Gang van zaken in de organisatie De bollenstreek levert in tweeërlei opzicht een belangrijke bijdrage aan onze nationale economie. Met de export van bloembollen was in 1 981 een bedrag gemoeid van ruim f 660 miljoen. Verder is de bollenstreek ook nog een belangrijke toeristische trek pleister. Hillegom is het centrum van de handel en export in bloembollen en de Rabobank Hillegom (foto) speelt daar een grote rol in. Uitzettingen Leningen De terugval in de kredietvraag bij de Rabobankorganisatie, medio 1 979 begonnen, is ook in 1 981 versterkt door gegaan. Thans kan welhaast van een stagnatie worden gesproken. Algemene oorzaken van deze ontwikkeling zijn de ongunstige economische situatie, de somberheid van de vooruitzichten daar omtrent en zeker ook de voortdurend hoge rentestand. Onder de druk daarvan is de investeringsanimo van zowel agrarische als niet-agrarische bedrijven sterk afgenomen. Het dal in de particuliere woningmarkt werd nog dieper. Voor opleving van investeringen en zeker voor herstel van de woningmarkt is een daling van het extreem hoge reële renteniveau noodzakelijke voorwaarde. Omgekeerd echter lijkt voor die ommekeer een reële rentedaling nog geen garantie. De Rabobankorganisatie verstrekte in 1981 nieuwe leningen tot een bedrag van f 1 2 052 (1 4 527) miljoen, 1 7% minderdan in 1 980 en ongeveer 33% minder dan in 1979 en 1978. De kredietbeperking van De Nederlandsche Bank, die overigens ingaande 1 januari 1 982 is opgeheven nadat reeds medio 1981 de werking ervan was opgeschort, heeft op de kredietverlening door onze organisatie in 1981 geen remmende invloed gehad. Van de genoemde f 1 2 052 miljoen nieuwe leningen namen de gezamenlijke aangesloten banken f 9 546 (10 579) miljoen voor hun rekening. De Rabohypotheekbank N.V. verstrekte in het verslagjaar nieuwe leningen ten bedrage van f 844 miljoen, te vergelijken met f2 231 miljoen in 19 80 en f4379 miljoen in het topjaar 1 978. De verhoudingsgewijs krachtige daling van de financieringsactivi teiten van de Rabohypotheekbank N.V. is geheel toe te schrijven aan de ruime positie van de aangesloten banken ten opzichte van de interne grenzen voor kredietverlening. Daardoor waren slechts weinig aangesloten Rabobanken genoodzaakt vraag naar nieuwe leningen doorte leiden naarde Rabo hypotheekbank N.V. Voorts gingen aangesloten banken er in toenemende mate toe over, leningen van de Rabohypotheek bank N.V. aan hun cliënten na ommekomst van de rentefixatieperiode over te nemen in hun eigen boeken. Deze gedragslijn past in de aanvullende taakstelling van de Rabo hypotheekbank N.V. ten opzichte van de plaatselijke Rabobanken. Rabobank Nederland en haar meerderheids deelnemingen samen verstrekten in het verslagjaar een bedrag van f 1 662(1 717) miljoen aan nieuwe leningen. De daling van dit bedrag kwam geheel tot stand bij De Lage Landen N.V., waar de verstrekking van leningen terugliep tot f 320 (489) miljoen. Agrarische sector In alle agrarische sectoren is in 1981 aanzienlijk minder geïnvesteerd dan in de voorafgaande jaren. Het bedrag aan nieuwe leningen is fors gedaald. Daarbij is nog in aanmerking te nemen dat een toegenomen deel van de opgenomen leningen in 1981, evenals in 1 980, betrekking had op her financieringen ter bestrijding van liquiditeits- of andere financiële problemen. Het stagneren van de investeringen wordt in alle agrarische sectoren in belangrijke mate ingegeven door de onzekerheid van de economische vooruitzichten. Daarnaast werkt zeker ook de hoge rente stand remmend, evenals onzekerheid omtrent langere-termijneffecten van Leningen in 1981 Verstrekkingen Aflossingen Toeneming in miljoenen guldens) Aangesloten banken 9 546 7 720 1 826 Rabohypotheekbank N.V. 844 1046 -202 Rabobank Nederland 1662 1000 662 12 052 9 766 2 286 35

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1981 | | pagina 19