Aan de algemene vergadering Overeenkomstig het bepaalde in artikel 69 van de statuten van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. wordt u hierbij hetverslag over het jaar 1973aangeboden. In dit verslag zijn opgenomen de resultatenrekening over het afgelopen boekjaar en de balans per 31 december 1973 van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a., alsmede de daarbij behorende toelichting. Hetverslag bevattevens de jaarrekeningen van de n.v. Boeren-Hypotheekbank, de Raiffeisenhypotheekbank n.v., de n.v. Landbouwkredietverzekering 'Eindhoven', het Onderling Raiffeisengarantiefonds, thans genaamd de Onderlinge Kredietverzekeringsmaatschappij Rabobanken g.a., het Onderling Waarborgfonds der Boerenleenbanken u.a., thans genaamd de Onderlinge Waarborgmaatschappij Rabobanken g.a. en het Garantiefonds voor Land- en Tuinbouw. In het verslagjaar kwam op 24 mei te Utrecht de Algemene Vergadering van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank g.a. voor de eerste maal bijeen. Ingevolge de desbetreffende statutaire bepaling werd aan de Algemene Vergadering met betrekking tot de te nemen besluiten advies uitgebracht door de Centrale Kring vergadering. Enige van de genomen besluiten waren een uitvloeisel van de in 1972 tot stand gekomen fusie. Zo stelde de Algemene Vergadering de indeling van de Kringen vast en nam zij besluiten inzake wijziging van de statuten van gelieerde instellingen. De eerste Algemene Vergadering heeft mede in het teken gestaan van de viering van het 75-jarig bestaan van het georganiseerde coöperatieve kredietwezen in Nederland. De voorzitter van de Raad van Beheer heeft de betekenis daarvan in zijn rede geschetst. Met voldoening mag worden vastgesteld, dat de vertegenwoordigers van de aangesloten banken de feestelijkheden, welke in het kader van de jubileumviering na afloop van de Algemene Vergadering plaatsvonden, hebben gewaardeerd. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan werd op 18 oktober 1973 te Eindhoven een bijeenkomst gehouden voor de externe relaties van de Centrale Bank. Bij die gelegenheid mochten wij ons verheugen in de belangstelling van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Nederlanden. De jubileumbijeenkomst werd tevens bijgewoond door de Minister van Landbouw en Visserij en de Minister van Financiën. De President van De Nederlandsche Banksprak de jubileumrede uit. Ook in ander opzicht heeft het jaar 1973 een verheugende ontwikkeling te zien gegeven: het balanstotaal van de organisatie overschreed de f 30 miljard. Met bijzondere waardering kan melding worden gemaakt van het constructieve overleg tussen de bestuursorganen van de Centrale Banken de Centrale Kringvergadering. Het geïnstitutionaliseerde overleg is van grote betekenis gebleken voor de communicatie tussen de verschillende geledingen van de organisatie. De Centrale Kringvergadering kwam zowel voor als na de vergaderingen van de Kringen bijeen. Tijdens de spoedbijeenkomst op 24 mei 1973 werd door de Centrale Kringvergadering advies uitgebracht inzake de deelneming in London and Continental Bankers Ltd. In deze internationale bankinstelling wordt, behalve door de Londense merchant bank S.G. Warburg Co., deelgenomen door een aantal Europese organisaties, die naar doelstelling of naar de aard van hun bedrijf grote verwantschap vertonen met de Rabobankorganisatie. Deze deelneming dientte worden gezien in het licht van de noodzakelijke uitbouw van het buitenlands bedrijf, mede ten behoeve van onze relaties. Met hetzelfde oogmerk is de Centrale Bank te zamen met de Bank of America te San Francisco begin 1974 overgegaan tot het oprichten van een te Amsterdam gevestigde dochter instelling onder de naam van Rabomerica International Bank n.v. Tijdens het beraad dat in de jaren 1970-1972 aan defusie tussen de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank en de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank is vooraf gegaan, zijn vraagstukken met betrekking tot de organisatorische structuur aan het licht gekomen. Daar deze vraagstukken geen direct verband hielden met de fusie, behoefden zij in het kader van het samengaan van de beide centrale banken niet onverwijld tot een oplossing te worden gebracht. Niettemin betreft het hier aangelegen heden, die voor het optimaal functioneren van een coöperatieve bankorganisatie van wezenlijke betekenis zijn en daarom tot nadere bezinning nopen. De voorbereidingen hiertoe konden in de loop van 1973 ter hand worden genomen, zodat de op initiatief van de Raad van Beheer ingestelde Structuurcommissie tegen het einde van het verslagjaar een aanvang kon maken met haar werkzaamheden. De interne herstructurering van de Centrale Bank kon in 1 973 nagenoeg worden voltooid. Vermeldenswaard is daarbij dat geen personeelsleden behoefden af te vloeien. In de loop van 1973 kwamen in totaal 49 fusies tussen aangesloten banken tot stand. Tot onze voldoening heeft de naam Rabobanksnel ingang gevonden bij de aangesloten banken en bij het publiek. 7

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 5