Geconsolideerde balans Rabobankorganisatie Balanshoofden en toelichting Balans Rabobank Nederland 1981 1980 1981 1980 activa 421435 432 108 Deelnemingen Deze post is als volgt samengesteld: Meerderheidsdeelnemingen Rabobank Nederland 4 738 525 643 034 4 612 042 537 476 Waarde aandelen per 1 januari Verwerving nieuwe deelnemingen Kapitaalmutaties bestaande deelnemingen Winstuitkeringen Behaalde resultaten 202 628 1 250 39 635 2 610 5 129 190 029 743 3 425 2 425 10 856 Totaal waarde aandelen Vorderingen 246 032 397 002 202 628 334 848 643 034 537 476 Meerderheidsdeelneming organisatie, doch minderheidsdeelneming Rabobank Nederland 3 712 709 3 674 663 Waarde aandelen per 1 januari Kapitaalmutaties Winstuitkeringen Behaalde resultaten 6 462 1 000 160 428 5834 134 762 Totaal waarde aandelen Vorderingen 7 730 3 704 979 6 462 3 668 201 3 712 709 3 674 663 421 435 432 108 Minderheidsdeelnemingen 382 782 399 903 96 979 80 137 Waarde aandelen per 1 januari 88 679 75 638 333 5 054 Verwerving nieuwe deelnemingen 307 5 054 1 592 7 098 Kapitaalmutaties in bestaande deelnemingen 1 592 4 637 3 476 3 452 Winstuitkeringen 3 472 3 448 7 478 8 142 Behaalde resultaten 7 256 6 798 102 906 96979 Totaal waarde aandelen 94 362 88 679 318 529 335 129 Vorderingen 288 420 311 224 421435 432 108 382 782 399 903 Het obligo op aandelen bedraagt voor de Rabobankorganisatie f 3 880 000 (f 5 501 000) voor Rabobank Nederland f 53 000 000 (f52 000 000). Voor opsomming van de deelnemingen wordt verwezen naar de bijlagen op pagina 74 en 75. 68 Geconsolideerde balans Rabobankorganisatie 1981 1980 Balanshoofden en toelichting Balans Rabobank Nederland 1981 1980 2 542 800 2 301 305 Gebouwen en inventaris 379 526 345 881 1 832 877 243 550 134 658 1 679 428 184 649 128 777 Bankgebouwen Bankgebouwen in aanbouw Niet bedrijfsgebonden onroerend goed 203 238 103162 5 679 183 392 73 509 21 886 2 211 085 331 715 1 992 854 308 451 Totaal gebouwen Inventaris en inrichtingskosten 312 079 67 447 278 787 67 094 2 542 800 2 301 305 379 526 345 881 2 582 587 2 248697 216 589 182 600 2 799 176 2 431 297 61 454 151 290 2 860 630 2 582 587 589 733 517 012 12 743 5 570 72 555 67 151 649 545 589 733 2 21 1 085 1 992 854 De totale verplichtingen terzake van nieuwbouw belopen per 31 december 1981 f262 000 000 (f306 000 000). Voor Rabobank Nederland bedragen deze verplichtingen f 207 000 000 (f 248 000 000). In het kader van de W.I.R. zijn door de Rabobank organisatie over de investeringen 1 981 f 29 500 000 (f 40 500 000) premies geclaimd. Ten gunste van de winst- en verliesrekening is f 10 000 000 (f 8 300 000) gebracht. Bij Rabobank Nederland zijn over de investeringen f 8 1 00 000 (f 1 4 500 000) premies geclaimd. Ten gunste van de winst- en verlies rekening is f 2 700 000 (f 1 300 000) gebracht. Van het onroerend goed kan de volgende opstelling worden gegeven: Actuele waarde 1 januari Investeringen/desinvesteringen Herwaardering Afschrijvingen tot verslagjaar Mutaties i.v.m. onder andere herwaardering en desinvesteringen Afschrijving in het verslagjaar Boekwaarde 343 940 278 580 33 120 54 070 377 060 332 650 1 454 11 290 378 514 343 940 65 153 56273 6 1 68 1 544 7 450 7 336 66 435 65 153 312 079 278 787 69

Rabobank Bronnenarchief

RABN | 1981 | | pagina 36