middel van schuldsanering en herfinanciering van vreemd vermogen. Met name jonge bedrijven, die forse investeringen hebben verricht ten behoeve van bedrijfs ontwikkeling of bedrijfsovername, zijn door de ongunstige inkomensontwikkeling in liquiditeitsproblemen geraakt, omdat de financieringslasten te hoog bleken. In 1981 zijn bijna 400 aanvragen in het kader van deze regeling ingediend. Ruim de helft van de 200 reeds behandelde aanvragen werd door het Borgstellingsfonds goedgekeurd. Buitenlandse handel De uitvoer van agrarische (en visserij-) produkten steeg blijkens CBS-cijfers van f 34 miljard in 1 980totcircaf 41 miljard in 1 981, terwijl de invoer toenam van f26 miljard tot circa f 28 miljard. Daarmee was de stijging van de uitvoer (21 ruim twee maal zo hoog als die van de invoer (9%). Het overschot op de agrarische handelsbalans werd hierdoor met meer dan de helft vergroot, namelijk van f 8 miljard tot ruim f 1 3 miljard. De uitvoerstijging bij de akker- bouwprodukten (32%) was vooral voor aardappelen aanzienlijk. Bij de veehouderij- produkten werd de uitvoerstijging (27%) bevorderd door de gunstige zuivelmarkt. Ook kon de export van eieren, vlees en vlees- produkten sterk worden uitgebreid. De agrarische uitvoer naar landen buiten de EEG nam veel sneller toe dan die naar de lidstaten van de Gemeenschap. Een ontwikkeling, die bevorderend werkt op de risicospreiding over verschillende afzet gebieden. Dit is te meer van belang, nu de afzetvooruitzichten in West-Europa minder rooskleurig zijn vanwege een stagnerende inkomensontwikkeling, een toenemende concurrentie en een terug lopende bevolkingsgroei. A kkerbouw De oogstresultaten in de akkerbouw lagen over het algemeen op een hoog niveau. Ten gevolge van een areaaluitbreiding en een hoge opbrengst per hectare was het totale opbrengstvolume van suikerbieten en uien belangrijk groter dan een jaar tevoren. De opbrengstprijzen voor suikerbieten zullen echter nadelig worden beïnvloed door de lagere suikerprijs op de wereldmarkt en door de invoering van een ander suikerregiem in de EEG. Ook de uienprijs daalde merkbaar door stijging van de produktie. Hierdoor kan de inkomenspositie van de akkerbouwbedrijven in de kleigebieden onder druk komen te staan. Deze bedrijven zijn immers, met name in het zuidwesten van ons land, voor een groot deel afhankelijk van produkten als suikerbieten en uien. In hoeverre betere opbrengstprijzen voor andere produkten, zoals granen en aard appelen, een voldoende compensatie zullen bieden om de totale kostenstijging op te vangen, is nog onduidelijk. De inkomens van de akkerbouwers in de veenkoloniën herstelden zich onder invloed van een betere oogstopbrengst van fabrieksaardappelen. Melkveehouderij Het aantal bedrijven met melkvee is verder teruggelopen tot ruim 63.000. Bijna overal is reeds een koeltank aanwezig, terwijl thans meer dan 20.000 bedrijven over een ligboxenstal beschikken. De melkproduktie nam met ongeveer 3% toe door een geringe uitbreiding van de melkveestapel en enige verbetering van de produktiviteit. De verruiming van de ruwvoederpositie door gras- en snijmaïswinning heeft het kracht- voerverbruik verminderd. De nogal sterk gestegen krachtvoerprijzen stimuleerden bovendien de aandacht voor een doelmatige voerbenutting. De gunstige afzetmogelijkheden op de zuivel markt, mede als gevolg van een slechts geringe produktiestijging in de EEG als geheel, leidden tot een verbetering van de melkprijs met 6 a 7%. Doordat tevens de opbrengst van veeverkopen belangrijk steeg, onder invloed van een krachtig herstel op de kalverenmarkt, verbeterde de inkomens positie van de melkveehouders over de gehele linie. Het kleigebied van Noord-west Brabant staat net als heel Zuid-west Nederland trouwens, bekend om de suiker die er vandaan komt. Vorig jaar werd er in ons land 7,4 miljoen ton suikerbieten geoogst. Daarvan werd ruim 1 miljoen ton suiker geproduceerd. Voor de financiering van hun individuele bedrijf zijn vele bieten bouwers lid van hun plaatselijke Rabobank, zoals de hier afgebeelde Rabobank Zevenbergen. 25

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1981 | | pagina 14