■5!» DELHEMp i Nederlanders zijn vanouds de vervoerders van Europa. Zo is ruim 62% van het vervoer over de weg van en naar ons land in handen van het Nederlandse goederenvervoer. Dagelijks passeren honderden vrachtwagens de grens overgang bij Venlo, in welke plaats deze Rabobank is gevestigd. TRANSPORT SKayx'Csiiaat- _L0ENH0U| dl 69.6106 - f'A visserij naar de vangst van kabeljauw en haring. Ook in de grote zeevisserij bleven de bedrijfs- uitkomsten op peil, dank zij de ruime makreelvangsten, terwijl de vooruitzichten voor de haringvisserij zijn verbeterd. De vloot werd uitgebreid met enige nieuwe hek trawlers. Voor de mosselcultuur was het seizoen 1980-1981 gunstig, aangezien de schaarste aan mosselen gepaard ging met een record- prijs, waardoor de totale opbrengst steeg. Het seizoen 1 981 -1 982 wordt, naarhetzich laat aanzien, daarentegen gekenmerkt door een veel ruimere aanvoer van mosselen en een lagere prijs, waardoor de totale opbrengst zal teruglopen. Midden- en kleinbedrijf A Igemeen Het midden- en kleinbedrijf, dat ongeveer 40% van de beroepsbevolking omvat, heeft een zeer moeilijk jaar achter de rug. De volumedaling van de particuliere consumptie en die van de investeringen in bedrijven en woningen hebben dit deel van het bedrijfsleven zwaar op de proef gesteld. Ofschoon bedrijfssluitingen in deze sector minder aandacht trekken, is ook hier toch heel wat werkgelegenheid en kapitaal verloren gegaan. Groot- en detailhandel De groothandel is er deze keer nog in geslaagd het omzetvolume te handhaven. De grotere bedrijven konden veelal hun export vergroten, maar op de binnenlandse markt verloren zij terrein. Van dit laatste profiteerden op hun beurt weer de middel grote en kleinere bedrijven. Ondanks deze relatief gunstige omzetontwikkeling is het aantal verliesgevende bedrijven echter verder toegenomen tot circa 20%. De detailhandel werd op harde wijze geconfronteerd met de koopkrachtdaling van de consument. Na een vermindering van het omzetvolume met circa 4% in 1 980 moet voor 1981 worden gerekend op een verdere teruggang met ruim 7%. Vooral de bestedingen aan duurzame consumptie goederen zijn sterk gedaald. De positie van de detailhandel is des te knellender, omdat ook zijn aandeel in de totale consumptie van het publiek sterk terugloopt. Tijdens het verslagjaar liep ruim 43% van de totale consumptieve bestedingen ofwel f 91 miljard via de detail handel; in 1 980 was dat nog 45%. Een en ander had een verscherping van de concurrentiestrijd tot gevolg. Het meeste opzien baarde de prijzenslag bij de groot winkelbedrijven in levensmiddelen. Ook elders heeft dit verschijnsel zich echter voorgedaan, zoals bij de handel in elektrische apparaten en bouwmaterialen. In de levens middelenbranche, waar nieuwe ontwikkelingen zich vaak het eerst manifesteren, heeft de toegenomen prijs concurrentie geleid tot verscherpte kosten bewaking en schaalvergroting. Het aantal verkoopplaatsen liep terug bij een toename van de totale verkoopoppervlakte, terwijl de vervanging van volledige arbeidskrachten door deeltijdkrachten werd voortgezet. Tegenover een agressieve prijspolitiek met minimale dienstverlening en een vrij globaal assortiment staat echter ook een andere benadering, namelijk het aanbod van een gespecialiseerd assortiment met bijzondere produkten en persoonlijke bediening. Transport en garages De schaalvergroting bij het wegvervoer ging onverminderd door. Vooral ook door fusies is het aantal transportbedrijven met meer dan zes vrachtauto's gestegen van bijna 1.400 in 1 968 tot meer dan 2.000 in 1981. Zowel in het binnenlandse als in het grens overschrijdende vervoer stegen de kosten sneller dan de opbrengsten. Ook de bestaande overcapaciteit deed de rentabiliteit verslechteren. Voor het grens overschrijdende vervoer begint echter de verbetering van de concurrentiepositie positieve resultaten af te werpen. 29

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1981 | | pagina 16