Per vliegtuig arriveren jaarlijks miljoenen reizigers in Nederland. Zeer velen brengen een bezoek aan Amsterdam en komen daarbij vanzelfsprekend op de Dam. De Rabobank Amsterdam heeft op dit plein een vestiging, die onder meer is ingericht voor een snelle dienstverlening aan binnen- en buitenlandse toeristen. afzet dermate ongunstig te evolueren, dat de bedrijfsinvesteringen (exclusief woningen) met ruim 1 0% in volume daalden. De investeringen in woningen liepen eveneens terug (- 7%) met name door de scherpe terugval in de vrije sector. Het inzakken van genoemde binnenlandse bestedingen was de voornaamste oorzaak van een opvallende omslag op de lopende rekening van de betalingsbalans. De invoer van goederen vertoonde een forse daling in volume (- 6'/2%), terwijl ondanks de stagnerende wereldhandel de uitvoer vanwege de verbeterde concurrentiepositie toch enige volumestijging (1 kon boeken. Daarnaast was de vooruitgang in het onzicht bare verkeer geenszins te verwaarlozen. Vooral de hogere ontvangsten en lagere uitgaven in het reisverkeer en een toenemend overschot in de vervoerssector droegen hiertoe bij. De kapitaalrekening liet een opmerkelijke daling zien van de ontvangsten uit hoofde van het effectenverkeer. Dit wijst erop, dat de buitenlandse belangstelling voor met name Staatsobligaties afnam. Daarnaast deed zich een omvangrijke omslag voor in het saldo van het bankenverkeer. Was er in 1 980 nog een kapitaal invoer van bijna f9 miljard, in 1981 was sprake van een kapitaaluitvoerdoor het bankwezen van ruim f 2 miljard. Valuta- en geldmarkt De koers van de dollar, nog f 2,1 0 in het begin van het jaar, liep maandenlang vrijwel voort durend optotf 2,86 in augustus. De oorzaken van deze ontwikkeling waren de relatief hoge rente in de Verenigde Staten en het aanvankelijke vertrouwen in de economische politiek van de nieuwe Amerikaanse regering. Later zakte de dollar koers echter onder invloed van de dalende rente en het tanende vertrouwen. Het Europese Monetaire Stelsel (EMS) kwam in de loop van het jaar onder grote spanning te staan. Begin oktober revalueerden de mark en de gulden met 51/2% ten opzichte van de Belgische/Luxemburgse EMS-Valutakoersen Ruimte op de geldmarkt (in f mrd.) Hl $-swaps DNB I speciale beleningen DNB MtÊL contingent DNB idem eerste overschrijdingszone netto positie banken bij DNB jan. feb. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt nov. dec. A B.fr. D.M. Ilire D.Kr. T Fr.fr. Iers Afwijkingen van de guldensspilkoersen (in Maximaal toegestane afwijking 2%% (voor de lire 6%) 1 spilkoersaanpassing 17

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1981 | | pagina 10