iij het Groningse Slochteren zit nog ;en flinke hoeveelheid - een lewezen voorraad van 1 500 miljard ;ubieke meter- aardgas onder de irond. Terwijl dit aardgas wordt gewonnen, gaat het boerenbedrijf tp de grond daarboven gewoon foor. Het werkgebied van de Rabobank De Wolden in Slochteren - waarvan hier het bijkantoor in ÏKolham- bestrijkt een groot gedeelte van de gasvelden, waarboven haar leden akkerbouw en veeteelt uitoefenen. Tegen de achtergrond van de relatieve inbreng van de Rabobankorganisatie in de portefeuille van Bruns, Ten Brink en Co. B.V., Makelaars in Assurantiën en Assuradeuren te Amsterdam, hebben besprekingen met de andere aandeelhoudster, N.V. Slavenburg's Bank, geleid tot overdracht aan Rabobank Nederland van de in haar bezit zijnde aandelen (50%) in Bruns, Ten Brink en Co. B.V., waarvan Rabobank Nederland thans enig aandeelhoudster is geworden. Een en ander brengt geen wijziging in de onafhankelijke opstelling van Bruns, Ten Brink en Co. B V. als intermediair. De ondernemingsraden van de (oud)aandeel- houdsters hadden ter zake van de aandelen- overdracht positief advies uitgebracht. Het omvormen van de activiteiten op het gebied van de makelaardij in onroerend goed, waarover in ons vorig jaarverslag mededeling werd gedaan, heeft meer tijd gevergd dan was voorzien. Een van de oorzaken hiervan is de noodzaak van een gedegen onderzoek naar het toekomstperspectief van de makelaardij in de werkgebieden van de aangesloten banken, mede in het licht van de slechte situatie op de onroerend-goedmarkt. De werkgelegenheid van de personeelsleden van het Centraal Makelaarskantoor, waarvan de regionale kantoren per 1 januari 1 982 gesloten zijn, is gewaarborgd. Aangesloten banken en kantoren Eind 1971, onmiddellijk voorafgaande aan het feitelijke samengaan van de voormalige centrale banken, waren er 1 202 aangesloten banken. Nu, tien jaren later is dat aantal gedaald tot 970 (978) als resultaat van een natuurlijk integratieproces. In 1981 vonden er nog acht fusies tussen aangesloten banken plaats. Het-somsdelicate- fusieproces zal, zij het wat geleidelijker, nog enige tijd blijven voortgaan. Het aantal vestigingen van Rabobanken daalde in het verslagjaar met 1 6 (7) tot 3 071 Personeel en opleiding De groei van het personeelsbestand van de Rabobankorganisatie bedroeg in 1981 1 024(1 575) personen of 4 (6)% en lag daarmee iets beneden de gemiddelde groeivoet van de afgelopen jaren. Bij de aangesloten banken nam het aantal personeelsleden toe met 833 1 200) of 4 (6)%. Bij Rabobank Nederland en haar meerderheidsdeelnemingen bedroeg de personeelstoeneming 1 91 (375) of 4 (9)%. Deze verminderde groei is in de eerste plaats het gevolg van de afgenomen groei van bedrijfsactiviteiten, een kritisch kostenbesef en verbeterde managementtechnieken. Van de 27 938 personeelsleden zijn er 60 in dienst bij buitenlandse vestigingen van de Rabobankorganisatie. In 1981 is voor de eerste maal een algemeen sociaal jaarverslag uitgebracht voor het personeel van zowel de aangesloten banken als Rabobank Nederland, waarin de doelstellingen van het sociaal beleid op hun verwezenlijking in de praktijk worden getoetst. Ter uitvoering van het besluit, dat de arbeids voorwaarden van het personeel van de aan gesloten banken in de toekomst zullen worden beheerst door de bepalingen van de C.A.0. voor het bankbedrijf, heeft een inventarisatie plaatsgevonden bij de aangesloten banken van de arbeidsvoorwaarden die thans worden toegepast. Deze inventarisatie vormt de basis voor een geleidelijke overgang naar de bepalingen van de C.A.0. Met het oog op de consequenties voor aangesloten banken van de nieuwe wettelijke bepalingen inzake ondernemings raden, zijn in het verslagjaar vele activiteiten ontplooid. Voor de leden van de beheers- colleges en de directies van de betrokken lokale banken zijn voorlichtingsdagen gehouden. De directies kregen voorts gelegenheid cursussen te volgen over samenwerking met de Ondernemingsraad. Daarnaast zijn trainingen aangeboden aan de leden van ondernemingsraden van aangesloten banken. 51

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1981 | | pagina 27