De woningmarkt heeft zich ook in 1 981 teleurstellend ontwikkeld. Het aantal transacties was gering en de gemiddelde prijs van woningen ging verder naar beneden. Dat had ook gevolgen voor de hypotheekmarkt. Voor Rabobanken in groeikernen, zoals de hier afgebeelde Rabobank Mieuwegein, is de vraag naar hypotheken relatief groot. Het opleidingsbeleid voor de jaren tachtig is in brede kring binnen de organisatie besproken. Ten einde de uitvoering van het vastgestelde opleidingsplan mogelijk te maken, heeft een uitbreiding plaatsgevonden van het aantal personeels- en opleidings functionarissen. In het verslagjaar is voortgegaan met de ontwikkeling en operationalisering van geïntegreerde advisering aan cliënten. Daarmee wordt beoogd, dat bij de advisering de totale situatie van de cliënt het uitgangspunt vormt. Naast de verdere ontwikkeling van het optreden van bankadviseurs voor particuliere cliënten is aandacht besteed aan een over eenkomstig relatiebeheer ten aanzien van bedrijfscliënten. De invoering van de bedoelde wijze van relatiebeheer brengt een aantal organisatorische veranderingen en sociale consequenties mee. In het verslagjaar is een cursus Internationaal Zaken Doen in uitvoering genomen, waarvoor een grote belangstelling bestaat. De Bestuurdersconferenties ten behoeve van de beheerscolleges van de plaatselijke banken hebben herziening en uitbreiding ondergaan. Op het terrein van bemiddeling in verzekeringen zijn enkele nieuwe cursussen ontwikkeld en van start gegaan. Van de opleidingsprogramma's op videoband, die ter beschikking staan van de aangesloten banken, zijn de onderwerpen uit de introductiecyclus geheel vernieuwd. Het aantal banken, dat gebruik maakt van het tweemaandelijks actualiteitenprogramma 'Bank in Beeld' is inmiddels gestegen tot 620. A utomatisering De eerste fase van het in 1978 uitgezette automatiseringsbeleid heeft vorm gekregen bij een tweehonderdvijftigtal Rabobanken. Met behulp van giroterminals vindt de aanlevering plaats van alle boekingen, bestemd voor verwerking op de centrale systemen. In het verslagjaar zijn de voor bereidingen getroffen om in 1 982 met een aantal proefbanken te starten voor de tweede fase. Daarin zullen ook de voornaamste handelingen die aan de balie geschieden via balieterminals rechtstreeks worden geregistreerd. Voor een snellere informatievoorziening van Rabobank Nederland naar aangesloten banken is in 1 981 een besloten Viewdata- systeem ontwikkeld. Begin 1 982 start hiermede een proef bij honderd plaatselijke banken. Afronding heeft plaatsgevonden van de nummerfixatie, waarbij een rekeninghouder van bank kan veranderen met behoud van zijn bankrekeningnummer. Ook is voor blinden en slechtzienden de mogelijkheid geïntroduceerd om de rekeningafschriften van hun privé-rekening in braille te ontvangen. De uiteindelijke vormgeving van het rekeningafschrift in braille is tot stand gekomen na overleg met de Vereniging Het Nederlandse Blindenwezen. Uitbreiding van deze extra service tot andere afschriften is afhankelijk van de resultaten van deze eerste actie en het aantal cliënten, dat van deze dienst gebruik wil maken. Bedrijfsresultaten Bij de aangesloten banken was, als gevolg van de positieve ontwikkeling in de groei van hun traditionele middelenbronnen, het stijgingstempo van het balanstotaal slechts weinig lager dan in 1 980. Het balanstotaal van de Rabohypotheekbank N V. nam, na de zeer sterke stijgingen van de voorgaande jaren, fractioneel af onder invloed van het verminderde beroep op de voor onze organisatie aanvullende financieringstaken van deze dochterinstelling. Mede als gevolg van de krachtige stijging van het in hoofdzaak interbancaire buitenlandse bedrijf van Rabobank Nederland nam haar balanstotaal wederom sterk toe. Het geconsolideerde balanstotaal van de Rabobankorganisatie 53

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1981 | | pagina 28