Rabobank Nederland Winst- en verliesrekening over 1 981 Toelichting 1981 1980 Baten Kosten Rente f 720 037 000 f 681078 000 Provisie f 61 604 000 f 56 569 000 f 781 641 000 f 737 647 000 Personeelskosten f 299 344 000 f 272 184 000 Algemene kosten f 241 035 000 f 210 777 000 Afschrijvingen f 28 467 000 f 27 204 000 f 568 846 000 f 510 165 000 Af: Bijdrage aangesloten banken f 55 634 000 f 26 742 000 Doorberekend aan aangesloten banken en gelieerde instellingen f 189 178 000 f 128 157 000 f 324 034 000 f 355 266 000 Winst vóór voorziening en belasting f 457 607 000 f 382 381000 Toevoeging voorziening algemene risico's f 95 000 000 f 95 000 000 Winst vóór belasting f 362 607 000 f 287 381000 Belasting f 153 768 000 f 118 600 000 Beschikbare winst f 208 839 000 f 168 781 000 64 Voor zover beslissingen in 1981 hebben geleid tot een andere presentatie zijn de cijfers van 1 980 aangepast, zodat vergelijking mogelijk blijft. Grondslagen voor consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening zijn verwerkt de gegevens van de gezamenlijke aangesloten banken, van Rabobank Nederland met haar meerder heidsdeelnemingen, van de Rabo- hypotheekbank N V. met haar meerder heidsdeelnemingen, van de Onderlinge Kredietverzekeringsmaatschappij Rabo- banker W.A. en de Onderlinge Waarborg maatschappij Rabobanken B.A. De activa en passiva en de resultaten van de meerderheidsdeelnemingen zijn voor 100% in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen. Het minderheidsbelang van derden is in de geconsolideerde balans opgenomen onder crediteuren, het aan derden toe komende aandeel in het resultaat is in de geconsolideerde winst- en verliesrekening in mindering gebracht op de post rente. Grondslagen voor waardering en resultatenbepaling A Igemeen De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Bedragen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de laatst bekende koersen van het boekjaar. In 1 980 werd ten laste van de winst- en verliesrekening van de aangesloten banken f156 000 000 rente bijgeschreven op de algemene reserve. Vooruitlopend op de richtlijnen van De Nederlandsche Bank N.V. ten aanzien van het opstellen van jaarrekeningen van kredietinstellingen, welke richtlijnen van kracht worden met ingang van 1 982, werd besloten met ingang van 1 981 geen rente meer bij te schrijven op de algemene reserve. In 1 981 is besloten de schaden bij de Onderlinge Kredietverzekeringsmaat schappij Rabobanken W.A. en de Onderlinge Waarborgmaatschappij Rabo banken B.A. - afdeling B, in totaal f 92 000 000 (f 30 000 000), in de geconsolideerde winst- en verliesrekening niet meer op te nemen onder Algemene kosten, doch onder Toevoeging voorziening algemene risico's. De gewijzigde rubricering is behalve door de aard van de post mede ingegeven door de overweging dat de voorheen toegepaste rubricering het kostenbeeld substantieel zou vertekenen. Effecten Voor de beleggingsportefeuille zijn de aandelen gewaardeerd tegen aankoop- koers of tegen beurskoers, indien deze lager is; rentedragende fondsen zijn gewaardeerd tegen aankoopkoers, echter niet boven pari. De handelsportefeuille is gewaardeerd tegen beurskoersen ultimo boekjaar. Debiteuren en uitzettingen op lange termijn Deze activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van de nodig geachte voorzieningen. Deelnemingen Meerderheidsdeelnemingen alsmede een belangrijke minderheidsdeelneming zijn gewaardeerd tegen de intrinsieke waarde per 31 december van het boekjaar. De waardeverschillen die uit deze waarderingswijze voortvloeien worden ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. De resterende minderheidsdeelnemingen zijn gewaardeerd op basis van de intrinsieke waarde aan de hand van de meest recente gegevens. De ontvangen dividenden worden ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht, de overige waardemutaties worden verantwoord onder crediteuren. De goodwill, zijnde het verschil tussen de kostprijs en de vermogenswaarde van deelnemingen, wordt in vijf jaar ten laste van de winst- en verliesrekening (algemene kosten) afgeschreven. Gebouwen en inventaris De bankgebouwen zijn opgenomen tegen actuele waarde, zijnde kostprijs of hogere vervangingswaarde, welke laatste benaderd is op basis van geïndexeerde bouwkosten. Hierop zijn afschrijvingen toegepast volgens de lineaire methode, gebaseerd op een verwachte levensduur van 33'/3 jaar. De W.I.R.-premie wordt beschouwd als een kostprijsverlagende factor en is derhalve op de actuele waarde in mindering gebracht. De afkoopsommen van in erfpacht verkregen gronden worden eveneens in 33'/3 jaar afgeschreven. 65

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1981 | | pagina 34