I De Rabobank is de grootste financier van het midden- en kleinbedrijf waarin circa 2 miljoen mensen werkzaam zijn Voor 30% van de bedrijven in deze sector is de Rabobank de primaire bankinstelling. Daaronder zijn zeer uiteenlopende bedrijven, zoals deze rijwielhandel in Wormer van een oud-wereldkampioen stayeren achter grote motoren, die een goede relatie is van de Rabobank Zaanstreek-Noord in Wormer. De omzettoename en de in 1981 toegepaste verhoging van provisies leidden tot een verbetering van de opbrengsten. De optie hand et Getuige het toegenomen aantal affaires mag de optiehandel zich in de belangstelling van een steeds groter publiek verheugen. In 1981 is gestart met de handel in zowel opties op goud als opties op obligaties. Voor wat betreft de obligaties viel de keuze op een drietal recent geëmitteerde staats leningen. Met name de mogelijkheid om in opties op staatsleningen te handelen zou kunnen leiden tot een grotere betrokkenheid van de institutionele beleggers bij dit produkt. Vermogensbeheer en beleggingsadvisering In een klimaat van teleurstellende koers ontwikkelingen is het aantal fondsen dat voor belegging in aanmerking komt beperkt. Met name bij belegging in aandelen is in zo'n situatie een aangepaste selectie en een alert beleggingsbeleid noodzakelijk. Veel beleggers doen daarom bij de beleggingskeuze een beroep op de deskundigheid die bij onze organisatie aanwezig is. Dit heeft geresulteerd in een forse toename van het beroep, dat op onze beleggingsadviseurs werd gedaan. Het aantal relaties inzake vermogensbeheer, alsmede het in beheer gegeven vermogen vertoonde dan ook een sterke stijging. Beleggingsfondsen Het in 1 980 in samenwerking met F. van Lanschot Bankiers N.V. opgerichte beleggingsfonds Amvabel heeft een voor spoedig jaarachterde rug. De waarde- ontwikkeling van zowel de Real Estate Investment Trusts als van de dollar deed de intrinsieke waarde van de participaties in het afgelopen jaarstijgen met 25% tot f 1 56,25. De groei in het aantal uitstaande participaties werd in het derde kwartaal onderbroken. Oorzaken hiervan waren de waardedaling van de dollar en de koersdaling van de onderliggende waarden, dit laatste als gevolg van de stijgende rente in de Verenigde Staten. Hierdoor ontstond tijdelijk aanbod van participaties. In oktober kwam deze ontwikkeling echter tot stilstand, waarna de vraag naar participaties werderom de overhand verkreeg. Het aantal uitstaande participaties groeide in het verslagjaar uiteindelijk met 40%-tot 282 286. Het fonds vermogen nam toe tot f 44,1 miljoen, een stijging met 7 5%. Met name het stijgende renteniveau dat zich in 1981 alom voordeed, heeft op de waarde- ontwikkeling van het Unico Investment Fund, een fonds dat primair belegt in vastrentende waarden, een ongunstige uitwerking gehad. Het aantal uitstaande participaties vertoond evenwel een groei met ruim 25%. Het fondsvermogen nam per saldo toe met DM 4,1 miljoen tot DM 30,4 miljoen. Als gevolg van het expireren van 1 0-jaars polissen van het Beleggingsfonds van de 7 viel een afname te constateren van het fondsvermogen. De basiswaarde van de participatie bedroeg per ultimo 1 981 f 9,92. Bijzondere diensten B e talings verkeer Ongeveer twee jaar geleden, in mei 1 980, zijn in een rapport onder verantwoordelijk heid van de Stuurgroep Integratie Giroverkeer de technische contouren uitgezet van een nationaal betalingscircuit (NBC). Tenminste zo belangrijk echter zijn de commerciële en sociaal-organisatorische gevolgen van een dergelijk circuit. Het is denkbaar dat de vervlechting van de betalingscircuits aanmerkelijke verschuivingen in het geld- en bankwezen tot gevolg heeft. De functie van een bankkantoor zal in het perspectief van een NBC, doch evenzeer in het kader van technologische ontwikkelingen en mogelijke toepassingen daarvan, al of niet in relatie met het NBC, opnieuw op waarde geschat moeten worden. In het systeem voor de rekening-courant zijn 47

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1981 | | pagina 25