n.v. Landbouwkredietverzekering 'Eindhoven' Onderling Raiffeisengarantiefonds Accountantsverklaring Wij hebben de balans per 31 december 1973 en de resultatenrekening over 1973 van het Onderling Raiffeisen garantiefonds te Utrecht, te zamen met de daarbij gegeven toelichtingen, gecontroleerd. Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie per 31 december 1973 en van het resultaat over 1973. Rijswijk (Z.H.), 8 maart 1974. Moret Limperg Accountants. 72 Aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders Het inde Algemene Vergadering van 24 mei 1973 aanvaarde voorstel tot statutenwijziging is niet ten uitvoer gelegd. I n de toelichting op dit voorstel tot statutenwijziging werd reeds aangekondigd, dat fiscale problemen de uitvoering van het besluit in de weg zouden kunnen staan. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. Na overleg met de Centrale Kringvergadering is een andere oplossing ter bereiking van hetzelfde doel gevonden. Aan de komende Algemene Vergadering zullen voorstellen worden gedaan om over te gaan tot ontbinding van onze vennootschap. Onze taak ter zake van de verzorging van de krediet verzekering van de aangesloten Rabobanken is overgegaan naar de Onderlinge Kredietverzekeringsmaatschappij Rabobanken g.a., terwijl de verzorging van de krediet verzekering ten behoeve van de Centrale Rabobank en de gelieerde hypotheekbanken is ingebracht in de op 31 december 1 973 opgerichte Onderlinge Delcredere- maatschappij Centrale Rabobank u.a. Deze maatschappij zal eventueel ook kredietverzekering ten behoeve van derden kunnen verzorgen. De hierna opgenomen jaarrekening 1973 heeft nog geheel betrekking op de oude taken van de n.v. Landbouw kredietverzekering 'Eindhoven'. Deschade-uitkeringen lagen met f 293.678 (303.174) op hetzelfde niveau als in 1972. Ook de premie-inkomsten waren ongeveer even hoog als in hetvoorafgaande jaar. Ultimo 1973 werd onze deelneming in de Financierings maatschappij 'De Lage Landen' n.v., die in de loop van 1973 was uitgebreid tot 75 procent van het maatschappelijk kapitaal van deze vennootschap, afgestoten aan de Centrale Rabobank. De op deze deelneming behaalde winst ad f 400.000 is in de resultatenrekening opgenomen onder de post Diversen. De bedrijfskosten namen in het verslagjaar toe tot f 414 443 (349.246). Na voorziening voor bedrijfs risico's tot een bedrag van f 500.000 (500.000) en voor belastingen tot een bedrag van f 800.000 (750.000) resteert een netto-winst van f 872.418 (800.479). Na verdeling hiervan conform het gedane voorstel zullen de reserves van onze vennootschap f 4,9 (4,0) miljoen bedragen. 73

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 38