Onderling Waarborgfonds der Boerenleenbanken u.a. Aan de Algemene vergadering van de Onderlinge Waarborgmaatschappij Rabobanken Wij delen u mede, dat wij de jaarrekening van het Onderling Raiffeisengarantiefonds over het boekjaar 1973 overeen komstig de gevoerde administratie hebben bevonden. Mede op grond van de op bladzijde 72 van dit verslag opgenomen verklaring van de accountants Moret Limperg, stellen wij u voor de rekening en verantwoording van de Raad van Beheer en de Directie vast te stellen en de nadelige saldi van de afdelingen A en B overeenkomstig het gedane voorstel om te slaan over de leden. Aldus vastgesteld in de vergadering 18 april 1974. De Raad van Toezicht F.W.J. Kriellaars N. Huyts G.J.M. Berendsen L.G.J. Alkemade H. Biemans L.A.M. Elenbaas R. Hermus G.A.A. Horsmans H. de Jong L.P.M. de Kok J.F. Marsman T. Meijer Jzn. C.J.F. Oomen G. Schuyt Kzn. G.J.S. Smit Jac. Sonneveld G. Vredeveld W.K.E. van der Willik Mr. R.J. van Beekhoff was wegens ziekte verhinderd te tekenen. 86 Onderling Waarborgfonds der Boerenleenbanken u.a. Aan de Algemene Vergadering van de Onderlinge Waarborgmaatschappij Rabobanken Wij delen u mede, dat wij de jaarrekening van het Onderlinge Waarborgfonds der Boerenleenbanken u.a. over het boekjaar 1973 overeenkomstig de gevoerde administratie hebben bevonden. Mede op grond van de hierna volgende verklaring van de accountants Moret Limperg stellen wij u voor de rekening en verantwoording van de Raad van Beheer en de Directie vast te stellen en het nadelig saldo over de leden om te slaan. Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 april 1974. De Raad van Toezicht F.W.J. Kriellaars N. Huyts G.J.M. Berendsen L.G.J. Alkemade H. Biemans L.A.M. Elenbaas R. Hermus G.A.A. Horsmans H. de Jong L.P.M. de Kok J.F. Marsman T. Meijer Jzn. C.J.F. Oomen G. Schuyt Kzn. G.J.S. Smit Jac. Sonneveld G. Vredeveld W.K.E. van der Willik Mr. R.J. van Beekhoff was wegens ziekte verhinderd te tekenen. Accountantsverklaring Wij hebben de balans per 31 december 1973 en de resultatenrekening over 1973 van het Onderling Waarborgfonds der Boerenleenbanken U.A. te Eindhoven, te zamen met de daarbij gegeven toelichtingen, gecontroleerd. Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie per 31 december 1973 en van het resultaat over 1973. Rijswijk (Z.H.), 8 maart 1974. Moret Limperg, accountants 87

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 45