Uitgestrekte, vaak schilderachtige weidegebieden en veel, heel veel koeien. Dat is het beeld van Friesland. De zuivelindustrie en de melkveehouderij behoren tot de belangrijke bedrijvigheden in het werkgebied van de friese Rabobanken, zoals de Rabobank Witmarsum, waarvan hier het bankgebouw is afgebeeld. Opbouw van de middelen in procenten van het totaal aangesloten banken, hetgeen uitmondde in de navolgende verdeling van het middelen bestand per eind 1981: aangesloten banken f 68 854 (63 049) miljoen, Rabobank Nederland f 5 505 (4 1 56) miljoen en Rabohypotheekbank N.V.f8212(8645) miljoen. Voor 1 982 verwachten wij in grote lijnen een overeenkomstige ontwikkeling als in 1 981Dat betekent dat de groei van de traditionele middelen bij onze aangesloten banken ruimschoots voldoende zal zijn om de kredietgroei te financieren. Internationale activiteiten Evenals in 1 980 werd een behoudend beleid gevoerd ten aanzien van de buitenlandse uitzettingen op (middel)lange termijn. De afbrokkeling van de rentemarges en het langer worden van de looptijden in de inter nationale markt voor consortiale leningen kwam tot stilstand. In toenemende mate groeit het inzicht dat de risico's van dit bedrijf tot een andere prijsstelling zullen moeten leiden. Onze vertegenwoordiging te Frankfurt heeft zicht volgens verwachting ontwikkeld. In april 1 98 1 werd ons kantoorte New York geopend. Ons oogmerk met deze vestiging is in de eerste plaats het bedrijfsleven optimaal te bedienen en in te spelen op de handels stromen, die zich tussen de Verenigde Staten en Nederland bewegen. Deze aanvullende dienstverlening maakt het noodzakelijk ook activiteiten te ontplooien op de Amerikaanse geld- en kapitaalmarkt. In dat kader verheugt het ons bijzonder dat de Rabobank- organisatie de hoogst mogelijke waardering A1 respectievelijk P1 voor kortlopend papier en AAA voor een langlopende lening) heeft verkregen na een onderzoek door twee belangrijke onafhankelijke instellingen: de rating-agencies Standard and Poor en Moody's. De gang van zaken bij onze dochtermaatschappijen op Curacao was alleszins bevredigend. Aan Unico Banking Group, het samenwerkingsverband van zes grote Westeuropese coöperatieve bankorganisaties, werd in 1981 meer inhoud gegeven. In dit kader werd onder andere UnicoTrading Handelsgesellschaft mbH, gevestigd te Wenen, opgericht. Deze maatschappij zal de oost-west handel- met zijn specifieke kenmerken - van de cliënten van de partnerbanken begeleiden. De voortgaande verschuivingen binnen de wereldeconomie, de soms hevige koers schommelingen en de stijgende rentevoeten in de belangrijkste valuta's noodzaakten ook de buitenlandse financiële instellingen waarin wij participeren tot voorzichtigheid. Emissie- en effectenbedrijf Emissiebedrijf Ook in 1981 was de geldvraag van de overheid maatgevend voor de activiteiten van het emissiebedrijf. Haar beroep op de openbare kapitaalmarkt leverde ruim f 1 1,6 miljard op. Rabobank Nederland maakte in 1 981 bij een 1 6-tal binnenlandse emissies als mede- emittent deel uit van het emissiesyndicaat. Voorts werd in viergevallen bemiddeling bij de emissie verleend. Voor het eerst werd ten behoeve van onze organisatie een obligatie lening geplaatst op de Zwitserse kapitaal markt. De plaatsing van deze lening ad Zw. frs. 50 miljoen verliep zeer succesvol. Dit was ook het geval bij de plaatsing van een eurogulden-notes lening ad f 50 miljoen. De effectenhandel Op de Amsterdamse Effectenbeurs werden ook in 1981 recordomzetten behaald. Deze omzettoename komt geheel op rekening van de handel in vastrentende waarden. De omzet in aandelen bedroeg 39 (43)% van het totaal, een illustratie van de zorgwekkende economische situatie en de hoge rentestand. De gang van zaken op het monetaire vlak was er de oorzaak van dat de belangstelling voor vastrentende waarden in belangrijke mate afkomstig was van buitenlandse huizen. Voorts vormen de institutionele beleggers een belangrijke marktpartij. 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 I I opgenomen leningen middelen op termijnen i- a-* i tegoeden in rekening-courant spaarmiddelen 45

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1981 | | pagina 24