I j I I 3 i i I Aantal verkochte reizen (x 1000) verbeteringen aangebracht, welke het mogelijk maken gemakkelijker in te spelen op de vaak hevige bewegingen aan het rente front. De frequentie van de verzending van rekeningafschriften van de privé-rekeningen is in het afgelopen jaar aangepast aan de behoefte van de individuele cliënten. A ssurantiebemiddeling De levensverzekeringsproduktie stond in het verslagjaar onder druk van de stagnerende economische omstandigheden. Niettemin kon dank zij een stijging van de produktie op het gebied van schadever zekeringen, toch een omzetgroei van circa 4% in onze totale assurantiebemiddeling worden verwezenlijkt. Het aantal aangesloten banken dat tot de geautomati seerde verzekerings-administratie is toegetreden is verder toegenomen. Een proefneming is gestart met een geheel nieuwe vorm van geautomatiseerde verzekerings-administratie (Maretel). De met het oog op standaardisatie van het particuliere verzekeringspakket ontwikkelde Rabopolis heeft aan de verwachtingen beantwoord. Na de succesvolle introductie van de eerste Rabopolis (de uitgebreide gevarenverzekering) in 1 980 is nu een tweede produkt onder deze naam gepresenteerd. Door de Rabobanken kunnen van een drietal maatschappijen (De Twaalf Gewesten, Interpolis en Verenigde Onderlinge Schadeverzekerings maatschappij OTOS) onder de vlag van de Rabopolis aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren afgesloten worden. In samenwerking met verzekerings maatschappijen zullen meer verzekerings- produkten in de particuliere sfeer als Rabopolis worden ontwikkeld. Reisbemidde/ing De markt voor georganiseerde reizen heeft zich in 1 981 gestabiliseerd. Het aantal reizen dat via de Rabobankorganisatie werd 200 verkocht, steeg niettemin nog met 8% tot 47 5 000 (440 000). Als gevolg van een daling van de gemiddelde reissom nam de omzet echter slechts met 2% toe. In de verslagperiode groeide de vraag naar goedkope binnenlandse arrangementen (voornamelijk autovakantiereizen). Het aantal vliegreizen bleef gelijk, terwijl de verkoop van buitenlandse autovakantiereizen een daling vertoonde. Het beleid ten aanzien van de reisbemiddelinq zal evenals in 1981 zijn gericht op verbetering in de verhouding tussen bemiddelingskosten en provisieopbrengsten. Ontwikkeling vastgoed De malaise op de onroerend-goedmarkt is uiteraard niet zonder betekenis gebleven voor de activiteiten van Rabobank Nederland op het terrein van de vastgoedontwikkeling. Deze voorde Rabobankorganisatie nog relatief jonge werkzaamheid heeft zich - de omstandigheden in aanmerking genomen - bevredigend ontplooid. Zij adviseerde in toenemende mate bij de kredietverlening door de aangesloten banken in vastgoed, waardoor een bijdrage werd geleverd aan een zo goed mogelijke begeleiding van de relaties in de bouwnijverheid. Financieringsmaatschappij De Lage Landen N V. De gevolgen van de in 1 979 ingezette economische terugval, zowel bij particulieren als bij bedrijven, werden in het verslagjaar in versterkte mate gevoeld. Zij leidden bij De Lage Landen N.V., evenals bij andere financieringsmaatschappijen, tot een daling in de produktie. In 1 981 werden door De Lage Landen N.V. 23 000 (36 000) contracten afgesloten voor een totaal netto bedrag van f 320 (489) miljoen. Als gevolg van een sterk verbeterde liquiditeitspositie van de plaatselijke Rabo banken en de weinig positieve inkomens vooruitzichten daalde de produktie in de particuliere sector met 35% tot f 209 miljoen. Het duidelijk achterblijven van 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 48 uitbreidings- en vervangingsinvesteringen deed de produktie in de bedrijvensector afnemen met 34% tot f 11 1 miljoen. Een en ander heeft inmiddels tot gevolg dat het uitstaande saldo eveneens terugloopt. Het bedrag aan uitstaande leningen, exclusief financieringskosten, daalde van f 926 tot f 864 miljoen. Ten einde de omvang van het zichtbare vermogen van De Lage Landen N.V. aan te passen aan de sterke groei van de bedrijfsomvang in de afgelopen jaren, is besloten het geplaatste kapitaal te verhogen van f 1 0 miljoen totf 50 miljoen. Rabobank Nederland en Interpolis nemen naar even redigheid van hun aandelenbezit- 95% respectievelijk 5% - deel in deze verhoging. De Lage Landen N.V. is voorts toegetreden tot de Kruiselingse Garantieregeling. In juni 1 981 werd De Lage Landen Factors B.V., Rabobank Nederland operationeel zulks na een voorbereidingsperiode, die ongeveer anderhalfjaar in beslag heeft genomen. In deze periode heeft de bouw van een geavanceerde geautomatiseerde factoringadministratie centraal gestaan. De bedrijfsactiviteiten lagen in het eerste operationele jaar op een bevredigend niveau. Factoring staat mede ten gevolge van de actuele economische situatie in de belang stelling. Ondernemers blijken in toenemende mate behoefte te hebben aan professionele assistentie bij het beheren van hun debiteurenportefeuille, aan een flexibele financiering daarvan en aan de mogelijkheid het insolventierisico aan de factor over te dragen. De Lage Landen Factors B.V., Rabobank Nederland biedt haar cliënten de mogelijk heid een eigen keuze te maken uit het pakket aangeboden diensten (debiteuren administratie, bewaking, financiering, insolventierisico). Naar behoefte en afhankelijk van het gekozen pakket kan tevens voor de cliënt relevante managementinformatie worden geleverd. Organisatorische aspecten Algemeen In het verslagjaar is intensief overleg gevoerd over de vraag op welke wijze de Rabobank organisatie gestalte zou kunnen geven aan haar voornemen een rol te spelen bij de verstrekking van risicodragend vermogen aan kleine en middelgrote ondernemingen. Een dergelijke verstrekking zou al dan niet onder regime van de per 23 juni 1 981 in werking getreden Garantieregeling Particuliere Participatiemaatschappijen 1981 kunnen geschieden. Inmiddels is met Delta Lloyd Verzekeringsgroep N.V., de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid, N.V. Interpolis en F. van Lanschot Bankiers N.V. overeenstemming bereikt over de oprichting van een gezamenlijke particuliere participatie maatschappij Ondernemend Vermogen Nederland C.V. met een totale middelen- inbreng van f 1 5 miljoen. Daarnaast is besloten tot de oprichting van een eigen Rabobank-Participatiemaatschappij. Begin 1 980 adviseerde de Commissie Arbeidsverhoudingen omtrent de wijze van tot stand komen van de arbeidsvoorwaarden in onze organisatie. In de zomer van het afgelopen jaar heeft deze in 1 978 ingestelde Commissie rapport uitgebracht over het tweede vraagstuk dat aan haar ter advisering was voorgelegd, te weten de optimale medezeggenschapstructuur binnen de Rabobankorganisatie in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden. Het overleg in de kringvergaderingen van Rabobanken en in de Centrale Kringvergadering over de medezeggenschapstructuur is nog niet afgerond. Er is gevraagd om een aanvullend rapport, waarin ook aandacht wordt geschonken aan andere mogelijkheden dan de oprichting van een Centrale Ondernemingsraad. De Commissie zal tevens over het derde vraagstuk, de plaats van het werknemerselement in de structuur van onze coöperatieve bankorganisatie, advies uitbrengen. 49

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1981 | | pagina 26