Winst- en verliesrekening Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. over 1974 Toelichting gecombineerde balans en balans Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. Baten Kosten 1974 1973 Rente f 317 894 000 f 243983000 Provisie f 15 957 000 f 18112000 f 333 851 000 f 262095000 Personeelskosten f 143 498 000 f 108233000 Algemene kosten f 93 056 000 f 78 798000 Afschrijvingen f 8 659 000 f 6612000 f 245 213 000 f 193643000 Af: Bijdrage aangesloten banken f 19 107 000 f 12 922000 Doorberekend aan aangesloten banken en gelieerde instellingen f 42 356 000 f 36263000 f 183 750 000 f 144458000 Winst vóór voorziening en belasting f 150 101 000 f 117637000 Toevoeging voorziening voor bedrijfsrisico's f 27 000 000 f 21000000 Winst vóór belasting f 123101 000 f 96637 000 Belasting f 58 000 000 f 46000000 Winst f 65101 000 f 50637 000 Onverdeeld saldo per 31 december vorig jaar f 432 000 f 97000 Beschikbare winst f 65 533 000 f 50 734000 44 (bedragen x f 1 000) De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij in de toelichting bij de desbetreffende balanspost een andere waarderingsgrondslag is vermeld; de bedragen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de laatst bekende koersen van 1974. Voor zover beslissingen in 1974 hebben geleid tot een andere presentatie van de jaarcijfers zijn de cijfers 1973 aangepast, zodat vergelijking mogelijk blijft. Gecombineerde balans Balanshoofden en toelichting Balans Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. 1974 1973 1974 1973 Activa 698 391 629309 Kas, kassiersen daggeldleningen Hieronder zijn mede opgenomen buitenlands bankpapier en vervallen coupons. 352 073 313548 63 000 35103 27 897 55968 41 784 14184 Bankiers in binnen- en buitenland Deze post bestaat uit: Tegoeden in guldens Tegoeden in vreemde valuta 56197 28 300 27 897 48806 34622 14 184 63 000 55968 56197 48806 1 737 483 1 711 883 25 600 1 533 700 1503400 30300 Schatkistpapier De portefeuille bestaat uit: Binnenlandse biljetten Binnenlandse certificaten 1 736 883 1 711 883 25 000 1532800 1502500 30300 1 737 483 1 533 700 Onder het bedrag van de binnenlandse biljetten zijn mede begrepen de nog lopende coupons. De lopende rente van de schatkistcertificaten is opgenomen onder debiteuren. Van de portefeuille is f 636 200 000 (f 668 000 000) niet ter vrije beschikking. 1 736 883 1 532800 2 470 523 1 065 792 Uitzettingen op korte termijn 2 466 829 1063 968 Onder deze post zijn opgenomen leningen waarvan de resterende looptijd maximaal één jaar bedraagt. 45

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1974 | | pagina 24