Onderling Waarborgfonds der Boerenleenbanken u.a. Toelichting op de balans Activa Effecten Diverse debiteuren Passiva Waarborgkapitaal Algemeen Reservefonds Voorziening voor belasting De effecten zijn gewaardeerd tegen aankoopkoers, echter niet boven pari. De specificatie van het effectenbezit is als volgt: Genoteerde fondsen Nominaal Grootboek 1946 96 800 Nederland 1963 I 67 000 Bank voor Nederlandsche Gemeenten 1957 80 000 Niet genoteerde fondsen Pandbrieven n.v. Boeren-Hypotheekbank 243 800 72 000 315 800 De beurswaarde van de genoteerde fondsen beliep per 31 december 1973 f 203.229. Deze post omvat onder meer: te vorderen rente en vooruitbetaalde premie herverzekering. Conform artikel 39 van de statuten moet het waarborgkapitaal f 200.000 bedragen. Het Algemeen Reservefonds bleef in 1973 ongewijzigd. De voorziening is van voldoende hoogte om de belastingverplichtingen te dekken. Boekwaarde 96 800 66 330 76 550 239 680 71 721 311 401 84 Onderling Waarborgfonds der Boerenleenbanken u.a. Toelichting op de resultatenrekening Lasten Schaden De schaden na aftrek van de uitkeringen van herverzekeraars bedroegen over 1973 f 835.077; uit regres werd f 29.343 ontvangen, terwijl de schade-uitkeringen over vorige boekjaren f 475.35 beneden het geraamde bedrag per 31 december 1972 bleven. Baten Premiën Ledenomslag Van leden-banken ontvangen Betaald aan herverzekeraar Saldo Volgens artikel 40 lid 4 der statuten zal het nadelig saldo ad f 528.390 over de leden worden omgeslagen. 375 421 156 931 218 490 Utrecht, februari 1974. De Raad van Beheer C.G.A. Mertens van Lijnden van Sandenburg van Nispen tot Pannerden C.F. Scheffer J.S. Biesheuvel E.J.M. Kolfschoten J.L.M. Niers R. Renkema De Directie A.J. Verhage R. Manschot F.P.J. Bakx J.A. van Ogtrop J.C. Greven T.J. Jansen Schoonhoven G.J.M. Vlak 85

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 44