- -WÜS8 «i *v - In Oostelijk Brabant is de 'varkens dichtheid', voor wat ons land betreft, het grootst. Van de 10 miljoen varkens in Nederland zit ruim een kwart in dit gebied. Om het belang van de varkens houderij voor deze regio te symboliseren staat op het voorplein van het Provinciehuis in Den Bosch deze fraaie beeldpartij van een zeug met biggen. Deze beeldengroep werd aangeboden door de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond en enige tijd geleden onthuld door ir P.J. Lardinois, voorzitter van de Hoofddirectie van Rabobank Nederland. De finan cieringen door Rabobanken aan de varkenshouders zijn vaak maatwerk'. Zo ook bij de hier afgebeelde Rabobank in het Peeldorp De Mortel. Over 1981 kan derhalve van een vrijwel volledige stagnatie in de kredietverlening worden gesproken. Hoewel een echte opleving op korte termijn niet in het verschiet lijkt te liggen, verwachten wij voor 1 982 wel enige stijging. Weliswaar zal de woningmarkt eerst echt aantrekken wanneer de inkomens perspectieven verbeteren, maar het diepte punt lijkt inmiddels bereikt, zeker wanneer de kapitaalmarktrente enigszins zou dalen. In de bedrijvensector verwachten wij voor 1 982 enige toeneming van de kredietvraag, vooral vanwege het genoemde sectorbeleid in de glastuinbouw en omdat men vervangings investeringen niet onbeperkt kan blijven uitstellen. Overige uitzettingen De niet als kredietverlening aan de private sector aan te merken uitzettingen geschieden grotendeels door Rabobank Nederland in het kader van het liquiditeits- beheer van onze organisatie als geheel. Tegen de achtergrond van de in 1 980 geldende kredietbeperking en aanvankelijke liquiditeitskrapte lag toen het accent op korte uitzettingen. In het verslagjaar zijn ook de langerlopende uitzettingen belangrijk toegenomen, onder meer als uitvloeisel van de sterk achtergebleven kredietvraag en van het niet knellen van de kredietbeperking. De wederom krachtige stijging van kortlopende uitzettingen moet worden gezien in het licht van de renteverhoudingen en de relatieve ondermaat aan kortlopende uitzettingen bij de meeste plaatselijke Rabo banken. De portefeuille Schatkistpapier nam toe metf 1 016(1 051miljoen. Na de beperkte uitbreiding in 1 980 nam onze Effectenportefeuille in het verslagjaar toe metf 589 (207) miljoen. Die forse uitbreiding vond, evenals die van de post Schatkistpapier, plaats tegen historisch gezien zeer hoge rentetarieven. Voor het rendement van onze liquiditeitsportefeuille is dat op langere termijn van betekenis. Hetzelfde geldt voor de krachtige groei van de Beleggingen op lange termijn, welke toenamen metf 1 493 miljoen, na een daling metf 495 miljoen in 1 980. De uitzettingen op korte termijn stegen metf889(1 593) miljoen. Dit is weliswaar minder dan in 1 980, maar daartegenover stond een stijging met niet minder danf6 580(3 405) miljoen van de post Bankiers in binnen- en buitenland. Deze laatste stijging is overigens merendeels het gevolg van ons streven naar een in relatie tot ons binnenlands bedrijf evenwichtige ontwikkeling van onze internationale bancaire activiteiten. Mede als gevolg van activiteiten van onze vestiging in New York en van de stijging van de dollarkoers zijn de bij Bankiers opgenomen middelen in het verslagjaar toegenomen metf 6 096 (1 863) miljoen. Toevertrouwde middelen Spaarmiddelen De totale spaarmiddelen, derhalve inclusief particuliere deposito's, namen in het verslagjaar toe metf 4 656 (4 275) miljoen. Dat is relatief gezien eenzelfde stijging als in 1 980. Daarmee lijkt de scherpe relatieve terugval van de besparingen, op een overigens aanzienlijk verlaagd niveau, tot stand te zijn gekomen. Wellicht enigszins sneller dan algemeen werd aangenomen hebben veel gezinnen hun uitgavenpatroon aangepast aan de verschraalde inkomensontwikkeling. Van betekenis daarbij achten wij het toenemende besef dat de sociaal- economische ontwikkelingen niet op korte termijn ten goede kunnen keren. Ook in het verleden bleek onder die, op zichzelf te betreuren, omstandigheden de spaarneiging toe te nemen. De vermindering van consumptieve bestedingen en kredietvraag wijzen eveneens op groeiende voorzichtig heid in de bestedingen. Hoewel dus een kentering lijkt ingetreden in de gestage neergang van vrijwillige particuliere besparingen bij banken, is het stijgingstempo daarvan in vergelijking met enkele jaren geleden nog altijd laag, ondanks Groei leningen en kredieten in rekeningcourant in procenten van de stand op 1 januari 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 leningen kredieten in rekening-courant 41

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1981 | | pagina 22