Jaarrekening Ondanks de gedurende het hele jaar hoge geldmarktrente is de rentewinst van Rabobank Nederland slechts met 6% toegenomen tot f 720 (681miljoen. De verklaring hiervoor wordt gevormd door de gestegen rentevergoeding over de rekening-couranttegoeden van de aangesloten banken en de door hen door gegeven deposito's. Deze stijging was ten dele een gevolg van de grotere mate van kostendoorberekening door Rabobank Nederland aan aangesloten banken. Rekening houdend met deze effecten en met de rentefixatietermijnen in de uitzettingen portefeuille heeft de rentewinst zich bevredigend ontwikkeld. De provisie opbrengsten gaven een geringe stijging tot f62 (57) miljoen te zien. De bedrijfskosten daalden met 9% tot f 324 (355) miljoen als gevolg van de eerder genoemde verhoogde kostendoorberekening. Er resulteert derhalve een winst vóór voorziening en belasting van f 458 (382) milioen. Na toevoeging van f 95 (95) miljoen aan de voorziening voor algemene risico's en na f 1 54 1 1 8) miljoen voor belasting, resteert een beschikbare winst vanf 209 (1 69) miljoen. Indien de winst verdeeld wordt overeenkomstig het aan de Algemene Vergadering gedane voorstel zullen de reserves van Rabobank Nederlandf 1 1 60 (996) miljoen bedragen. De bouwactiviteiten van Rabobank Nederland zullen in de komende jaren vooral in Utrecht plaatsvinden. De bouw van het nieuwe hoofdkantoor te Utrecht, aan de Croeselaan, is in volle gang. Medio 1 984 zal dit hoofdkantoor in gebruik genomen kunnnen worden. Van de uitbreiding van het computercentrum in Zeist kon in het verslagjaar het gedeelte bestemd voor de ontwikkelingsactiviteiten worden geopend, terwijl de uitbreiding van het produktie- gebouw zover gevorderd is, dat deze in het lopend jaar in gebruik kan worden genomen. In de huisvesting van het laatste regio kantoor- in Bergen op Zoom - is in het afgelopen jaar voorzien. Het hoofdkantoor van de Rabobank Rotterdam en het kantoor Rotterdam van Rabobank Nederland zijn in 1 981 onder gebracht in het gebouw 'De Leuve' te Rotterdam. De officiële opening werd in januari van het lopend jaar verricht door de Minister van Financiën. De positie van de Nederlandse economie is in 7 981 verder verslechterd. Ondanks deze economische situatie en de verminderde groei in grote delen van ons bankbedrijf nam het personeelsbestand toe. De zorg voor het behoud van de werkgelegenheid zal hierdoor een nog belangrijker accent krijgen binnen de verantwoordelijkheid van de leiding van de organisatie. Bij de aangesloten banken en bij Rabobank Nederland heeft de economische situatie geleid tot een vergroting van de complexiteit van de alledaagse bankpraktijk. Tevens werden bestuurderen en medewerkers geconfronteerd met spanningsvelden veroorzaakt door de wisselwerking tussen individuele problematiek en het belang van de gezamenlijke leden. Met de coöperatieve gedachte als uitgangspunt werden evenwel de voorkomende knelpunten langs maatschappelijk aanvaardbare en voor de organisatie redelijke weg opgelost. Voor de grote betrokkenheid en inzet in dezen gaat onze bijzondere waardering uit naar allen die zich hebben ingezet voor de belangen van de Rabobankorganisatie. Hierna volgt de geconsolideerde jaarrekening van de Rabobankorganisatie, alsmede de jaarrekening van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland). Tussen de verschillende onderdelen van de Rabobankorganisatie bestaat een onderlinge garantieregeling. Van de garantieregeling maken deel uit: Rabobanken welke lid zijn van Rabobank Nederland Rabobank Nederland Rabohypotheekbank N.V. Raiffeisenhypotheekbank N.V. Rabomerica International Bank N.V. Schretlen Co. N.V. Financieringsmij. 'De Lage Landen' N.V. De Lage landen Factors B.V., Rabobank Nederland Deze garantieregeling vormt een zodanige juridische band dat de Rabobankorganisatie als een bedrijfseconomische eenheid dient te worden beschouwd. Voor de geconsolideerde jaarrekening van Rabobank Nederland en haar meerderheidsdeelnemingen verwijzen wij u naar de afzonderlijk bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam te deponeren jaarrekening. 57

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1981 | | pagina 30