I Gecombineerde balans Balanshoofden en toelichting Balans Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. 1974 1973 1974 1973 345123 75 279 288854 56269 Herwaarderingsreserve: De stand per 1 januari bedroeg Herwaarderingsverschillen 17 989 4111 10628 7361 420 402 345 123 22100 17989 100 000 Kapitaalobligaties Onder dit hoofd zijn opgenomen 9%% kapitaalobligaties 1980/1989. De obligaties van deze lening zijn achtergesteld bij alle tegenwoordige en toekomstige verplichtingen van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank g.a. 100 000 215 595 50 000 165 595 136173 50000 86173 Obligatielening Dit hoofd omvat uitgegeven: obligaties pandbrieven 50 000 50 000 50000 50000 215 595 136173 50 000 50 000 3 763 706 1 207 054 Deposito's Onder deposito's zijn mede opgenomen f 50 miljoen euroguldennotes, welke in 1974 zijn uitgegeven door de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. 1 274 501 832486 21 875 779 21 302 633 Spaargelden Onder dit hoofd zijn opgenomen de direct opvraagbare spaartegoeden alsmede determijnspaargelden. 25108 26543 9 018 470 7149226 Crediteuren Hieronder zijn opgenomen de creditsaldi van rekening-couranthouders, bouwdeposito's alsmede de voorzieningen voor bedrijfsrisico's en belasting, opgenomen gelden, termijnaffaires in vreemde valuta, te betalen rente en kosten en overlopende posten. Bij de centrale bank zijn mede in het saldo begrepen de rekening-courantsaldi van de aangesloten banken f 9 168 892 000 (f 7 881 420 000) en de saldi inzake deelnemingen f 19 905 000 (f 32 804 000). 12098115 9561079 707 589 564356 Bankiers in binnen- en buitenland 697 402 552 179 680 922 26 667 559 182 5174 Guldens Vreemde valuta 670 735 26 667 547005 5174 707 589 564356 697 402 552179 50 Balans Coöperatieve Centrale Gecombineerde balans Balanshoofden en toelichting Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. 1974 1973 1974 1973 Vorderingen wegens gestelde borgtochten 128 503 77149 en garanties (debet) 262 614 42 149 en 128 503 77 149 Gestelde borgtochten en garanties (credit) 262 614 42 149 Betreft de verplichtingen uit hoofde van garanties voor rekening van cliënten verstrekt. Bij de Centrale Bank zijn onder dit hoofd eveneens opgenomen f 200 miljoen garanties ten behoeve van gelieerde instellingen. Bovendien heeft de centrale bank zich tegenover de Staat der Nederlanden hoofdelijk garant gesteld voor de integrale nakoming van alle verplichtingen die door de Bankgirocentrale B.V. te Amsterdam zijn of zullen ontstaan, uit hoofde van haar aansprakelijkheid voor aan haar, door of in opdracht van de Staat, voor het doen van betalingen toevertrouwde gelden. 51

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1974 | | pagina 27