1980 1980 1981 1980 1981 1980 Bankgebouwen in aanbouw zijn opgenomen tegen de uitgaafprijs verminderd met eventuele W.I.R.-premie; tijdens de bouw wordt niet afgeschreven. De niet bedrijfsgebonden onroerende goederen zijn eveneens gewaardeerd tegen actuele waarde, zijnde kostprijs, hogere vervangingswaarde of lagere opbrengstwaarde, verminderd met lineaire afschrijvingen op basis van eveneens een verwachte levensduur van 33 V3 jaar. De uit herwaardering van gebouwen voortvloeiende vermogensstijging wordt, onder aftrek van de daarop drukkende latente belastingverplichting, toegevoegd aan de herwaarderingsreserve. De inventaris en inrichtingskosten zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs onder toepassing van jaarlijkse lineaire afschrijvingen variërend van 5 tot 20%, afhankelijk van de geschatte levensduur. De W.I.R.-premie wordt in mindering gebracht op de investeringen en naar gelang de afschrijvingstermijnen pro rata parte ten gunste van het resultaat gebracht. Assurantieportefeuilles worden geheel afgeschreven in hetjaarvan aanschaf. Voorziening algemene risico's Deze voorziening, welke is opgenomen onder crediteuren, heeft betrekking op het algemene risico dat rechtstreeks of door deelnemingen gelopen wordt uit hoofde van kredietverlening en het overige aktieve bankbedrijf. Jaarlijks wordt ten laste van de winst- en verliesrekening aan deze voorziening een bedrag toegevoegd. Voorziening voor latente belastingverplichtingen Deze voorziening is eveneens opgenomen onder crediteuren en heeft betrekking op de uitgestelde belastingverplichtingen ten gevolge van waarderingsverschillen. Geconsolideerde balans Rabobankorganisatie (bedragen x f 1 000) Balanshoofden en toelichting Balans Rabobank Nederland (bedragen x f 1 000) 1981 1981 1 045 626 1 033 903 Kas, kassiers en daggeldleningen Hieronder zijn mede opgenomen buitenlands bankpapier en vervallen coupons. 520 286 487 771 5 002 964 4 953 594 49 370 3 986 848 3 983 948 2 900 Schatkistpapier De portefeuille bestaat uit: Binnenlandse biljetten Buitenlandse biljetten Binnenlandse certificaten 5 002 964 4 953 594 49 370 3 984 675 3 981 775 2 900 5 002 964 3 986848 Onder het bedrag van binnenlandse biljetten zijn mede begrepen de nog lopende coupons. Van de portefeuille is f 2 212 000 000 (f 1 701 000 000) niet ter vrije beschikking uit hoofde van zekerheidsstelling in het kader van geldmarkt- en deviezentransacties. 5 002 964 3 984 675 18 728 757 422 024 17 326 061 980 672 12 148 546 563 206 10900 760 684 580 Bankiers in binnen- en buitenland Deze post bestaat uit: Terstond opeisbare tegoeden Tegoeden op korte termijn Tegoeden op lange termijn 18 631 323 415 747 17 298 818 916 758 12 102 376 562 075 10886372 653 929 18 728 757 12 148 546 18 631 323 12 102 376 66 Geconsolideerde balans Balans Rabobankorganisatie Balanshoofden en toelichting Rabobank Nederland 4 164 482 3 275 420 Uitzettingen op korte termijn Onder deze post zijn opgenomen leningen waarvan de oorspronkelijke looptijd maximaal één jaar bedraagt. De specifikatie van deze post luidt als volgt: 4 155 948 3 271 316 301 1 575 1 152 907 2 661 050 614 370 Leningen aan of gegarandeerd door Nederlandse (semi)-overheidslichamen, Bank voor Nederlandsche Gemeenten e.d. Overige leningen 3 005 575 1 150373 2 661 050 610266 4 164 482 3 275 420 4 155 948 3 271 316 3 222 876 2 600 012 586 228 36 636 2 634 250 2 182 324 413 534 38 392 Effecten De portefeuille bestaat uit: Genoteerde obligaties Staat der Nederlanden, Bank voor Nederlandsche Gemeenten, provincies, gemeenten e.d. Overige genoteerde effecten Niet genoteerde fondsen 3 053 018 2 489 274 531 226 32 518 2 498 860 2 090 782 374 085 33 993 3 222 876 2 634 250 Van de effectenportefeuille is nominaal f285 000 000 (f295 000 000) niet ter vrije beschikking wegens geldmarkttransakties. Onder het bezit is f 10 000 000 (f 9 000 000) begrepen voor handelsdoeleinden. 3 053 018 2 498 860 12 090 203 12 310 004 Debiteuren Onder dit hoofd zijn opgenomen de kredieten in rekening courant van de Rabobankorganisatie resp. Rabobank Nederland f 9 650 000 000 (f 9 900 000 000) en f 1 900 000 000 (f 2 200 000 000) alsmede te vorderen rente en provisie en overlopende posten. Bij Rabobank Nederland zijn hieronder mede begrepen de vorderingen op aangesloten banken ad f 234 000 000 (f 1 78 000 000). 3 642 666 3 270 155 63 214 237 8 928 856 47 706 783 6 578 598 59 434 805 7 683 815 46 092 975 5 658 015 Uitzettingen op lange termijn Deze post omvat: Leningen aan of gegarandeerd door Nederlandse (semi)-overheidslichamen, Bank voor Nederlandsche Gemeenten e.d. Hypothecaire leningen Roll-over kredieten en overige uitzettingen in guldens en vreemde valuta 10 322 127 3 784 150 2 421 214 4 1 16 763 8 002 726 2 973 230 2 090 685 2 938 811 63 214 237 59 434 805 Aan kredieten in de private sector is hierin begrepen f 58 174 000 000 (f 55 888 000 000). Bij Rabobank Nederland zijn hieronder mede begrepen leningen op speciale voorwaarden aan aangesloten banken ad f 82 000 000 10 322 127 8 002 726 (f82 000 000). 67

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1981 | | pagina 35