Gecombineerde balans Balanshoofden en toelichting Balans Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbankg.a. 1974 1973 1974 1973 841 546 553318 De specificatie van deze post luidt als volgt: Leningen aan of gegarandeerd door (semi-) overheidslichamen, Bank voor Nederlandsche Gemeenten e.d. 837 852 552544 761 908 867 069 145376 367098 Leningen aan financiële instellingen in vreemde valuta Overige 761 908 867 069 145376 366048 2 470 523 1 065 792 2 466 829 1063968 1 506 050 1516020 Effecten Aandelen zijn gewaardeerd tegen aankoopkoers, of tegen beurskoers indien deze lager is; rentedragende fondsen zijn gewaardeerd tegen aankoopkoers, echter niet boven pari. De portefeuille bestaat uit: 1 321 222 1 308328 1 314 519 136672 54 859 1275 966 180499 59555 Genoteerde obligaties Staat der Nederlanden, Bank voor Nederlandsche Gemeenten, provincies, gemeenten e.d. Overige genoteerde effecten Niet genoteerde fondsen 1 171 557 98 389 51 276 1 124 027 130544 53 757 1 506 050 1 516020 Van de effectenportefeuille is nominaal f412 000 000 (f 416 000 000) niet ter vrije beschikking. De waarde van de genoteerde fondsen bij de centrale bank komt tegen beurskoersen ultimo 1974 f 163 729 000 (f 166 560 000) lager uit dan de boekwaarde. 1 321 222 1308328 5 249 305 4197571 Debiteuren Onder dit hoofd zijn opgenomen de vorderingen in rekening-courant, termijnaffaires in vreemde valuta, te vorderen rente en provisie, alsmede vooruitbetaalde posten. 2 409 038 1 763558 24 203 317 5 439 324 15 857 720 2 906 273 21519342 4844 737 13 986327 2 688278 Uitzettingen op langetermijn De post omvat: Leningen aan of gegarandeerd door (semi-) overheidslichamen, Bank voor Nederlandsche Gemeenten e.d. Hypothecaire leningen Overige 5 454 478 3 029 893 915 948 1 508 637 4914156 2 692 694 793248 1 428214 24 203 317 21519342 5 454 478 4914 156 46 Gecombineerde balans Balanshoofden en toelichting Balans Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbankg.a. 1974 1973 1974 1973 165182 1 471 288 147 034 1 165 345 Deelnemingen Onder dit hoofd zijn opgenomen: Meerderheidsdeelnemingen centrale bank aandelen vorderingen 948 138 10 064 89 670 507892 8915 77 033 1 759 1510 99 734 85948 34 789 128 634 16265 129259 Minderheidsdeelnemingen organisatie aandelen vorderingen 31 775 128 634 13302 129 198 163 423 145524 160 409 142500 Minderheidsdeelnemingen centrale bank aandelen vorderingen 550 687 445 713 278 731 687 995 279444 Meerderheidsdeelnemingen centrale bank De meerderheidsdeelnemingen zijn: n.v. Handelmaatschappij 'Het Zuiden', Eindhoven Schretlen en Co n.v., Amsterdam Financieringsmaatschappij 'De Lage Landen' n.v., Aalst n.v. Gemeenschappelijk Bankkantoor, 's-Gravenhage n.v. Landbouwkredietverzekering 'Eindhoven' in liquidatie, Eindhoven b.v. Centraal Makelaarskantoor, Eindhoven n.v. Gemeenschappelijk Belang 'De Twaalf Gewesten', 's-Gravenhage. De consolidatie heeft plaatsgevonden op basis van intrinsieke waarde per 31 december 1974. De deelneming in 'De Twaalf Gewesten' is evenwel niet mee geconsolideerd. Met betrekking tot de jaarstukken van deze deelneming wordt verwezen naar de afzonderlijk te deponeren jaarrekening. Het Centraal Makelaarskantoor werd in 1974 opgericht; voorts werd in 1974 een meerderheids belang verkregen in de ultimo 1973 tot de minderheidsdeelnemingen behorende n.v. Landbouwkredietverzekering 'Eindhoven', Eindhoven. De mutaties in de post aandelen hebben betrekking op: verwerving nieuwe deelnemingen 100 uitbreiding in bestaande deelnemingen 306 overgang van de post minderheidsdeelnemingen centrale bank 743 47

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1974 | | pagina 25