Onderling Raiffeisengarantiefonds Toelichting op de balans Activa Coöperatieve Centrale Het saldo ad. f 754.112 heeft betrekking op de Raiffeisen- rekening-courantverhouding met de Centrale Bank Boerenleenbank g.a. Effecten Passiva Kapitaal Reserve Premierestitutie- rekening De obligaties zijn opgenomen voor de aankoopwaarde, doch niet boven pari. De specificatie van het effectenbezit is als volgt: Het saldo per 1 januari 1973 beliep Bij: conform voorstel winstverdeling 1 376 746 865 563 1973 1973 1972 Genoteerde obligaties Staat der Nederlanden Provincies, Gemeenten Bank- en Kredietwezen Openbare nutsbedrijven Diversen binnenland Diversen buitenland Nominaal 1 151 500 44 000 5 452 500 200 000 688 000 57 000 Boekwaarde 1 126 815 42 485 5 424 916 200 000 683 820 53 025 Boekwaarde 1 175 337 46 168 5 586 401 200 000 690 6. 8 57365 7 593 000 7 531 061 7 755 909 Niet genoteerde fondsen Obligaties binnenland 101 000 100198 145 070 7 694 000 7 631 259 7 900 979 De waarde van de genoteerde fondsen tegen beurskoersen van ultimo 1973 komt f 1.152.203 lager uit dan de balanswaarde. Het aandelenkapitaal beloopt f 33.472.900 waarop 10% gestort. Het saldo per 1 januari 1973 beliep Uit winst 1973 6 111 016 500 000 6 611 016 Uitgekeerde restitutie 1967 2 242 309 57 900 2 184 409 68 Onderling Raiffeisengarantiefonds Toelichting op de resultatenrekening Lasten Schaden Bij afdeling A werden over 1973 25 schadegevallen uitbetaald, 13 claims werden afgewezen en 1 te verwachten schade-uitkering was per 31 december 1973 nog in behandeling. Bij afdeling B werden over 1973 4 schadegevallen uitbetaald, 4 schadeclaims waren per 31 december 1973 nog in behandeling. Bij afdeling C werden over 1973 96 schadegevallen uitbetaald, 1 claim werd afgewezen en 9 ingediende schadeclaims waren per 31 december 1973 nog in behandeling. 83 van de schadegevallen hadden betrekking op persoonlijke leningen. Baten Premiën Resultaat 533 340 334 434 De schaden beliepen voor: Afdeling A Afdeling B Afdeling C De premiën beliepen voor: Afdeling A Herverzekering Afdeling B Afdeling C Dit saldo is te splitsen in: Nadelig saldo afdeling A Nadelig saldo afdeling B Het resultaat 1973 ad f 1.509.360 van de afdelingen A en B zal conform het voorstel over de leden worden omgeslagen. Voordelig saldo afdeling C 1973 1972 617 973 69387 1 262 669 560 726 108 717 44 537 1 989 359 674 650 1 98 906 533 828 1 007 734 2 024 363 1 191 708 2 223 269 2 733 270 398 666 - 309 727 1 110 694 - 420 245 1 509 360 - 729 972 1 566 420 807 189 69

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 36