Toelichting gecombineerde winst-en verliesrekening en winst- en verliesrekening Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. 93 056 71 080 39 610 31 470 71 080 Accountantsverklaring Gecombineerd (bedragen xf 1 000) 1974 1973 Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. 1974 1973 1 076 528 218 376 592 771 850379 Rente 317 894 Dit hoofd omvat het voordelig saldo tussen de baten uit kredietverlening, de uitzettingen en de beleggingen enerzijds en de rentelasten van door ons opgenomen en aan ons toevertrouwde gelden anderzijds. Tevens is in de gecombineerde winst- en verliesrekening onder dit hoofd opgenomen f 51 282 000 f 30 786 000) wegens rentebijschrijving algemene reserve en in de winst- en verliesrekening van de Centrale Bank f 2 095 000 (f 2 508 000) wegens dividenden van deelnemingen. 194894 Provisie 15 957 Hieronder zijn opgenomen de opbrengsten uit dienstverlening. 469078 Personeelskosten 143 498 Bestaat uit salarissen, gratificaties, sociale lasten, alsmede overige kosten ten behoeve van personeel. 243983 18112 108233 238 765 196917 Algemene kosten De belangrijkste posten onder dit hoofd zijn: kosten formulieren, kantoorbehoeften en porti, huur computer, publiciteitskosten alsmede huur en onderhoud gebouwen. 78 798 63032 35284 27748 63032 Afschrijvingen Dit betreft: Gebouwen Inventaris, inrichtingskosten enz. 8 659 4 725 3 934 6612 3568 3044 8 659 6612 Utrecht, 10 maart 1975 De raad van beheer De hoofddirectie C.G.A. Mertens Van Lijnden van Sandenburg Van Nispen tot Pannerden C.F. Scheffer J.S. Biesheuvel E.J.M. Kolfschoten J.L.M. Niers R. Renkema A.J. Verhage R. Manschot F.P.J. Bakx J.A.van Ogtrop J.C. Greven T.J. Jansen Schoonhoven G.J.M. Vlak 52 Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen gecombineerde balans per 31 december 1974 en de gecombineerde winst- en verliesrekening over 1974 alsmede de jaarstukken 1974 van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. te Amsterdam te zamen met de daarbij gegeven toelichtingen gecontroleerd. Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekeningen een getrouw beeld geven van de grootte en samenstelling van het vermogen per 31 december 1974 en van het resultaat over 1974. Rijswijk (Z.H.), 14 maart 1975. Moret Limperg accountants 53

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1974 | | pagina 28