De glastuinbouw heeft steeds meer te kampen met stijgende energieprijzen. Inmiddels zijn tal van initiatieven ontwikkeld om energie - en dus kosten -te besparen. De Denar-kas (foto) is daar een voorbeeld van. Deze 'Energie Arme Kas', waarin Rabobank Nederland deelneemt, draait proef met kassen, waarin tussen de 35 en 45% aan energie bespaard kan worden. De aktiviteiten van de Rabobanken in het Westland, zoals de Rabobank Schipluiden, waarvan het hoofdkantoor hier in Den Hoorn staat, zijn ten nauwste met de glastuinbouw verbonden. Ontwikkeling resultaten grotere akkerbouw- en weidebedrijven (opbrengsten en kosten per eenheid product; kosten 1 970/71 1 00) Intensieve veehouderij De bedrijfsresultaten in de intensieve vee houderij zijn ondanks een sterke stijging van de energie- en voederprijzen verbeterd, met uitzondering van de slachtkuikensector. In de varkensmesterij stokte de uitbreiding van de varkensstapel als reactie op de zorgelijke ontwikkeling in 1 980. Door een omslag na het midden van het jaar werden de opbrengstprijzen aanmerkelijk beter. De sterke stijging van de uitvoer van levende slachtvarkens, die in de voorgaande jaren de vleesverwerkende industrie had getroffen, kwam tot stilstand. De prijzen voor kalfsvlees ontwikkelden zich gunstig. De houders van mestkalveren konden na driejaren van inkomensdaling een goed resultaat boeken, althans voor zover zij niet contractueel gebonden waren aan lagere prijzen. De legpluimveehouderij behaalde wederom bevredigende bedrijfsuitkomsten dank zij opnieuw gunstige eierprijzen. Bij een betrekkelijk geringe uitbreiding van de legkippenstapel nam de uitvoerwaarde van eieren toe, vooral ook naar landen buiten de EEG. De opbrengst van slachtkuikens kwam echter in het laatste kwartaal van 1 981 onderdrukte staan, als indirect gevolg van invoerbelemmerende maatregelen in het Verenigd Koninkrijk. Tuinbouw De rentabiliteit in de glastuinbouw onderging de negatieve invloed van de sterke stijging van de aardgasprijzen en van de hogere rentelasten. Voor veel bedrijven in de snijbloemensector was 1 981 een moeilijk jaar, aangezien de stijging van de opbrengsten geen gelijke tred hield met die van de kosten. Het bedrijfs resultaat verslechterde dan ook verder. De potplantenbedrijven zagen in 1981 hun bedrijfsresultaten nog sterker teruglopen, maar het niveau bleef hier toch belangrijk boven dat bij de teelt van snijbloemen onder glas. De glasgroentesector mocht zich daaren tegen verheugen over gunstige afzetprijzen, waardoor veel bedrijven - ondanks de sterk toegenomen brandstofkosten - een zekere reserve konden opbouwen om energie besparende investeringen te financieren. In de champignonteelt werden de problemen met doorgroeide compost vrijwel overwonnen, waardoor de produktie duidelijk steeg bij een gelijkblijvend teeltoppervlak. Het prijspeil ontwikkelde zich vooral in het tweede halfjaar gunstig. Bij de groenteteelt in de vollegrond waren de kwantitatieve opbrengsten over het algemeen bevredigend, maar het prijsniveau ondervond daarvan de weerslag. De bedrijfsresultaten van de bloembollen telers kwamen verder onder druk te staan door een daling van de opbrengstprijzen, als gevolg van een areaaluitbreiding bij tulpen. Ofschoon de structuurverbetering in het afzetapparaat moeizaam verloopt, lijken de afzetbevorderende maatregelen in het buitenland toch effect te gaan sorteren. De fruitteeltsector had in het voorjaar van 1981 in geheel Noodwest-Europa met ernstige vorstschade te kampen. Dit leidde tot een belangrijke oogstdaling, met name bij appelen. De minder getroffen bedrijven vonden echter enige compensatie in de aanzienlijk hogere fruitprijzen. De resultaten in de boomkwekerij stonden onder druk, als gevolg van een stagnerende afzet. Visserij In de kottervisserij zette de nieuwbouwgolf zich voort. Een dertigtal nieuwe kotters werd weer aan de vloot van ruim 500 schepen toegevoegd. De besommingen per schip lagen op ongeveer hetzelfde niveau als in 1 980. De gunstige prijsontwikkeling voorde belangrijkste vissoorten en de ruime tongvangsten in het najaar konden echter niet leiden tot een verbetering van de resultaten, doordat de kosten met name voor gasolie verderzijn gestegen. Voor de kleinere kotters waren de resultaten eveneens vergelijkbaar met die van 1 980. Enige verschuiving trad op van de garnalen- 71 72 73 74 81 82 I opbrengsten akkerbouwbedrijven kosten akkerbouwbedrijven I kosten weidebedrijven opbrengsten weidebedrijven Bron: LEI 27

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1981 | | pagina 15