Gecombineerde balans Balanshoofden en toelichting Balans Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. 1975 1974 1975 1974 1 805 243 1 624 753 125 962 54 528 1 506050 1314519 136672 54859 Effecten Aandelen zijn gewaardeerd tegen aankoopkoers, of tegen beurskoers indien deze lager is, rentedragende fondsen zijn gewaardeerd tegen aankoopkoers, echter niet boven pari. De portefeuille bestaat uit: Genoteerde obligaties Staat der Nederlanden, Bank voor Nederlandsche Gemeenten, provincies, gemeenten e.d. Overige genoteerde effecten Niet genoteerde fondsen 1 636 432 1 490 540 93 742 52150 1 321 222 1 171557 98389 51276 1 805 243 1 506050 Van de effectenportefeuille is nominaal f 425 000 000 (f 412 000 000) niet ter vrije beschikking. De waarde van de genoteerde fondsen bij de Centrale Bank komt tegen beurskoersen van ultimo 1975 f 66 651 000 (f 163 729 000) lager uit dan de boekwaarde. 1 636 432 1 321 222 7 535 642 5249305 Debiteuren Onder dit hoofd zijn opgenomen de vorderingen in rekening-courant, termijnaffaires in vreemde valuta, te vorderen rente en provisie, alsmede vooruitbetaalde posten. 4 466174 2 409 038 27 754 294 6 484 620 17 940 109 3 329 565 24203317 5439324 15857 720 2906273 Uitzettingen op lange termijn Deze post omvat: Leningen aan of gegarandeerd door Nederlandse (semi-) overheidslichamen. Bank voor Nederlandsche Gemeenten e.d. Hypothecaire leningen Overige 6 216151 3 421 940 1 060 282 1 733 929 5454478 3029893 915948 1 508637 27 754 294 24203317 6216151 5 454478 188 010 165 182 1 471 288 Deelnemingen Onder dit hoofd zijn opgenomen: Meerderheidsdeelnemingen Centrale Bank aandelen vorderingen 1 007 524 14 595 97 506 948 138 10064 89670 1 759 112101 99734 32715 155 295 34 789 128 634 Minderheidsdeelnemingen organisatie aandelen vorderingen 32 653 155 295 31 775 128634 188 010 163423 187948 160 409 Minderheidsdeelnemingen Centrale Bank aandelen vorderingen 650 706 825 550 687445 707 475 687995 50 Gecombineerde balans Balanshoofden en toelichting Balans Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank g.a. 1975 19-74 1975 1974 Meerderheidsdeelnemingen Centrale Bank De meerderheidsdeelnemingen zijn: n.v. Handelmaatschappij 'Het Zuiden', Eindhoven Schretlen Co. n.v., Amsterdam Financieringsmaatschappij 'De Lage Landen' n.v., Aalst n.v. Gemeenschappelijk Bankkantoor, 's-Gravenhage n.v. Landbouwkredietverzekering 'Eindhoven', in liquidatie, Eindhoven b.v. Centraal Makelaarskantoor, Eindhoven De mutaties in de post aandelen hebben betrekking op: kapitaalstorting in bestaande deelnemingen 6 002 verkoop deelneming -/- 1 471 Minderheidsdeelnemingen organisatie De belangrijkste zijn: Rabomerica International Bank n.v., Amsterdam (50% belang) London and Continental Bankers Ltd., London Landbouwbank n.v., Paramaribo Hakrinbank n.v., Paramaribo De Nationale Investeringsbank n.v., 's-Gravenhage Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden n.v., 's-Gravenhage Lease Plan Nederland n.v., Amsterdam Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij n.v., Amsterdam n.v. Interpolis, Tilburg. Nederlandse Participatie Maatschappij n.v., Amsterdam n.v. Beheermaatschappij van het Beleggingsfonds van de 7, Amsterdam v.o.f. 'Kantoorgebouw B.N.G. C.R.B.', Amstelveen Bankgirocentrale b.v., Amsterdam Coöperatieve Sociëty S.W.I.F.T., Brussel Amsterdamse Maatschappij tot Stadsherstel n.v., Amsterdam Vrij Uit b.v., Amsterdam De mutaties in de post aandelen hebben betrekking op: kapitaalstorting in bestaande deelnemingen 211 uitbreiding in bestaande deelnemingen 667 Minderheidsdeelnemingen Centrale Bank Deze minderheidsdeelnemingen zijn in de gecombi neerde balans 100% deelnemingen en derhalve in de consolidatie betrokken. Het betreft de volgende deelnemingen: Rabohypotheekbank n.v., Amsterdam Onderlinge Delcrederemaatschappij Centrale Rabobank u.a., Amsterdam De mutaties in de post aandelen hebben betrekking op: uitbreiding bestaande deelnemingen 100 De waardering van de deelnemingen vond plaats op basis van kostprijs; het totaal obligo op aandelen bedraagt f 32 898 000 (f 41 788 000). 51

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1975 | | pagina 27