n.v. Landbouwkredietverzekering 'Eindhoven' Toelichting op de balans In de cijfers van 1972 is ten opzichte van de in het jaarverslag 1972 opgenomen jaarrekening een wijziging aangebracht in verband met de beslissing om de winstverdeling in de balans te verwerken. Activa Coöperatieve Centrale Het saldo ad f 2.283.1 84 heeft betrekking op de Boerenleenbank g.a. reken'n9-~^oud,ng me, de Centrale Bank. De in 1972 onder dit hoofd begrepen effecten zijn in de loop van 1973 toegevoegd aan de effecten van de belegde reserve. belegd^reserve effecten zijn gewaardeerd tegen aankoopkoers. echter oeiegae reserve niet boven pari. De effectenportefeuille is als volgt samengesteld: Genoteerde fondsen: Staat der Nederlanden Bank- en kredietwezen Bedrijven van openbaar nut Diversen binnenland Diversen buitenland Nominaal Boekwaarde 1 032 600 1 229 500 460 000 555 000 70 000 1 025 443 1 201 151 455 400 553 100 70 000 3 347 100 3 305 094 Niet genoteerde fondsen: Obligaties binnenland 609 000 608 460 3 956 100 3 913 554 De beurswaarde van de genoteerde fondsen beliep per 31 december 1973 f 2.726.617. Diverse debiteuren Deze post omvat onder meer te vorderen premie en rente. Lenin9en Deze P°st omvat f 165.263 aan hypothecaire leningen; het restant betreft onderhandse leningen, waarvan f 1.300.000 vervalt in 1974. Deelnemingen Per 31 december 1972 was voor f 5.000.000, zijnde 50% van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, deelgenomen in de Financieringsmaatschappij 'De Lage Landen' n.v. Op deze aandelen is 20% gestort. Bovendien was onder deze post f 1.300.000 begrepen ter zake van onderhandse geldleningen aan deze vennootschap. In de loop van 1973 werd de deelneming uitgebreid tot 75% van het geplaatste maatschappelijk kapitaal. Ultimo 1973 werd de deelneming in deze n.v. afgestoten. De behaalde winst ad f 400.000 is in de resultatenrekening opgenomen onder de post Diversen. In verband met deze transactie zijn de leningen aan de Financieringsmaatschappij 'De Lage Landen' n.v. ultimo 1973 niet meer onder het hoofd Deelnemingen vermeld. Passiva KaP'taa' 9ePlaatste aandelenkapitaal bedraagt f 12.500.000, waarop 10% is gestort. De aandelen zijn geplaatst bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a., bij haar aangesloten banken en n.v. Interpolis. 76 n.v. Landbouwkredietverzekering 'Eindhoven' Algemene reserve Stand per 1 januari 1973 Toegevoegd: gekweekte rente van de belegde reserve onder aftrek van de hierover verschuldigde vennootschapsbelasting uit de winst van het boekjaar Diverse crediteuren Deze post omvat onder meer: de voorziening voor bedrijfsrisico's, te betalen vennootschapsbelasting, uit te keren dividend, alsmede vooruitontvangen premie. 77

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 40