Passiva - 1 673 884 1 253 482 420 402 1 673 884 1 053 337 148 863 51 282 114725 98 600 2 360 13 765 114 725 250 212 364 000 341 900 22100 364 000 294 000 47 900 1 253 482 341 900 49 Balans Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank g.a. 1974 1973 Minderheidsdeelnemingen organisatie De belangrijkste zijn: Rabomerica International Bank n.v., Amsterdam (50% belang) London and Continental Bankers Itd., London Landbouwbank n.v., Paramaribo (50% belang) Hakrinbank n.v., Paramaribo De Nationale Investeringsbank n.v., 's-Gravenhage Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden n.v., 's-Gravenhage Lease Plan Nederland n.v., Amsterdam Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij n.v., Amsterdam n.v., Interpolis, Tilburg Nederlandse Participatie Maatschappij n.v., Amsterdam n.v. Beheermaatschappij van het Beleggingsfonds van de 7, Amsterdam v.o.f. 'Kantoorgebouw B.N.G. - C.R.B.', Amstelveen Bankgirocentrale b.v., Amsterdam Amsterdamse Maatschappij tot Stadsherstel n.v., Amsterdam Vrij Uit b.v., Amsterdam. De mutaties in de post aandelen hebben betrekking op: verwerving nieuwe deelnemingen 15 000 uitbreiding in bestaande deelnemingen 3 473 Minderheidsdeelnemingen centrale bank Deze minderheidsdeelnemingen zijn in de gecombineerde balans 100% deelnemingen en derhalve in de consolidatie betrokken. Het betreft de volgende deelnemingen: n.v. Boeren-Hypotheekbank, Eindhoven Raiffeisenhypotheekbank n.v., Utrecht Onderlinge Delcredere Maatschappij Centrale Rabobank u.a., Amsterdam. De mutaties in de post aandelen hebben betrekking op: verwerving nieuwe deelnemingen 100 uitbreiding bestaande deelnemingen 540 liquidatie Onderling Raiffeisengarantiefonds 60 De waardering van deelnemingen vond plaats op basis van kostprijs. Het totaal obligo op aandelen bedraagt f 41 788 000. Gecombineerde balans Balanshoofden en toelichting 1974 1973 48 Gecombineerde balans 1974 1973 Balanshoofden en toelichting Balans Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank g.a. 1974 1973 1 262 019 1 067 628 52 445 141946 1 262 019 1093830 923347 46011 124472 1093830 1 398460 1 053337 345 123 1398460 909021 113530 30 786 Gebouwen en inventaris Bankgebouwen Overige onroerende goederen Inventaris en inrichtingskosten De onroerende goederen zijn voornamelijk opgenomen voor de vervangingswaarde na toepassing van afschrijvingen welke gebaseerd zijn op een verwachte levensduur van ten hoogste 33 1 /3 jaar. Bankgebouwen in aanbouw zijn opgenomen tegen de uitgaafprijs; tijdens de bouw wordt niet geherwaardeerd en evenmin afgeschreven. De uit herwaardering van gebouwen voortvloeiende vermogensstijging werd, onder aftrek van de daarop drukkende latente belastingverplichting, toegevoegd aan de Herwaarderingsreserve. De inventaris en inrichtingskosten zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs, onder toepassing van jaarlijkse afschrijvingen variërend van 5 tot 25%, afhankelijk van de levensduur. Kapitaal Ingevolge art. 14 van de statuten werd het kapitaal in 1974 uitgebreid met f 32 718 000 tot f 250 212 000. De aandelen zijn geplaatst bij de aangesloten banken. Het aandelenkapitaal is geheel geplaatst en volgestort. De aan het aandelenkapitaal verbonden extra aansprakelijkheid bedraagtt 250 212 000. Reserves De specificatie van deze post luidt als volgt: Algemene reserve Herwaarderingsreserve Het verloop van de reserves was als volgt: Algemene reserve: De stand per 1 januari bedroeg Uit winst van het boekjaar Bijgeschreven rente 99146 86 774 2 107 10265 99146 217494 311 989 294000 17989 311989 258692 35308 1 053337 294000

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1974 | | pagina 26