Een belangrijk deel van de 9 miljard consumptie-eieren, die jaarlijks in Nederland worden geproduceerd, is afkomstig uit de streek rond Barneveld. De Coöperatieve Veluwse Eierafzetvereniging, waarvan het nieuwe gebouw begin 1 982 werd geopend door ir. P.J. Lardinois, voorzitter van de Hoofddirectie van Rabobank Nederland, is gevestigd op het industrieterrein in Barneveld en beschikt over de meest moderne systemen en apparatuur. De Rabobank Barneveld mag veel van de ondernemers in deze agrarische sector tot haar cliënten rekenen. glastuinbouw aan die voor industriële groot verbruikers sneller te doen verlopen dan in het herziene contract is vastgelegd. De Commissie wenst dat het bestaande prijsverschil reeds op 1 oktober 1 982 in plaats van op 1 april 1 984 zal zijn opgeheven. Indien ons land hieraan niet tegemoet komt, is zij voornemens deze aangelegenheid als ongeoorloofde concurrentievervalsing voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Grondpolitiek Op 1 mei 1981 is de eerste fase van de Wet Agrarisch Grondverkeer in werking getreden. Blijkens de toelichting beoogt deze wet onder meer de in het verleden sterk gestegen grondprijzen op een redelijk niveau terug te brengen en een instrumentarium te verschaffen om in de toekomst buitensporige prijsstijgingen te voorkomen. Tijdens de eerste fase hebben de gemeenten reeds de bevoegdheid gekregen gronden aan te wijzen, waarvoor geen toetsing van koop en pachtzal plaatsvinden doorde Grondkamer. Hierbij is echter een zodanige vertraging ontstaan, dat pas in de loop van 1 982 de tweede fase zal kunnen aanvangen. Deze voorziet in een landbouwkundige toetsing bij vervreemding en verpachting van landbouw gronden. Gezien de dalende grondprijzen en ter gewenning aan het nieuwe systeem zal met een lichte toetsing van start worden gegaan. De toetsingscriteria blijven hierbij beperkt tot de opleiding en de ervaring van degene die de grond verwerft. Inmiddels is reeds een belangrijke daling van de grondprijzen opgetreden. Deze werd in de hand gewerkt door de verslechterde bedrijfs resultaten in voorgaande jaren en door het vrij sombere toekomstperspectief in de agrarische sector. De daling is tevens bevorderd door de verwachting, dat mede onder invloed van de nieuwe wettelijke regeling de grondprijzen verder zouden zakken. Ook de hoge rentestand was niet bepaald bevorderlijk voor de lust tot belegging in landbouwgrond. Investeringen De investeringen in de agrarische sector lagen op een aanmerkelijk lager niveau dan in 1 980. De zeer hoge rentestand, de sterk stijgende energieprijzen (nijpend voor de glastuinbouw!) en de lange tijd minder gunstige gang van zaken in de belangrijkste veehouderijtakken zijn de voornaamste oorzaken. Bovendien blijkt het tempo van schaalvergroting en modernisering- denk aan ligboxenstallen en melkkoeltanks- in toenemende mate verzadigings verschijnselen te vertonen. Het aantal aanvragen in het kader van de rentesubsidieregeling gaf dan ook een sterke daling te zien. Deze regeling werd onder invloed van een EEG-verordening voorde melkveehouderij en de varkenshouderij aanvankelijk opgeschort, maar later onder meer stringente voorwaarden gereactiveerd. Het aantal goedkeuringen, dat in 1 978 en 1979 meer dan 3.000 bedroeg, daalde van ruim 1.600 in 1 980 tot circa 800 in het verslagjaar, met een totaal subsidiabel bedrag van slechts ongeveerf 1 00 miljoen. Het aantal garanties verleend door het Borgstellingsfonds voorde Landbouw is echter gestegen. De behoefte aan deze garanties werd kennelijk versterkt door de daling van de grondprijs; daardoor verminderde de mogelijkheid tot het bieden van voldoende zekerheidswaarde bij een financiering. De belangrijkste factor bij deze stijging van het aantal garanties was echter de speciale financieringsregeling, die in samenwerking met onze organisatie door het Ministerie van Landbouw en Visserij in het leven werd geroepen. Beide instanties hebben voor deze regeling 'Gegarandeerd Bijzonder Bedrijfskrediet' een bedrag van f 1 0 miljoen uitgetrokken. De uitvoering is gelegd in handen van het Borgstellingsfonds voor de Landbouw. Het grote belang van de regeling blijkt uit haar opzet. Zij beoogt voor moderne bedrijven met voldoende levenskansen verlichting van lasten en verzachting van liquiditeitsproblemen te bewerkstelligen door Gemiddelde koopprijs van landbouwgrond (in f 1000 per ha) 74 75 76/77 80 81 boerderijen, onverpacht los land, onverpacht boerderijen, verpacht los land, verpacht Bron: CBS 23

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1981 | | pagina 13