f. >'-r De oogsten in de Nederlandse akkerbouw, waarvan in 1 981 - een topjaar- de produktiewaarde f 6,7 miljard bedroeg, liggen in verhouding tot andere landen steeds op een hoog niveau. Zo is bijvoorbeeld de opbrengst per hectare van wintertarwe de laatste 1 0 jaar met meer dan 25% toegenomen. Het marktaandeel van de gezamenlijke Rabobanken in de totale Nederlandse landbouw bedraagt circa 90%. De hier afgebeelde Rabobank Noordoostpolder financiert in belangrijke mate de landbouw in deze IJsselmeerpolder. melk per hectare en een extra heffing op melkleveranties aan zuivelfabrieken, als de melkaanvoer sneller zou toenemen dan het verbruik in de Gemeenschap '/2% per jaar); - bevordering van een voorzichtig markt- en prijsbeleid voor rundvlees, opdat de produktie hiervan gemiddeld niet snellerzou toenemen dan het verbruik; - verscherping van de controle op naleving van de communautaire wetgeving inzake de kwaliteit van produkten en het beheer van uitgaven; - vergroting van de discipline inzake nationale steunmaatregelen; - uitbreiding van het systeem van directe inkomenstoelagen in specifieke gevallen voor bepaalde producenten; - bevordering van een actiever exportbeleid; - stimulering van een actiever structuurbeleid. Dit alles zou ertoe moeten leiden, dat de uitgaven voor de landbouw in de toekomst minder snel zouden toenemen dan de eigen middelen van de Gemeenschap. Over deze voorstellen van de Europese Commissie kon de Raad van Ministers in het verslagjaar nog geen overeenstemming bereiken. Met name de zuivelvoorstellen zijn, ook en vooral in ons eigen land, op sterke weerstanden gestuit. De landbouwuitgaven van de Gemeenschap kwamen overigens in 1 981 ruim f 4 miljard lager uit dan was begroot. Een gunstig prijs niveau op de wereldmarkt en een verminderde toeneming van de melkproduktie werkten daaraan mee. De verhoging van het EG-garantieprijsniveau voor het landbouwjaar 1 981 /1 982 beliep gemiddeld 9'/2% (in 1 980/1 9814V2%). De monetair compenserende bedragen, die tijdens het verslagjaar aanvankelijk sterk waren teruggebracht, ondervonden de gevolgen van de spilkoersaanpassing begin oktober. De revaluatie van de gulden ging gepaard met wederinvoering van monetair compenserende bedragen, nu ook bij het handelsverkeer met België en Luxemburg. Hierdoor moest na vele jaren weer worden overgegaan tot grenscontroles binnen de Benelux. In Duitsland leidde de revaluatie van de mark eveneens tot verhoging van de monetair compenserende bedragen, terwijl in Frankrijk en Italië de devaluatie van de spilkoers werd gevolgd door verlaging van de groene koers voor de frank en de lire. A ardgasprijs glastuinbouw De aardgasproblematiek stond in de glas tuinbouw centraal. De olieprijsstijging noopte het Landbouwschap en de Gasunie hun contract te herzien. Na uitermate moeilijke onderhandelingen werd in mei 1981 een akkoord bereikt over een extra aanpassing van de aardgasprijs voor de glastuinbouw. Daarbij werd overeengekomen, dat deze aardgasprijs - boven de reeds eerder afgesproken verhoging met 4'/2 cent per m3- in 1981 met 4 cent extra zou worden verhoogd tot ruim 30 cent aan het eind van het jaar. Verder werd afgesproken, dat vanaf 1 maart 1 982 het dan bestaande prijs verschil tussen de industrie en de tuinbouw zou worden overbrugd in vijf halfjaarlijkse termijnen. Een van de belangrijkste voorwaarden van het Landbouwschap bij dit akkoord was de uitwerking van een sectorbeleid voor de glastuinbouw. De overheid heeft daarvoor f 300 miljoen uitgetrokken. Hiervan is f270 miljoen bestemd voor subsidies aan individuele ondernemers op energie besparende investeringen, terwijl de resterende f 30 miljoen wordt aangewend voor verdere stimulering van het onderzoek naar energiebesparing in de glastuinbouw. Dit sectorprogramma is door de Europese Commissie goedgekeurd, doch met de bepaling dat de subsidie niet meer dan 25% van de betrokken investering mag bedragen. Tegen het eind van het verslagjaar hadden reeds 5.000 bedrijven een subsidie aanvraag ingediend in het kader van deze regeling. Inmiddels heeft de Europese Commissie er, onder sterke druk van de overige lidstaten, met klem op aangedrongen de aanpassing van de aardgasprijzen voor onze 21

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1981 | | pagina 12