betreft opgenomen gelden, waarvan de oor spronkelijke looptijd langer is dan 1 jaar. Hierin zijn begrepen middelen opgenomen bij deelnemingen ad f 122 650 000 (f 11 2 000 000) voor de Rabobankorganisatie en f 1 2 000 000 (f 1 3 000 000) voor Rabobank Nederland. 1 726 324 7 910321 70 Geconsolideerde balans Rabobankorganisatie 1981 Balanshoofden en toelichting Balans Rabobank Nederland 1981 1980 passiva 52 005 594 47 350 235 9 801 306 7 055 121 Spaarmiddelen Onder dit hoofd zijn opgenomen de direct opvraag bare spaartegoeden en de termijnspaargelden alsmede de particuliere termijndeposito's. Deposito's Onder deposito's zijn mede opgenomen f 1 50 000 000 (f 1 00 000 000) euroguldennotes. Bij Rabobank Nederland zijn hieronder tevens begrepen termijndeposito's van aangesloten banken f 5 655 000 000 (f 2 294 000 000). 78 641 7 823 246 2 879 336 16 594 892 17 055 319 10 246 035 994 449 9 026019 225 567 Crediteuren Hieronder zijn in de geconsolideerde balans opgenomen de creditsaldi van rekening- couranthouders f 4 401 000 000 (f 4 230 000 000), privé-rekeningen f 5 354 000 000 (f 5 492 000 000), bouw- deposito's, alsmede te betalen belasting, opgenomen gelden, te betalen rente en kosten en overlopende posten. Bij Rabobank Nederland zijn mede in het saldo begrepen de rekening-courantsaldi van de aangesloten banken f 1 8 294 000 000 (f 1 7 352 000 000) en de saldi inzake deel nemingen f 1 35 1 22 000 (f 38 309 000). Bankiers in binnen- en buitenland Deze post bestaat uit: Terstond opeisbare saldi Deposito's op korte termijn Deposito's op lange termijn 22 580 016 21 449 779 10 029 883 991 547 8 884 769 153 567 16 342 068 10 246035 1 5 823 982 10 029 883 Onder deze post is mede begrepen de schuld aan De Nederlandsche Bank N.V. 1 001 471 878 032 Vorderingen wegens gestelde borgtochten en garanties (debet) 5 247 604 6 204 654 en 1001 471 878032 Gestelde borgtochten en garanties (credit) Betreft de verplichtingen uit hoofde van garanties voor rekening van kliënten verstrekt, alsmede de door ons gestelde onherroepelijke en door ons geconfirmeerde accreditieven. Bij Rabobank Nederland zijn onder dit hoofd eveneens opgenomen f 4 659 000 000 (f 5 684 000 000) garanties ten behoeve van gelieerde instellingen. 5 247 604 6 204 654 71

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1981 | | pagina 37