$Ühm De Rijn bij Lobith. Elk jaar passeren hiertussen de 1 70.000 a 1 75 000 binnenschepen. De Nederlandse binnenvaart bankiert voor een belangrijk deel bij de Rabobank. Ook bij de Rabobank Rotterdam- Capelle. die onlangs samen met Rabobank Nederland de Leuveflat betrok, in het centrum van Rotterdam en op een steenworp afstand van de Maas. De Rabobank Rotterdam telt heel wat binnen schippers onder haar leden. In de binnenvaart zette eveneens het proces van schaalvergroting door. De goed geoutil leerde grote schepen boekten redelijke resultaten. Met name het containervervoer is toegenomen, doch het vervoer van zand en grind daalde door de stagnatie in de bouw. Het kolentransport kan in de toekomst een stijging verwachten, indien elektriciteits centrales zouden gaan omschakelen en ook de industrie meer steenkool zou gaan gebruiken. Voor de garagebedrijven is het wederom een teleurstellend jaar geweest. De verkopen van nieuwe auto's daalden van 580.000 in 1979 via 450.000 in 1 980 tot 390.000 in 1981. Dit heeft geleid tot een inkrimping van het aantal garagebedrijven en tot een verlies van ongeveer 4.000 arbeidsplaatsen in deze sector. Een gunstige uitzondering vormden de kleinere bedrijven, die voorzichtig zijn geweest met investeren. Horeca en toerisme Ook de horecasector, die in 1 980 nog een omzetstijging boekte door de toename van het binnenlandse toerisme, begon in 1981 de gevolgen van de recessie te voelen. De omzet heeft zich gestabiliseerd en is in sommige sectoren, zoals de café-restaurants, zelfs gedaald. Ondertussen bleven de kosten stijgen. Deze slechte gang van zaken kwam tot uiting in een zeer sterke toeneming van het aantal faillissementen en bedrijfssluitingen. Voorde toeristische industrie was het echter een goed jaar, dank zij de sterk toegenomen belangstelling van buitenlanders voor het relatief goedkoper geworden verblijf in ons land. Ook meer landgenoten brachten hun vakantie in eigen land door. Ambacht en industrie De gang van zaken in het ambachtelijke en industriële midden- en kleinbedrijf was ook in 1 981 onbevredigend. Weliswaar werd de exportinspanning opgevoerd, maarde grote afhankelijkheid van de teruggelopen binnen landse vraag gaf de doorslag. Toch zijn hier ook gunstige uitzonderingen, zoals de optische en instrumentenindustrie en de voedings- en genotmiddelenindustrie. Mede door de voortgezette rendements daling is het verloop der investeringen in deze sector nog ongunstiger geweest dan in het overige bedrijfsleven. Opvallend was ook dat de investeringen voor een sterk toegenomen deel vervanging en geen uitbreiding ten doel hadden. Een gelukkige omstandigheid is, dat de hier bedoelde sectorthans meer in de belang stelling van het overheidsbeleid is komen te staan. De oprichting van een Maatschappij voor Industriële Projecten (MIP), waarvoor in 1 982 door de regeringf 330 miljoen is uitgetrokken, moet het industriële elan aan wakkeren. Deze MIP kan wellicht een nuttige rol gaan vervullen bij de innovatie van de industriële structuur en het scheppen van nieuwe werkgelegenheid. Met name terreinen als de micro-electronica, energie winning en -besparing, bio- en milieutechnologie bieden in dit opzicht perspectief. Ook het ambachtelijke en industriële midden- en kleinbedrijf kan hiervan direct of indirect- als toeleverancier - een positieve invloed ondervinden. Gezondheidszorg Verschillende ontwikkelingen met betrekking tot de gezondheidszorg hebben zich in 1 981 voortgezet. Dit geldt allereerst voor de groei van het aantal personen, dat in de eerstelijns gezondheidszorg werkzaam is. Daarbij wordt in toenemende mate vrees uitgesproken over een dreigende 'medische overbevolking', met name bij huisartsen, tandartsen, apothekers en fysiotherapeuten. Voorts zijn de kosten van de gezondheidszorg de laatste jaren, ook in verhouding tot het nationale inkomen, snel verder toegenomen. De overheid heeft terzake reeds sedert 1 975 in haar beleid op langere termijn gekozen voor kostenbeheersing, met name door middel van volumebeperking. In het kader hiervan is prioriteit toegekend aan 31

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1981 | | pagina 17