n.v- Landbouwkredietverzekering 'Eindhoven' Toelichting op de resultatenrekening Lasten Bedrijfskosten Schaden Baten Premiën Diversen De specificatie luidt: Administratie- en accountantskosten Huur Diversen 1973 393 000 9 000 12 443 414 443 De schaden over 1973 beliepen f 293.678, waarvan f 199.890 betrekking heeft op uitkeringen ter zake van persoonlijke leningen. De ontvangen premie bedraagt Betaald aan herverzekeraars Hieronder is opgenomen de winst ad f 400.000 behaald bij het afstoten van de deelneming in de Financieringsmaatschappij 'De Lage Landen' n.v. 1972 330 f 00 12 000 7 246 349246 2 333 4 8 36 7C0 2 296 718 Voorstel tot winstverdeling Het beschikbare saldo bedraagt Wij stellen u voor dit aan te wenden als volgt: Uit te keren 8% dividend Toe te voegen aan de Algemene reserve 872 418 Na aanneming van ons voorstel zal de Algemene reserve f 4.864.339 bedragen. 100 000 772 418 Utrecht, februari 1974. De Directie F.P.J. Bakx J.A. van Ogtrop 78 n.v. Landbouwkredietverzekering 'Eindhoven' Aande Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Landbouwkredietverzekering 'Eindhoven' Wij delen u mede, dat wij de jaarrekening over het boekjaar 1973 overeenkomstig de gevoerde administratie hebben bevonden. Mede op grond van de hierna volgende verklaring van de accountants Camps, Obers Co. stellen wij u voor de rekening en verantwoording van de Directie vast te stellen en de winst overeenkomstig het gedane voorstel te verdelen. Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 april 1974. De Raad van Commissarissen C.G.A. Mertens C.F. Scheffer E.J.M. Kolfschoten J.L.M. Niers F.W.J. Kriellaars C.J.F. Oomen L.P.M. de Kok N. Huyts R. Hermus G.J.S. Smit H. Biemans G.A.A. Horsmans W.K.E. van der Willik 79

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 41